Các mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 tham d? - cài đ?t chuyên bi?t c?p qu?n tr? viên: tháng 6 năm 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2500438
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong cumulative update for Microsoft Lync 2010 tham d? - ngư?i qu?n tr? cài đ?t chuyên bi?t c?p là ngày tháng 6 năm 2012.
Bài vi?t này mô t? các m?c sau đây v? update C?p Nh?t gói:
  • Nh?ng v?n đ? mà các gói ph?n m?m C?p Nh?t s?a ch?a.
  • Đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t gói.
  • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Các gói ph?n m?m C?p Nh?t.
  • Cho dù update C?p Nh?t gói đư?c thay th? b?i b?t k? khác Update C?p Nh?t gói.
  • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.
  • Các t?p tin có ch?a các gói C?p Nh?t.

V?n đ? c?p nh?t này s?a ch?a

Gói c?p nh?t này s?a ch?a các v?n đ? đ? đư?c di?n t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) sau đây:
  • 2696031 MS12-043: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Lync 2010 tham d? (qu?n tr? c?p cài đ?t): ngày 12 tháng 9 năm 2011
     

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin gói

Trung tâm t?i xu?ng Microsoft

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói AttendeeAdmin.msp bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng 6 năm 2012

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t gói c?p nh?t này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th? hotfix

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng m?t trong các C?p Nh?t tr?n gói trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i nào cho các s? ki?m nh?p.

C?p nh?t thông tin cài đ?t chuyên bi?t gói

Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tích l?y này, áp d?ng các gói ph?n m?m AttendeeAdmin.msp trên m?t máy tính có các cài đ?t:
  • Lync 2010 tham d? - c?p ngư?i qu?n tr? cài đ?t chuyên bi?t

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n C?p Nh?t tích l?y này, s? d?ng các Thêm ho?c lo?i b? Chương tr?nh m?c trong Panel điều khiển.

Đôi khi, b?n đư?c nh?c nh?p m? ngu?n CD khi b?n c? g?ng g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tích l?y. N?u hành vi này x?y ra, đưa đ?a compact ngu?n ho?c cung c?p đư?ng d?n nơi tệp nguồn có th? đư?c t?m th?y.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh (M?) c?a b?n c?p nh?t ph?n m?m này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n và v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, ngày và gi? có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Appshapi.dll4.0.7577.2531,135,36831 Tháng ba năm 201108: 43x 86
Appshcom.dll4.0.7577.253281,35231 Tháng ba năm 201108: 43x 86
Appshvw.dll4.0.7577.2531,896,20031 Tháng ba năm 201108: 44x 86
File_cures.dll4.0.7577.4098385,09616 Tháng 12 năm 201122: 59x 86
File_meetingjoinaxaoc4.0.7577.409851,80816 Tháng 12 năm 201122: 59không áp d?ng
File_npmeetingjoinpluginaoc.dll4.0.7577.409831,85616 Tháng 12 năm 201122: 59x 86
Ocpptview.dll4.0.7577.40972,072,14409 Tháng 12 năm 201100: 34x 86
Ogl.dll4.0.7577.40981,706,56816 Tháng 12 năm 201123: 01x 86
Privacystatement.rtfkhông áp d?ng4701 Tháng tư, 201107: 44không áp d?ng
Programexe4.0.7577.409811,989,09616 Tháng 12 năm 201123: 00x 86
Rtmpltfm_dll4.0.7577.40986,416,97616 Tháng 12 năm 201122: 59x 86
Saext.dll4.0.7577.253319,75231 Tháng ba năm 201108: 43x 86
Sqmapidll6.0.6000.16386141,06410 Tháng 9 năm 201111: 28x 86
Uccp_dll4.0.7577.40725,955,34428 Tháng 12 năm 201122: 47x 86
Ucdll4.0.7577.407213,306,63228 Tháng 12 năm 201123: 06x 86
Xceedzip.dll6.5.10316.0634,56016 Tháng 12 năm 201118: 39x 86

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? ph?n m?m C?p Nh?t thu?t ng?, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem các Bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2500438 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 3.0
T? khóa: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2500438 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2500438

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com