Không th? thay đ?i h?nh n?n trong Windows 7

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2504610 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

B?n có th? g?p m?t s? c? sau khi b?n c? g?ng thay đ?i n?n màn h?nh trong Windows 7:

T?nh hu?ng 1

Khi b?n c? g?ng thay đ?i n?n màn h?nh c?a b?n b?ng cách b?m vào B?ng đi?u khi?n, Giao di?n và Cá nhân hoá và sau đó thay đ?i màn h?nh n?n, h?p ki?m tra không đư?c ch?n khi h? nh?p vào nút ch?n t?t c?b? ch?n t?t c? các ho?t đ?ng như mong đ?i. V? v?y, b?n không th? thay đ?i n?n màn h?nh.

T?nh hu?ng 2

Khi b?n c? g?ng b?m chu?t ph?i vào h?nh ?nh và ch?n Đ?t làm n?n màn h?nh, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
H?nh ?nh này không đư?c đ?t làm h?nh n?n. X?y ra l?i n?i b?.

T?nh hu?ng 3

B?n s? th?y n?n đen ngay c? khi b?n thay đ?i h?nh n?n c?a m?nh.

K?ch b?n 4

Tính năng chi?u cho n?n màn h?nh ho?t đ?ng không đúng.

Nguyên nhân

S? c? này có th? x?y ra v? nh?ng l? do sau:
 • Đ? cài đ?t m?t ?ng d?ng bên th? ba như Tr?nh qu?n l? Màn h?nh c?a Samsung.
 • Trong Pa-nen đi?u khi?n, các thi?t l?p n?n màn h?nh tùy ch?n ngu?n đi?n b? vô hi?u hoá.
 • Trong B? đi?u khi?n, lo?i b? tùy ch?n ?nh n?n đ? ch?n.
 • Chính sách tên mi?n có th? cho phép cho n?n thay đ?i.
 • B?n có th? có m?t t?p tin TranscodedWallpaper.jpg b? h?ng.
 • B?n đang s? d?ng Windows 7 Starter Edition. Windows 7 Starter Edition h? tr? thay đ?i h?nh n?n màn h?nh.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp này, tu? thu?c vào t?nh hu?ng c?a b?n:

Phương pháp 1: Nâng c?p lên phiên b?n c?a Windows 7 h? tr? thay đ?i h?nh n?n

Windows 7 Starter Edition h? tr? thay đ?i h?nh n?n màn h?nh. N?u b?n đang làm vi?c trên m?t máy tính xách tay đ? đư?c cài đ?t s?n v?i Windows, b?n có th? s? d?ng Windows 7 Starter Edition.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2677689


N?u b?n đang s? d?ng Windows 7 Starter Edition, b?n có th? mua Windows 7 đ?a đi?m bán l?, ho?c tr?c tuy?n t?i m?t s? qu?c gia ho?c vùng. N?u b?n có m?t netbook ho?c máy tính khác không có ? đ?a DVD, mua và t?i xu?ng Windows 7 tr?c tuy?n là m?t cách d? dàng đ? cài đ?t trên máy tính c?a b?n. Đ? bi?t thêm thông tin v? cách l?y Windows 7 qu?c gia ho?c vùng c?a b?n, h?y truy c?p vào C?a hàng Windows .

Phương pháp 2: H?ng TranscodedWallpaper.jpg

N?u t?p TranscodedWallpaper.jpg đ? b? h?ng, b?n có th? thay đ?i h?nh n?n màn h?nh. Đ? kh?c ph?c s? c? này, xoá t?p TranscodedWallpaper.jpg. Đ? xoá t?p TranscodedWallpaper.jpg, h?y làm theo các bư?c sau.

B?m vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t

Phương pháp 3: Tương thích ?ng d?ng

M?t s? ?ng d?ng tr? giúp qu?n l? cài đ?t hi?n th? có th? gây ra v?n đ? tương thích v?i cài đ?t n?n ?nh, Hi?n th? ????? Aero Glass tác d?ng và ch?c năng c?a Windows. Ki?m tra, vô hi?u hoá ho?c g? cài đ?t các ?ng d?ng qu?n l? màn h?nh đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n.

Phương pháp 4: Ki?m tra thi?t đ?t n?n trong các tùy ch?n ngu?n đi?n

Có m?t cài đ?t tùy ch?n ngu?n đi?n trong Pa-nen đi?u khi?n t?m d?ng chi?u h?nh n?n. Đ? ki?m tra thi?t đ?t n?n trong Power Options, h?y làm theo các bư?c sau.

B?m vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t

Phương pháp 5: Ki?m tra thi?t đ?t n?n lo?i b? trong thi?t đ?t d? truy nh?p

Đó là m?t thi?t đ?t d? truy nh?p trong Pa-nen đi?u khi?n lo?i b? h?nh n?n. Đ? ki?m tra thi?t đ?t n?n c?a b?n d? dàng truy c?p, h?y làm theo các bư?c sau.

B?m vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t

Phương pháp 6: Ki?m tra chính sách mi?n vô hi?u hoá các thay đ?i n?n

N?u b?n đang k?t n?i v?i m?t tên mi?n, qu?n tr? viên mi?n c?a b?n có th? đ? vô hi?u hoá tu? ch?n đ? thay đ?i n?n màn h?nh. Đ? ki?m tra chính sách n?n màn h?nh, h?y làm theo các bư?c sau.

B?m vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm thông tin v? thay đ?i h?nh n?n trong Windows 7, b?m vào liên k?t sau đ? xem bài vi?t trên website c?a Microsoft:
Thay đ?i n?n màn h?nh c?a b?n (h?nh n?n)
Thay đ?i n?n màn h?nh c?a b?n (Windows 7 Home Basic edition ch?)
T?i sao không th? thay đ?i n?n màn h?nh c?a tôi?
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách nâng c?p lên Windows 7, b?m vào liên k?t sau đ? xem bài vi?t trên website c?a Microsoft:
Nâng c?p lên phiên b?n khác c?a Windows 7 b?ng cách s? d?ng Windows Anytime Upgrade
Nâng c?p lên Windows 7: câu h?i thư?ng g?p
Mua Windows 7: câu h?i thư?ng g?p

Thu?c tính

ID c?a bài: 2504610 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2014 - Xem xét l?i: 26.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbcip kbmt KB2504610 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2504610

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com