Zi?ojums "Iesp?jams, vajadz?s p?rinstal?t ??dus atjaunin?jumus", kad m??in?t instal?t SP1 sist?mai Windows 7 vai Windows Server 2008 R2

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2502370 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

M??inot instal?t sist?mas Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotni (SP1), tiek par?d?ts zi?ojums "Iesp?jams, vajadz?s p?rinstal?t ??dus atjaunin?jumus". ?? probl?ma rodas, ja dator? ir instal?ts viens vai vair?ki no ?iem labojumfailiem:
983534 DNS servera pakalpojuma veiktsp?ja turpina samazin?ties pie lielas noslodzes sist?m? Windows Server 2008 R2

979350 SharePoint Workspace 2010 vai Groove 2007 klientiem, kurus nodro?ina Groove Server Relay sist?m? Windows Server 2008 R2, var rasties sinhroniz?cijas k??me

2406705 Da?i ievadizvades piepras?jumi uz atmi?as ier?ci neizdodas boj?jumpieciet?g? sist?m?, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2008 R2, veicot p?k??u ce?a no?em?anu uz atmi?as ier?ci

IEMESLS

Sada?? "Simptomi" nor?d?tie labojumfaili nav iek?auti SP1. SP1 instal??ana papildus ?iem labojumfailiem p?rrakst?s labojumfailu. Lai to nov?rstu, servisa pakotnes instal??anas programma nosaka, vai ?ie labojumfaili ir instal?ti dator?. Ja k?ds no labojumfailiem ir instal?ts, servisa pakotnes instal??anas programma blo?? SP1 instal??anu.

RISIN?JUMS

Ja ir instal?ts labojumfails 983534, veiciet ??s darb?bas:
 1. Instal?jiet atjaunin?tu t?da labojumfaila versiju, kur? ir aprakst?ts ?aj? Microsoft zin??anu b?zes rakst?:
  983534 DNS servera pakalpojuma veiktsp?ja turpina samazin?ties pie lielas noslodzes sist?m? Windows Server 2008 R2
 2. Instal?jiet SP1.
Ja ir instal?ts labojumfails 979350, veiciet ??s darb?bas:
 1. Instal?jiet atjaunin?tu t?da labojumfaila versiju, kur? ir aprakst?ts ?aj? Microsoft zin??anu b?zes rakst?:
  979350 SharePoint Workspace 2010 vai Groove 2007 klientiem, kurus nodro?ina Groove Server Relay sist?m? Windows Server 2008 R2, var rasties sinhroniz?cijas k??me
 2. Instal?jiet SP1.
Ja ir instal?ts labojumfails 2406705, veiciet ??s darb?bas:
 1. Instal?jiet atjaunin?tu t?da labojumfaila versiju, kur? ir aprakst?ts ?aj? Microsoft zin??anu b?zes rakst?:
  2406705 Da?i ievadizvades piepras?jumi uz atmi?as ier?ci neizdodas boj?jumpieciet?g? sist?m?, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2008 R2, veicot p?k??u ce?a no?em?anu uz atmi?as ier?ci
 2. Instal?jiet SP1.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2502370 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2011. gada 12. maijs - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Atsl?gv?rdi: 
kbsurveynew kbinfo kbprb KB2502370

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com