M?U: ARRAYCONVERT.EXE Phiên b?n chuy?n đ?i ch?c năng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 250344 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

ArrayConvert.exe là m?t m?u đư?c s? d?ng đ? chuy?n đ?i Các phiên b?n c?a m?t lo?i đ? bi?n th? lo?i khác. Ví d?, n?u b?n đang s? d?ng Visual Basic Script (VBScript), các ch?c năng này chuy?n đ?i giúp b?n trong chuy?n đ?i m?t bi?n th? ch?a m?t Octet chu?i đ? m?t bi?n th? ch?a m?t Hex chu?i.

THÔNG TIN THÊM

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:
ArrayConvert.exe
Các t?p tin ArrayConvert.exe ch?a các t?p tin sau đây:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ads.vbp747 byte
Ads.vbw35 byte
ArrayConvert.cls3017 byte
ArrayConvertTest.bas1205 byte
ArrayConvertTest.vbg67 byte
ArrayConvertTest.vbp884 byte
ArrayConvertTest.vbw31 byte
Ads.dll24,576 byte
ADs.exp996 byte
ADs.lib2536 byte
AdsConvert.vbg73 byte


Ngày Phát hành: Tháng tư-13-2000

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? H? tr? c?a Microsoft t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin. Các ch?c năng năm đư?c trong m?u này là:
 1. CStrArray -S? d?ng ch?c năng này đ? chuy?n đ?i m?t m?ng bi?n th? c?a chu?i đ? m?t Bi?n th? Array of Variants có dây. Đi?u này cho phép VBScript ñeå truy nhaäp thu?c tính Multi-valued chu?i tr? l?i trong ADO recordsets.

  CvOctetStr2vHexStr -S? d?ng ch?c năng này đ? chuy?n đ?i m?t m?ng bi?n th? c?a byte cho m?t Phiên b?n có ch?a m?t chu?i m? hóa ASCII Hex. Đi?u này cho phép VBScript đ? d?ch m?t bi?n th? ADSTYPE_OCTETSTRING vào m?t chu?i k? t? ASCII 0-9 A-F.

  CvHexStr2vOctetStr -S? d?ng ch?c năng này đ? chuy?n đ?i m?t bi?n th? ch?a m?t M? hóa ASCII Hex chu?i đ? m?t m?ng bi?n th? byte. Đi?u này cho phép VBScript đ? t?o các phiên b?n cho ADSTYPE_OCTETSTRING t? chu?i k? t? ASCII 0-9 A-F.

  CvOctetStr2vStr -S? d?ng ch?c năng này đ? chuy?n đ?i m?t m?ng bi?n th? c?a byte cho m?t Phiên b?n có ch?a m?t chu?i ASCII. Đi?u này cho phép VBScript đ? d?ch m?t Variant ADSTYPE_OCTETSTRING thành m?t chu?i k? t? ASCII.

  CvStr2vOctetStr -S? d?ng ch?c năng này đ? chuy?n đ?i m?t bi?n th? ch?a m?t chu?i đ? m?t Bi?n th? Array byte. Đi?u này cho phép VBScript đ? t?o ra phiên b?n dành cho ADSTYPE_OCTETSTRING t? chu?i k? t? ASCII.
 2. CvOctetStr2vHexStr -S? d?ng ch?c năng này đ? chuy?n đ?i m?t m?ng bi?n th? c?a byte cho m?t Phiên b?n có ch?a m?t chu?i m? hóa ASCII Hex. Đi?u này cho phép VBScript đ? d?ch m?t bi?n th? ADSTYPE_OCTETSTRING vào m?t chu?i k? t? ASCII 0-9 A-F.

  CvHexStr2vOctetStr -S? d?ng ch?c năng này đ? chuy?n đ?i m?t bi?n th? ch?a m?t M? hóa ASCII Hex chu?i đ? m?t m?ng bi?n th? byte. Đi?u này cho phép VBScript đ? t?o các phiên b?n cho ADSTYPE_OCTETSTRING t? chu?i k? t? ASCII 0-9 A-F.

  CvOctetStr2vStr -S? d?ng ch?c năng này đ? chuy?n đ?i m?t m?ng bi?n th? c?a byte cho m?t Phiên b?n có ch?a m?t chu?i ASCII. Đi?u này cho phép VBScript đ? d?ch m?t Variant ADSTYPE_OCTETSTRING thành m?t chu?i k? t? ASCII.

