[SDP 3][645df370-ace4-4083-a5a8-13c34c15566e]H? th?ng Trung tâm d? li?u b?o v? Manager 2010 Troubleshooter cơ b?n cho Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2502156 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Các Microsoft h? th?ng Trung tâm d? li?u b?o v? Manager (DPM) 2010 g? r?i cho Windows Server ch?n đoán Platform thu th?p thông tin đ? giúp b?n g? r?i các v?n đ? h?u h?t trong qu?n l? b?o v? d? li?u 2010.

THÔNG TIN THÊM

Bài vi?t này mô t? các Thông tin Hệ thống Trung tâm qu?n l? b?o v? d? li?u 2010 g? r?i cho Windows Server ch?n đoán Platform thu th?p t? máy tính c?a b?n. Bài vi?t này c?ng mô t? các t?p đ? đ?t tên tin đ?u ra.

DPM cơ s? d? li?u-đ?a phương ho?c t? xa

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t? n?i dung t?pTên t?p
Các trư?ng h?p đ?a phương và t? xac?a b? máy cơ s? d? li?u DPM 2010. {ComputerName} _Type_DPMDB.zip

DPM thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t? n?i dung t?pTên t?p
DPM 2010 nh?t kí l?i đ?nh d?ng t?p .errlog.

Đi?u này bao g?m t?t c? các b?n liên quan đ?n DPM ghi trong m?c tin thư thoại sau trên máy ch? DPM:
c:\Program files\Microsoft DPM\DPM\Temp

Ngoài ra, đi?u này bao g?m t?t c? các b?n liên quan đ?n DPM ghi trong m?c tin thư thoại sau trên máy ch? đư?c b?o v?:

c:\Program files\Microsoft d? li?u b?o v? Manager\DPM\Temp
{ComputerName} _DPM_Err_logs.zip
DPM 2010 c?u h?nh t?p XML (c: Program Files Microsoft DPM\DPM\Config).{ComputerName} _DPM_config_xml.zip
Thi?t đ?t DPM 2010. .Txt t?p này li?t kê t?t c? các thi?t đ?t nhóm b?o v?. Đi?u này bao g?m tên, duy tr? m?c tiêu thi?t l?p, thông tin lưu tr?, băng thông tin, và dữ liệu nguồn thông tin.{ComputerName} _DPM_Info.txt
Các b?n ghi cài đ?t chuyên bi?t DPM 2010. Đi?u này bao g?m b?n ghi C?p Nh?t rollup.{ComputerName} _DPM_Install_Logs.zip

B?n ghi s? ki?n - chung

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t? n?i dung t?pTên t?p
S? ghi s? ki?n ?ng d?ng. T?p này bao g?m kí nh?p t?p tin trong .csv, .evtx (ho?c evt), và đ?nh d?ng .txt.{ComputerName} _evt_Application.*
Ghi nh?t k? s? ki?n h? th?ng. T?p này bao g?m kí nh?p t?p tin trong .csv, .evtx (ho?c evt), và đ?nh d?ng .txt.{ComputerName} _evt_System.*
Ghi nh?t k? s? ki?n c?nh báo DPM. T?p này bao g?m kí nh?p t?p tin trong .csv, .evtx (ho?c evt), và đ?nh d?ng .txt.{ComputerName} _evt_DPMAlerts.*

Thông tin Phiên b?n t?p tin (chksym)

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t? n?i dung t?pTên t?p
Danh sách m? nh? phân DPM v?i timestamps trong các đ?nh d?ng .csv và .txt.
: \Program Files\Microsoft DPM\DPM\bin\*.exe;*.dll
{ComputerName} _sym_DPM.*
Danh sách tr?nh đi?u khi?n h? th?ng đ?nh d?ng .csv và .txt.
C:\Windows\System32\drivers\*.*
{ComputerName} _sym_Drivers.*

H? th?ng thông tin-chung

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t? n?i dung t?pTên t?p
Các tr?nh đi?u khi?n đ? cài đ?t chuyên bi?t b? l?c {ComputerName} _Filter_Drivers.txt
Các nhà cung c?p VSS, nhà văn tiêu chu?n thông tin, và nhà văn siêu d? li?u thông tin{ComputerName} _VSS_Info.txt
Thông tin b? sung VSS, đ?a v?t l? thông tin, thông tin mountvol, nhà cung c?p thông tin, lưu tr? đ?ng g?i Shadow, t?nh tr?ng b?n ghi d?ch v?, thông tin ?o hóa, s? ki?n đ?a{ComputerName} _VSSPSS_Info.txt
OLE khóa registry và subkey thông tin (HKLM\Software\Microsoft\Ole){ComputerName} _Registry_OLE.txt
RPC đăng ky và subkey thông tin (HKLM\Software\Microsoft\RPC){ComputerName} _Registry_RPC.txt
DPM khóa registry và subkey thông tin (qu?n l? b?o v? d? li?u-HKLM\Software\Microsoft\Microsoft){ComputerName} _Registry_DPM.txt
Thông tin tr?nh khi?n tr?nh. Đi?u này bao g?m tên thi?t b?, th? l?n thông tin t?p đ? đ?t tên tin, t?nh tr?ng IsSigned và nhà s?n xu?t.{ComputerName} _DriverQuery.txt
MSInfo32 thông tin. Đi?u này bao g?m b?n tóm t?t h? th?ng, tài nguyên ph?n c?ng, các thành ph?n, và môi trư?ng ph?n m?m.{ComputerName} _MSINFO32.nfo
Đăng tư?ng l?a c?a Windows.{ComputerName} _pFirewall.log

Thông tin b? sung

Ngoài vi?c thu th?p các thông tin đư?c mô t? trư?c đó, h? th?ng Trung tâm qu?n l? b?o v? d? li?u 2010 g? r?i cho Windows Server ch?n đoán n?n t?ng gói có th? phát hi?n m?t ho?c nhi?u các t?nh hu?ng sau đây:
  • Máy tính đang ch?y trên m?t môi trư?ng ?o
  • Prerelease Phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
  • Đánh giá các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2

Tài li?u tham kh?o

973559 câu h?i thư?ng g?p v? nh?ng Microsoft h? tr? Diagnostic Tool (MSDT) cho Windows 7

Thu?c tính

ID c?a bài: 2502156 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Bảy 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft System Center Data Protection Manager 2010
T? khóa: 
kbmt KB2502156 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2502156

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com