Làm th? nào đ? chu?n b? đ? nâng c?p Windows 95 ho?c Windows 98 v?i Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 250297 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài này li?t kê m?t s? nguyên t?c cho vi?c chu?n b? nâng c?p m?t máy tính đang ch?y Microsoft Windows 95 ho?c Microsoft Windows 98 đ? Windows 2000 Professional. Theo các hư?ng d?n không gi?i quy?t t?t c? các v?n đ? mà có th? x?y ra, nhưng có th? giúp đ? đ? lo?i b? m?t s? v?n đ? thư?ng g?p.

THÔNG TIN THÊM

Ki?m tra yêu c?u h? th?ng

Máy tính c?a b?n ph?i đáp ?ng các yêu c?u ph?n c?ng sau đây:
  • 133 MHz ho?c tương thích Pentium CPU nhanh hơn
  • 64 megabyte (MB) c?a b? nh? RAM t?i thi?u; b? nh? nhi?u hơn nói chung c?i thi?n đ? đáp ?ng (4 Gigabyte [GB] RAM t?i đa)
  • 2 GB không gian đ?a c?ng v?i t?i thi?u là 650 MB c?a không gian tr?ng (không gian đ?a c?ng mi?n phí b? sung là c?n thi?t n?u b?n đang cài đ?t trên m?t m?ng)
Lưu ?: Windows 2000 Professional h? tr? c? hai đơn-CPU và kép-CPU máy tính. B?n c?ng có th? s? d?ng Microsoft Windows 2000 Readiness Công c? phân tích đ? ki?m tra t?nh tr?ng hi?n t?i c?a máy tính c?a b?n và nh?n đư?c m?t báo cáo c?a ph?n c?ng và ph?n m?m tương thích v?n, d?a trên Microsoft th? nghi?m. N?u b?n đang quan tâm v? k?t qu? c?a báo cáo b?n không nên nâng c?p cho đ?n khi nh?ng v?n đ? đư?c s?a ch?a. Liên h? v?i ph?n c?ng ho?c ph?n m?m nhà s?n xu?t b?n c?p nh?t cho phép các s?n ph?m đ? ch?y chính xác trên Windows năm 2000.

Đ? bi?t thêm thông tin v? ph?n c?ng tương thích cho Windows 2000, ki?m tra danh sách các kh? năng tương thích ph?n c?ng Windows (HCL). Đây là m?t tr?nh biên d?ch c?a máy tính và ph?n c?ng máy tính đ? đư?c th? nghi?m r?ng r?i v?i các c?a s? Đ?i v?i s? ?n đ?nh và kh? năng tương thích. D?ch v? h? tr? c?a Microsoft s?n ph?m s? d?ng các HCL đ? xác đ?nh có hay không có m?t máy tính đư?c h? tr? đ? s? d?ng v?i Windows. HCL m?i nh?t có s?n t? các Microsoft Web site sau:
http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx
Đ? có đư?c các t?p tin văn b?n c?a Windows 2000 HCL, b?m vào Microsoft FTP site sau:
FTP://FTP.Microsoft.com/Services/WHQL/HCl/win2000hcl.txt

Sao lưu máy tính c?a b?n

C?NH BÁO: Windows 2000 không có m?t tùy ch?n g? b? cài đ?t. B?n có th? không g? cài đ?t Windows 2000 sau khi n?óng cß?Ñp.

B?n nên hoàn toàn tr? l?i lên máy tính c?a b?n, bao g?m t?t c? các d? li?u c?a b?n, trư?c khi b?n b?t đ?u nâng c?p quá tr?nh. Không ch? đi?u này đ? b?o v? d? li?u c?a b?n, nhưng nó cho phép b?n đ? tr? v? h? th?ng đi?u hành trư?c đó c?a b?n b?ng cách khôi ph?c t?p tin sao lưu.

Nâng c?p máy tính c?a BIOS

Trư?c khi b?n b?t đ?u quá tr?nh nâng c?p, có đư?c và cài đ?t các m?i nh?t BIOS nâng c?p cho máy tính c?a b?n t? máy tính c?a nhà s?n xu?t. N?u b?n C?p nh?t BIOS sau khi b?n nâng c?p máy tính, b?n có th? ph?i cài đ?t l?i Windows 2000 đ? t?n d?ng l?i th? c?a các tính năng như c?u h?nh nâng cao và Quy?n l?c h? tr? giao di?n (ACPI) trong BIOS. N?u có th?, C?p nh?t ph?n v?ng trong t?t c? thi?t b? trư?c khi b?t đ?u nâng c?p.

Ch?y báo cáo nâng c?p

M?t d?u nh?c l?nh, h?y ch?y l?nh sau t? I386 thư m?c trên đ?a CD-ROM Windows 2000:
winnt32 /checkupgradeonly
N?u b?n không có m?t đ?a CD-ROM 2000 Windows, b?n có th? t?i v? này công c? t? các trang Web sau đây:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=b008d64c-dd8d-4816-a3d9-fd2ed787e735&displaylang=en
Công c? này ki?m tra máy tính và danh sách ph?n m?m đư?c bi?t đ?n và v?n đ? ph?n c?ng. Đi?u này có th? giúp b?n quy?t đ?nh có hay không đ? nâng c?p các máy tính đ? Windows 2000. Sau khi b?n đ?c các báo cáo, đ?m b?o r?ng b?t k? ph?n c?ng đó đư?c li?t kê như là không đư?c h? tr? có tr?nh đi?u khi?n Windows 2000 có s?n t? các nhà s?n xu?t (tr? khi b?n không c?n có ph?n c?ng đ? làm vi?c trong Windows 2000). Ki?m tra ph?n m?m danh m?c cho ph?n m?m mà có th? c?n ph?i cài đ?t l?i sau khi nâng c?p ho?c cho ph?n m?m mà đ?i h?i và nâng c?p trư?c khi nó có th? làm vi?c v?i Windows 2000. B?n có th? mu?n xác đ?nh xem có b?t k? b?n c?p nh?t ho?c gói d?ch v? có s?n cho các ph?n m?m trư?c khi b?t đ?u các quá tr?nh nâng c?p. Có nh?ng có s?n trong quá tr?nh nâng c?p có th? cho phép ph?n m?m đ? ho?t đ?ng đúng v?i Windows 2000.

