Kh?c ph?c: B? nh? r? trong quá tr?nh Dllhost.exe mà máy phục vụ ứng dụng MQSAgent2 COM + khi b?n s? d?ng b? đi?u h?p MQSeries trong BizTalk Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2501601 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n t?o m?t đ?a đi?m nh?n đư?c trong Microsoft BizTalk Server. B?n thi?t l?p kí t? đ?i di?n đ?t tài s?n c?a v? trí nh?n đ? UCS-2 và UTF-16 ho?c đ?n UTF-8.
  • B?n s? d?ng các b? chuy?n đ?i MQSeries trên đ?a đi?m nh?n đư?c trong BizTalk Server.
Trong trư?ng h?p này, m?t r? b? nh? xu?t hi?n trong m?t quá tr?nh Dllhost.exe mà ch? MQSAgent2 COM + ?ng d?ng. Ngoài ra, máy tính có th? đáp ?ng ch?m.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? ?ng d?ng MQSAgent2 COM + không phát hành m?t s? b? nh? khi m?t kí t? đ?i di?n đư?c xác đ?nh trong v? trí nh?n.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, áp d?ng tích l?y C?p Nh?t ho?c hotfix gói đó là thích h?p đ? BizTalk Phiên b?n b?n đang s? d?ng. Ngoài ra, chúng tôi khuyên b?n nâng c?p MQSeries Phiên b?n 7.0.1.3 ho?c m?t phiên b?n sau này.

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Cho BizTalk Server 2006 R2

Hotfix gi?i quy?t v?n đ? này đư?c bao g?m trong tích l?y gói 4 cho BizTalk Server 2006 R2 SP1.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói tích l?y, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2682056 Tích l?y gói 4 cho BizTalk Server 2006 R2 SP1

Cho năm 2009 máy ch? BizTalk

Hotfix gi?i quy?t v?n đ? này đư?c bao g?m trong tích l?y gói 2 cho BizTalk Server 2009.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói tích l?y, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2497794 Tích l?y gói 2 cho BizTalk Server 2009

Cho BizTalk Server 2010

Hotfix gi?i quy?t v?n đ? này đư?c bao g?m trong tích l?y gói 2 cho BizTalk Server 2010.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói tích l?y, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2573000 Tích l?y gói 2 cho BizTalk Server 2010

Thông tin hotfix


M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t


Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Microsoft BizTalk Server 2006 ho?c Microsoft BizTalk 2006 R2 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u


B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Chi tieát taäp tin

Cho t?t c? các h? tr? các phiên b?n c?a BizTalk Server 2006
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Mqsagent.dll3.5.1800.0180,04814-Feb-201110: 42x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a BizTalk Server 2006 R2 SP1
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Mqsagent.dll3.6.2231.12180,56011-Feb-201116: 22x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a BizTalk Server 2006 R2 SP1
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Mqsagent.dll3.6.2231.12180,56011-Feb-201116: 28x 86
Mqsagent.dll3.6.2231.1296,08011-Feb-201116: 28x 64

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm v? các thành ph?n c?a b? đi?u h?p MQSeries, truy c?p web site MSDN sau đây:
T?ng h?p thông tin v? các thành ph?n c?a b? đi?u h?p MQSeries
Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? c?u h?nh các MQSeries b? đi?u h?p nh?n đ?a đi?m và các c?ng g?i, truy c?p web site MSDN sau đây:
Làm th? nào đ? c?u h?nh các b? chuy?n đ?i MQSeries nh?n đ?a đi?m và g?i c?ng
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? máy ch? BizTalk hotfixes, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2003907 Thông tin v? máy ch? BizTalk hotfixes

Thu?c tính

ID c?a bài: 2501601 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft BizTalk Server 2006 Standard Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2006 Developer Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2006 Enterprise Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbqfe kbfield kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbbiztalk2006r2presp2fix kbbiztalk2006presp1fix kbmt KB2501601 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2501601

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com