M?t hotfix rollup gói có s?n cho WCF trong các.NET Framework 3,0 SP2 và trong các.NET Framework 4

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2504602 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

M?t hotfix rollup gói có s?n cho Windows Communication Foundation (WCF) trong Microsoft.NET Framework 3,0 Service Pack 2 (SP2) và trong Microsoft.NET Framework 4. Hotfix rollup gói gi?i quy?t các v?n đ? này đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft (KB) sau đây:
2536617 Kh?c ph?c: Smsvchost.exe cho d?ch v? WCF d?ng đáp ?ng khi b?n ch?y m?t.NET Framework 3,0 d?a trên WCF d?ch v?
2536618 Kh?c ph?c: Smsvchost.exe cho d?ch v? WCF d?ng đáp ?ng khi b?n ch?y m?t.NET Framework 4 d?a WCF d?ch v?
2536401 Kh?c ph?c: Smsvchost.exe có th? s?p đ? khi c?ng c?a d?ch v? chia s? Net.Tcp đư?c s? d?ng b?i m?t.NET Framework 4 d?a WCF d?ch v?

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Cập nhật nóng được hỗ trợ hiện đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, gói này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng hotfix đó cho các hệ thống đang gặp phải sự cố cụ thể này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i b?n C?p Nh?t ti?p theo có ch?a hotfix này.

Để khắc phục sự cố này ngay lập tức, hãy liên hệ với Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng của Microsoft để nhận hotfix. Cho m?t danh sách đ?y đ? các d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng đư?c phát sinh đ? h? tr? các cu?c g?i có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có m?t trong các s?n ph?m sau đư?c cài đ?t trên m?t trong nh?ng h? đi?u hành liên quan:
 • Microsoft.NET Framework 3,0 Service Pack 2 (SP2) trên m?t h? đi?u hành sau:
  • Windows XP
  • Windows Server 2003
  • Windows Vista gói d?ch v? 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
  • Windows 7
  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
 • Microsoft.NET Framework 4 trên m?t h? đi?u hành sau (tương thích v?i b?t k? gói d?ch v? hi?n có):
  • Windows XP
  • Windows Server 2003
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
Chú ý Các.NET Framework 3,5 Service Pack 1 (SP1) bao g?m các.NET Framework 3,0 SP2.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này n?u các t?p tin b? ?nh hư?ng đang đư?c s? d?ng.

Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n đóng t?t c?.NET Framework ?ng d?ng trư?c khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a các.NET Framework 4 cho Windows XP, cho Windows Server 2003, cho Windows Vista, Windows Server 2008, và cho Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Smsvchost.exe4.0.30319.449124,24030-Mar-201112: 34x86
System.servicemodel.dll4.0.30319.4496,100,32831-Mar-201119: 34x86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a các.NET Framework 4 cho Windows XP, cho Windows Server 2003, cho Windows Vista, cho Windows Server 2008, Windows 7, và cho Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Smsvchost.exe4.0.30319.449124,24030-Mar-201112: 34x86
System.servicemodel.dll4.0.30319.4496,100,32831-Mar-201119: 34x86
Đ?i v?i t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a các.NET Framework 4 cho Windows Server 2003, Windows Server 2008, và cho Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Smsvchost.exe4.0.30319.449124,24030-Mar-201112: 34x86
System.servicemodel.dll4.0.30319.4496,100,32831-Mar-201119: 34x86
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a các.NET Framework 3,0 SP2 cho Windows XP và Windows Server 2003
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Servicemonikersupport.dll3.0.4506.569017,25620 Tháng năm, 201104: 11x86
Smdiagnostics.dll3.0.4506.5690110,59220 Tháng năm, 201104: 11x86
Smsvchost.exe3.0.4506.5690128,84820 Tháng năm, 201104: 11x86
System.identitymodel.dll3.0.4506.5690442,36820 Tháng năm, 201104: 11x86
System.Runtime.serialization.dll3.0.4506.5690970,75220 Tháng năm, 201104: 11x86
System.servicemodel.dll3.0.4506.56905,988,35220 Tháng năm, 201104: 11x86
System.servicemodel.washosting.dll3.0.4506.569032,76820 Tháng năm, 201104: 11x86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a các.NET Framework 3,0 SP2 cho Windows XP và Windows Server 2003
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Servicemonikersupport.dll3.0.4506.569019,30420 Tháng năm, 201103: 26x64
Smdiagnostics.dll3.0.4506.569094,20820 Tháng năm, 201103: 26x64
Smsvchost.exe3.0.4506.5690116,56020 Tháng năm, 201103: 26x64
System.identitymodel.dll3.0.4506.5690401,40820 Tháng năm, 201103: 26x64
System.Runtime.serialization.dll3.0.4506.5690847,87220 Tháng năm, 201103: 26x64
System.servicemodel.dll3.0.4506.56905,328,89620 Tháng năm, 201103: 26x64
System.servicemodel.washosting.dll3.0.4506.569032,76820 Tháng năm, 201103: 26x64
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a các.NET Framework 3,0 SP2 cho Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Smsvchost.exe3.0.4506.5664128,84808-Mar-201110: 53x86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a các.NET Framework 3,0 SP2 cho Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Smsvchost.exe3.0.4506.5664116,56008-Mar-201110: 49x64
Đ?i v?i t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a các.NET Framework 3,0 SP2 cho Windows Server 2008 SP2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Smsvchost.exe3.0.4506.5664116,56008-Mar-201110: 49IA-64
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a các.NET Framework 3,0 SP2 cho Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Smsvchost.exe3.0.4506.5664128,84807-Mar-201123: 36x86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a các.NET Framework 3,0 SP2 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Smsvchost.exe3.0.4506.5664116,56007-Mar-201123: 32x64
Đ?i v?i t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a các.NET Framework 3,0 SP2 cho Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Smsvchost.exe3.0.4506.5664116,56007-Mar-201123: 25IA-64
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a các.NET Framework 3,0 SP2 cho Windows 7 SP1
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Smsvchost.exe3.0.4506.5664128,84807-Mar-201123: 30x86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a các.NET Framework 3,0 SP2 cho Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Smsvchost.exe3.0.4506.5664116,56007-Mar-201123: 29x86
Đ?i v?i t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a các.NET Framework 3,0 SP2 cho Windows Server 2008 R2 SP1
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Smsvchost.exe3.0.4506.5664116,56007-Mar-201123: 22x86