D? cài đ?t ho?c vô hi?u hóa ph?n m?m ch?ng vi-rút

B?n nên g? b? cài đ?t (hay ít vô hi?u hóa) b?t k? ph?n m?m ch?ng vi-rút đó ch?y trư?c khi b?n b?t đ?u quá tr?nh nâng c?p. Trong m?t s? trư?ng h?p, Windows 2000 Thi?t l?p t?t ph?n m?m ch?ng vi-rút trong quá tr?nh nâng c?p, nhưng trong khác trư?ng h?p b?n ph?i vô hi?u hóa ph?n m?m đ?u tiên. H?u h?t các ph?n m?m ch?ng vi-rút ph?i C?p Nh?t đ? ho?t đ?ng đúng v?i Windows 2000.

B?n nên c?ng vô hi?u hóa tính b?t k? ph?n c?ng ch?ng vi-rút năng đang ch?y. Ví d?, BIOS trong m?t s? máy vi tính có ch?c năng ch?ng vi-rút.

Gi?i nén b?t k? ? đ?a nén

Windows 2000 công tr?nh ch? v?i nén đi kèm v?i các H? th?ng t?p NTFS. B?n trư?c tiên ph?i gi?i nén b?t k? ? đ?a đư?c nén v?i DoubleSpace, DriveSpace, ho?c b?t k? ph?n m?m khác nén ? đ?a. N?u b?n không gi?i nén m?t ? đ?a, d? li?u trên ? đ?a không ph?i là có s?n trong Windows 2000. Các d? li?u trên ? đ?a là v?n c?n nguyên v?n, nhưng nó không ph?i là có s?n trong Windows 2000. Đ? có th? s? d?ng d? li?u trên ? đ?a nén, b?n ph?i kh?i đ?ng kép v?i các h? đi?u hành trong đó phương pháp nén đư?c h? tr?. N?u ? đ?a c là nén, b?n không th? cài đ?t Windows 2000.

T?t ch?y chương tr?nh

Đóng c?a t?t c? chương tr?nh đang ch?y. Đ? xem m?t danh sách t?t c? đang ch?y các chương tr?nh, b?m CTRL + ALT + DELETE đ? m? các Đóng chương tr?nh h?p tho?i. H?n ch? s? lư?ng ch?y làm cho chương tr?nh tài nguyên b? sung có s?n đ? thi?t l?p. Nó c?ng h?n ch? các v?n đ? ti?m năng gi?a thi?t l?p và các chương tr?nh đang ch?y.

Ch?y ScanDisk

ScanDisk ch?y trên t?t c? các ? đ?a c?a b?n trư?c khi b?n b?t đ?u nâng c?p quá tr?nh. Đi?u này có th? giúp ph?ng ng?a l?i đ?a ho?c sao t?p l?i trong khi thi?t l?p, và có th? ngăn ng?a thêm kh?i đ?ng l?i trong quá tr?nh nâng c?p có th? gây ra thi?t l?p đ? kéo dài lâu hơn.

R?ng b? đ?m ?n t?p Internet t?m th?i

Có s?n ph?m nào c?a b?n đ?m ?n t?p Internet t?m th?i. Windows 2000 c? g?ng b?o v? như nhi?u ngư?i trong s? các t?p này v? nó có th?, nhưng thư m?c r?t l?n có th? gây ra v?n đ? v?i thi?t l?p. N?u đi?u này x?y ra, thi?t l?p có th? xóa t?m th?i T?p Internet. Lo?i b? các t?p này trư?c khi b?t đ?u quá tr?nh nâng c?p có th? tăng t?c đ? và đơn gi?n hóa quá tr?nh thi?t l?p.

T?i v? tr?nh đi?u khi?n C?p Nh?t

T?i v? b?t k? tr?nh đi?u khi?n cho Windows 2000 đư?c li?t kê là không đang có s?n đ? các b?n có chúng khi b?n đư?c nh?c, ho?c sau khi các nâng c?p hoàn t?t.

Ki?m tra Microsoft Web site Windows Update (http://update.microsoft.com/) cho b?t k? nâng c?p ph?n m?m có th? có s?n. Ngoài ra, ki?m tra v?i ph?n m?m c?a b?n các nhà s?n xu?t cho b?t k? nâng c?p gói có th? có s?n. N?u m?t chương tr?nh đ?i h?i m?t gói nâng c?p đ? ch?y v?i Windows 2000, b?n s? c?n nâng c?p đóng gói trong quá tr?nh nâng c?p. N?u nó không có s?n, b?n có th? ph?i cài đ?t l?i chương tr?nh sau khi b?n nâng c?p lên Windows 2000. Cho thông tin b? sung v? nâng c?p gói, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
231418Ch? đ?nh thêm nâng c?p gói khi nâng c?p t? Windows 95/98 v?i Windows 2000

Đ? xem m?t WebCast Microsoft h? tr? v? Windows 2000 thi?t l?p các v?n đ?, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/servicedesks/Webcasts/wc071800/wc071800.asp?fr=1

Thu?c tính

ID c?a bài: 250297 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbinfo kbsetup kbupgrade w2000upgrade kbmt KB250297 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:250297

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com