  CvStr2vOctetStr -S? d?ng ch?c năng này đ? chuy?n đ?i m?t bi?n th? ch?a m?t chu?i đ? m?t Bi?n th? Array byte. Đi?u này cho phép VBScript đ? t?o ra phiên b?n dành cho ADSTYPE_OCTETSTRING t? chu?i k? t? ASCII.
 3. CvHexStr2vOctetStr -S? d?ng ch?c năng này đ? chuy?n đ?i m?t bi?n th? ch?a m?t M? hóa ASCII Hex chu?i đ? m?t m?ng bi?n th? byte. Đi?u này cho phép VBScript đ? t?o các phiên b?n cho ADSTYPE_OCTETSTRING t? chu?i k? t? ASCII 0-9 A-F.

  CvOctetStr2vStr -S? d?ng ch?c năng này đ? chuy?n đ?i m?t m?ng bi?n th? c?a byte cho m?t Phiên b?n có ch?a m?t chu?i ASCII. Đi?u này cho phép VBScript đ? d?ch m?t Variant ADSTYPE_OCTETSTRING thành m?t chu?i k? t? ASCII.

  CvStr2vOctetStr -S? d?ng ch?c năng này đ? chuy?n đ?i m?t bi?n th? ch?a m?t chu?i đ? m?t Bi?n th? Array byte. Đi?u này cho phép VBScript đ? t?o ra phiên b?n dành cho ADSTYPE_OCTETSTRING t? chu?i k? t? ASCII.
 4. CvOctetStr2vStr -S? d?ng ch?c năng này đ? chuy?n đ?i m?t m?ng bi?n th? c?a byte cho m?t Phiên b?n có ch?a m?t chu?i ASCII. Đi?u này cho phép VBScript đ? d?ch m?t Variant ADSTYPE_OCTETSTRING thành m?t chu?i k? t? ASCII.

  CvStr2vOctetStr -S? d?ng ch?c năng này đ? chuy?n đ?i m?t bi?n th? ch?a m?t chu?i đ? m?t Bi?n th? Array byte. Đi?u này cho phép VBScript đ? t?o ra phiên b?n dành cho ADSTYPE_OCTETSTRING t? chu?i k? t? ASCII.
 5. CvStr2vOctetStr -S? d?ng ch?c năng này đ? chuy?n đ?i m?t bi?n th? ch?a m?t chu?i đ? m?t Bi?n th? Array byte. Đi?u này cho phép VBScript đ? t?o ra phiên b?n dành cho ADSTYPE_OCTETSTRING t? chu?i k? t? ASCII.
S? d?ng m?u, b?m đúp chu?t vào các self-extracting ArrayConvert.exe t?p tin th?c thi. B?ng cách s? d?ng Visual Basic, m? các ArrayConvertTest.vbg t?p tin. M?t khi d? án đang m?, b?n có th? ch?y các bài ki?m tra chương tr?nh ch?ng t? làm th? nào đ? s? d?ng ch?c năng chuy?n đ?i.

Đ? s? d?ng các ch?c năng t? VBScript, b?n có th? đăng k? các t?p Ads.Dll b?ng cách làm Regsvr32 Ads.dll và sau đó kêu g?i các ch?c năng t? VBScript.

Các sau đây là m?t ví d? c?a vi?c s? d?ng các CStrArray ch?c năng trong m?t VBScript đ? chuy?n đ?i và hi?n th? các thành viên c?a Danh sách phân ph?i trong m?t t? ch?c Exchange:
 
Set cnvt = CreateObject("ADs.ArrayConvert")
Set conn = CreateObject("ADODB.connection")
conn.provider = "ADSDSOObject"
conn.open ""
Set rs = conn.execute( _
  "<LDAP://Server/o=organization/ou=site/cn=recipients>;(objectClass=groupOfNames);ADsPath,member;onelevel")
    
While Not rs.EOF
  v1 = cnvt.CStrArray(rs.fields("member").Value)
  For Each v2 In v1
	msgbox v2
  Next

  rs.movenext
Wend
				

Thu?c tính

ID c?a bài: 250344 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbdownload kbfile kbhowto kbprogramming kbsample kbmt KB250344 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:250344

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com