Mc s dung CPU cao hoc qua trinh khi ng rm ra xay ra trong qua trinh xac minh kho lu tr WMI khi tn tai mt kho lu tr WMI ln trong Windows 7 hoc trong Windows Server 2008 R2

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2505348 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Trn may tinh ang chay Windows 7 hoc Windows Server 2008 R2, ban co th gp mt trong cac vn sau trong qua trinh xac minh kho lu tr Windows Management Instrumentation (WMI):
 • Mc s dung CPU cua qua trinh Svchost.exe lu tr dich vu WMI (Winmgmt) at 100 phn trm. Ngoai ra, mc s dung b nh cao lin quan n kich thc kho lu tr WMI ln cung xay ra.
 • May tinh mt qua nhiu thi gian khi ng. Vi du: may tinh mt qua nhiu thi gian trc khi ban thy giao din ng nhp ngi dung hoc trc khi ban thy man hinh sau khi ng nhp vao may tinh.
Chu y Vn nay thng xay ra khi may tinh co kho lu tr WMI ln.

GI?I PHP

Thng tin hotfix

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny ch? ? kh?c ph?c s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Chi ap dung ban va nong nay cho cac h thng ang gp s c nh a m ta trong bai vit nay. Hotfix ny c th? ?c ki?m tra thm. Do v?y, n?u b?n khng b? ?nh h?ng nghim tr?ng b?i s? c? ny, chng ti khuy?n ngh? b?n ?i b?n c?p nh?t ph?n m?m c ch?a hotfix ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. Nu phn nay khng xut hin, lin h vi Phong H Tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft ly hotfix nay.

Ch ? Nu phat sinh thm s c hoc cn phai khc phuc s c, ban co th phai tao mt yu cu dich vu ring. Chi ph h? tr? thng th?ng s? c p d?ng cho cc v?n ? v cu h?i h? tr? b? sung khng ph h?p v?i hotfix c? th? ny. bit danh sach y u v cac s in thoai cua Phong H tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft hoc tao yu cu dich vu ring, hay truy cp web site sau cua Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=vi-vn&ws=support
Chu y Mu "Tai xung hotfix sn co" hin thi cac ngn ng ma hotfix nay sn co. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.

i?u ki?n tin quy?t

? p d?ng hotfix ny, my tnh c?a b?n ph?i ang ch?y m?t trong cc h? i?u hnh sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Goi Dich vu 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Goi Dich vu 1 (SP1)
bit thm thng tin v cach ly Windows 7 hoc goi dich vu Windows Server 2008 R2, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
976932 Thng tin v Goi Dich vu 1 danh cho Windows 7 va Windows Server 2008 R2

Thng tin registry

s dung hotfix trong goi nay, ban khng phai thc hin thay i bt ky cho registry.

Yu cu khi ng lai

Ban phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban sa li khn cp nay.

Thng tin thay th ban va nong

Ban sa li khn cp nay khng thay th ban sa li khn cp a phat hanh trc o.