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Thông tin b? sung t?p tin đ?i v?i x 86 d?a trên phiên b?n c?a các .NET Framework 3,0 SP2 cho Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpMsil_smsvchost_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6002.22604_none_fb67bb646e6a9d1f.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,016
Ngày (UTC)08-Mar-2011
Th?i gian (UTC) 19: 07
Thông tin b? sung t?p tin cho x 64 d?a trên các phiên b?n c?a các.NET Framework 3,0 SP2 cho Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpAmd64_wcf-smsvchost_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6002.22604_none_dc77e12268744b59.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp9,503
Ngày (UTC)08-Mar-2011
Th?i gian (UTC) 16: 38
Thông tin thêm t?p cho IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a các.NET Framework 3,0 SP2 cho Windows Server 2008 SP2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpIa64_wcf-smsvchost_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6002.22604_none_2424f5bb7cf0ac43.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp9,493
Ngày (UTC)08-Mar-2011
Th?i gian (UTC) 16: 09
Thông tin b? sung t?p tin đ?i v?i x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpMsil_smsvchost_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.20918_none_d00c27672a6bca05.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,635
Ngày (UTC)08-Mar-2011
Th?i gian (UTC) 06: 19
Thông tin thêm v? t?p cho x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpAmd64_wcf-smsvchost_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.20918_none_b11c4d252475783f.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.153 ngư?i
Ngày (UTC)08-Mar-2011
Th?i gian (UTC) 07: 18
Thông tin thêm t?p cho IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpIa64_wcf-smsvchost_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.20918_none_f8c961be38f1d929.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.152
Ngày (UTC)08-Mar-2011
Th?i gian (UTC) 07: 08
Thông tin b? sung t?p tin đ?i v?i x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7 SP1
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpMsil_smsvchost_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7601.21678_none_cfee22992ab77232.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,635
Thông tin thêm v? t?p cho x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpAmd64_wcf-smsvchost_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7601.21678_none_b0fe485724c1206c.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.153 ngư?i
Ngày (UTC)09-Mar-2011
Th?i gian (UTC) 06: 49
Thông tin thêm t?p cho IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2 SP1
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpIa64_wcf-smsvchost_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7601.21678_none_f8ab5cf0393d8156.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.152
Ngày (UTC)09-Mar-2011
Th?i gian (UTC)06: 39

Thu?c tính

ID c?a bài: 2504602 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft .NET Framework 4.0
 • Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2
 • Windows Communication Foundation 3.5
 • Windows Communication Foundation 4
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2504602 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2504602

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com