Nevar iestat?t j?su atra?an?s vieta Lync no virtu?l?s ma??nas vai att?l?s darbvirsmas savienojuma

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2500669 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Kad j?s m??in?t izmantot funkciju noteikt j?su atra?an?s vietu, Microsoft Lync 2010 vai Microsoft Lync 2013, laukuIestat?t j?su vietair pieejamas (ir pel?kotas), un nevar noteikt savu atra?an?s vietu.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
ekr?nuz??mums no lauka noteikt j?su atra?an?s vietu

PAPILDINFORM?CIJA

Nav j?b?t redzam?m adre?u gr?mat?. ?? probl?ma rodas, kad j?s instal?t vai pierakst?ties Lync 2010 vai Lync 2013 virtu?l? ma??na vai, izmantojot att?l?s darbvirsmas savienojumu.Kad j?s piesak?ties uz att?l?s darbvirsmas savienojumu vai virtu?l? ma??na, Lync atsp?joIestatiet savu atra?an?s vietulauks, jo to prec?zi nevar balst?ties uz inform?ciju par atra?an?s vietu, izmantojot virtu?lo resursdatoru. Lync atra?an?s vieta inform?cijas pakalpojums (LIS), pamatojoties uz t?kla karti izmanto, lai noteiktu j?su atra?an?s vietu. Tad, Lync public? autom?tiski j?su viet? organiz?cija. Tom?r, ja izmantojat virtu?lo ma??nu vai izveidojat savienojumu ar virtu?lo ma??nu, izmantojot att?l?s darbvirsmas savienojumu, LIS nevar prec?zi noteikt savu atra?an?s vietu. T?d?? atra?an?s vietu nav pieejama.

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2500669 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2014. gada 27. j?nijs - P?rskat??ana: 7.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Lync Online
  • Microsoft Lync 2010
  • Microsoft Lync 2013
  • Microsoft Office Communications Online Dedicated
  • Microsoft Business Productivity Online Dedicated
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e o365p o365022013 kbgraphxlink o365m kbgraphic kbmt KB2500669 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2500669

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com