MS11-066: M t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft bi?u ? ki?m sot cho.NET Framework 3,5 gi d?ch v? 1: 9 thng tm 2011

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2500170
p d?ng cho
Bi vi?t ny p d?ng cho cc s?n ph?m Microsoft sau y:
  • Microsoft bi?u ? ki?m sot cho Microsoft.NET Framework 3,5 Service Pack 1
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GI?I THI?U

Microsoft ? pht hnh b?n tin an ninh MS11-066. ? xem cc b?n tin an ninh ?y ?, truy c?p vo m?t trong cc trang web Microsoft sau y:

Lm th? no ? c ?c tr? gip v h? tr? cho cc b?n c?p nh?t b?o m?t ny

Cho ng?i dng gia ?nh, khng c ph h? tr? c s?n b?i g?i 1-866-PCSAFETY t?i Hoa K? v Canada, ho?c b?ng cch lin l?c v?i cng ty con Microsoft ?a phng c?a b?n. ? bi?t thm chi ti?t v? lm th? no ? lin h? v?i cng ty con Microsoft ?a phng c?a b?n ? h? tr? cc v?n ? v?i b?n c?p nh?t b?o m?t, truy c?p vo trang web Microsoft qu?c t? h? tr?:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
B?c M? khch hng c?ng c th? ?c truy c?p ngay ? h? tr? email khng c ph khng gi?i h?n ho?c khng gi?i h?n c nhn chat h? tr? b?ng cch truy c?p trang web c?a Microsoft sau y:
http://support.Microsoft.com/OAS/Default.aspx?&prid=7552
?i v?i khch hng doanh nghi?p, h? tr? cho b?o m?t thng tin C?p Nh?t c s?n thng qua lin h? h? tr? thng th?ng c?a b?n.

Cc v?n ? ?c bi?t ?n v?i b?n c?p nh?t b?o m?t ny

  • Theo m?c ?nh, b?n c?p nh?t ny c? g?ng vi?t m?t t?p s? ghi cho m?t th m?c t?m ?c xc ?nh trong s? ng k? (%USERPROFILE%\Local Settings\Temp). N?u th m?c ny khng t?n t?i ho?c khng s?n dng, vi?c ci ?t s? khng thnh cng. ? gi?i quy?t v?n ? ny, b?n c th? th? nh sau:
    • Ch?y ci ?t t? d?ng l?nh, v cung c?p m?t ?ng d?n h?p l? ? m?t th m?c cho t?p nh?t k? ?c vi?t. V d?, trong l?nh sau, thay th? <directory></directory> b?ng cch s? d?ng m?t ?ng d?n th m?c h?p l?, ch?ng h?n nh C:\Temp:
      MSChart_KB2500170.exe /log<directory></directory>

i?u ki?n tin quy?t p d?ng C?p Nh?t b?o m?t ny

Khng c khng c i?u ki?n tin quy?t ? ci ?t b?n c?p nh?t b?o m?t ny.

Kh?i ?ng l?i thng tin

C l? b?n c?n ph?i kh?i ?ng l?i my tnh sau khi b?n ci ?t b?n c?p nh?t b?o m?t ny.

Thng tin b?o m?t C?p Nh?t thay th?

B?n c?p nh?t b?o m?t ny khng thay th? m?t C?p Nh?t b?o m?t pht hnh tr?c .

Chi tiet tap tin

Phin b?n ti?ng Anh (Hoa K?) C?p Nh?t b?o m?t ny c thu?c tnh t?p (ho?c sau ny t?p tin thu?c tnh) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngy thng v th?i gian cho cc t?p tin ?c li?t k trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? bi?t s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Mi gi? th? tab trong cc Ngay gi m?c trong b?ng i?u khi?n.
Cho t?t c? cc h? tr? cc phin b?n c?a Microsoft bi?u ? ki?m sot cho Microsoft.NET Framework 3,5 Service Pack 1
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn tpPhin banNgayGiKich thc
System.web.datavisualization.Design.dll3.5.30729.568102-May-201105: 0481,920
System.web.datavisualization.dll3.5.30729.568102-May-201105: 041,728,512
System.Windows.Forms.datavisualization.Design.dll3.5.30729.568102-May-201105: 0473,728
System.Windows.Forms.datavisualization.dll3.5.30729.568102-May-201105: 041,753,088

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2500170 - L?n xem xt sau cng: 10 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 1.0
T? kha:
kbexpertiseinter kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbfix kbbug kbsurveynew kbmt KB2500170 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:2500170

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com