Thông báo l?i khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 Service Pack 2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2500042 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
N?u b?n là m?t khách hàng doanh nghi?p nh?, t?m thêm x? l? s? c? và tài nguyên và h?c t?p các H? tr? cho doanh nghi?p nh? web site.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? c?p nh?t Microsoft SQL Server 2008 cho SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2) trên m?t máy tính mà ch? có nh?ng Microsoft Khuôn kh? .NET 4 h? sơ khách hàngcài đ?t chuyên bi?t, cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v? không thành công, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
SQL Server 2008 thi?t l?p c?n Microsoft Khuôn kh? .NET 4.0 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
T?i v? và cài đ?t chuyên bi?t NET Framework t? http://www.Microsoft.com/net và sau đó ch?y l?i thi?t l?p.

Các thông báo l?i tương t? như sau:

Xem h?nh ?nh

Thông báo l?i trong SQL Server Setup kí nh?p t?p tin

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2008. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968382 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2008

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n đ?y đ? c?a Khuôn kh? .NET 4.0, và sau đó th? l?i cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v?. Đ? cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n đ?y đ?, h?y xem Microsoft Khuôn kh? .NET 4 (Web cài đ?t).

Thông tin chuyên sâu

L?i này x?y ra khi các chương tr?nh thi?t l?p máy ch? SQL phát hi?n r?ng các khách hàng Khuôn kh? .NET 4.0 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên h? th?ng, và chuy?n hư?ng CLR đ? t?i m?t s? thư vi?n Khuôn kh? .NET 4.0 là ch? có trong phiên b?n đ?y đ? c?a Khuôn kh? .NET 4.0.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c s?a ch?a trong Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2500042 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Bảy 2012 - Xem xét l?i: 10.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation
  • Microsoft SQL Server 2008 Express
  • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
  • Microsoft SQL Server 2008 Web
  • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
T? khóa: 
kbsmbportal kberrmsg kbprb kbmt KB2500042 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2500042

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com