Thng tin tp

Phin ban chung cua ban va nong nay cai t cac tp cha cac thuc tinh c lit k bang sau. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi Chun Quc t (UTC). Ngay va gi cua cac tp nay trn may tinh cuc b cua ban c hin thi theo gi ia phng cung vi lch quy c gi mua he (DST) hin tai cua ban. Ngoai ra, ngay va gi co th thay i khi ban thc hin mt s thao tac nht inh trn cac tp.
Ghi chu v thng tin tp cua Windows 7 va Windows Server 2008 R2
 • Cac tp ap dung cho mt san phm cu th, ban gc (RTM, SPn) va chi nhanh dich vu (LDR, GDR) co th c xac inh bng cach kim tra cac s phin ban tp c trinh bay bang sau:
  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  Phin banSan phmB?n g?cChi nhnh d?ch v?
  6.1.760 0.20xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) v t?p MUM (.mum) ?c ci ?t cho t?ng mi tr?ng ?c li?t k ring trong ph?n "Thng tin t?p b? sung dnh cho Windows Server 2008 R2 v Windows 7". Cac tp MUM va MANIFEST cung nh cac tp danh muc phn loai bao mt lin quan (.cat) u c bit quan trong duy tri trang thai cua cu phn c cp nht. Cc t?p danh m?c phn lo?i b?o m?t khng ?c li?t k thu?c tnh ny ?c k? b?ng ch? k? s? c?a Microsoft.
?i v?i t?t c? phin b?n d?a trn x86 ?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Repdrvfs.dll6.1.7600.20901301,56814-Feb-201105:34x86
Repdrvfs.dll6.1.7601.21660301,56814-Feb-201105:23x86
?i v?i t?t c? phin b?n d?a trn x64 ?c h? tr? c?a Windows 7 v Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Repdrvfs.dll6.1.7600.20901453,63214-Feb-201106:17x64
Repdrvfs.dll6.1.7601.21660453,63214-Feb-201106:16x64
Repdrvfs.dll6.1.7600.20901301,56814-Feb-201105:34x86
Repdrvfs.dll6.1.7601.21660301,56814-Feb-201105:23x86
i vi tt ca cac phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Repdrvfs.dll6.1.7600.209011,066,49614-Feb-201105:20IA-64
Repdrvfs.dll6.1.7601.216601,066,49614-Feb-201105:11IA-64
Repdrvfs.dll6.1.7600.20901301,56814-Feb-201105:34x86
Repdrvfs.dll6.1.7601.21660301,56814-Feb-201105:23x86

T?NH TR?NG

Microsoft a xac nhn y la s c trong san phm cua Microsoft c lit k trong phn "Ap dung cho".

THNG TIN THM

co thm thng tin v thut ng cp nht phn mm, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684 M ta thut ng chun c s dung miu ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft

Thng tin tp b sung

Thng tin tp b sung cho Windows 7 va cho Windows Server 2008 R2

Cac tp b sung cho tt ca cac phin ban da trn x86 c h tr cua Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,661
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameX86_72a59e5605ac9d4b3916bbeffdc1ac4c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21660_none_a01e22d899d4a19c.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameX86_fb12a908e9b7ff938a680fb025ddbed1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20901_none_62994f47231fa4cf.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20901_none_7ef43485ab1f0135.manifest
File versionNot applicable
File size3,614
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)06:07
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21660_none_8098afd3a876fe49.manifest
File versionNot applicable
File size3,614
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)06:09
PlatformNot applicable
Cac t?p b? sung cho t?t c? phin b?n d?a trn x64 ?c h? tr? c?a Windows 7 v Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameAmd64_138c1674d86423a2303522d646fc6704_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21660_none_3069f208644c37cd.manifest
File versionNot applicable
File size1,068
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameAmd64_71f435875aebe4f774c8483951eea4ff_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20901_none_412d76040d888072.manifest
File versionNot applicable
File size1,068
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameAmd64_87a9dc1b8d3de0e71c0fe48535f17627_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21660_none_db085117a969342b.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameAmd64_b9e3376c21d5f72358a53de1606bc1b4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20901_none_1503fe9ae1252b51.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameAmd64_c68f3b634f3840476c1bb4146d47cf83_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21660_none_2ed4402381939116.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameAmd64_e106ad3639a00ba92a1968e80ed9aba3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20901_none_e107c354be35afeb.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20901_none_db12d009637c726b.manifest
File versionNot applicable
File size3,616
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)06:59
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21660_none_dcb74b5760d46f7f.manifest
File versionNot applicable
File size3,616
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)06:56
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size3,947
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20901_none_e5677a5b97dd3466.manifest
File versionNot applicable
File size2,324
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21660_none_e70bf5a99535317a.manifest
File versionNot applicable
File size2,324
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)06:02
PlatformNot applicable
Cac tp b sung cho tt ca phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameIa64_b02e21f7126ed13041c32b5ada8ff3cc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20901_none_df2ac9e01f010b63.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameIa64_c2431df297f8880e83d5517f9033f9c5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21660_none_66df815060ebc9e8.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameIa64_c68f3b634f3840476c1bb4146d47cf83_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21660_none_d2b74895c93428dc.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameIa64_e106ad3639a00ba92a1968e80ed9aba3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20901_none_84eacbc705d647b1.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wmi-core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20901_none_7ef5d87bab1d0a31.manifest
File versionNot applicable
File size3,615
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)07:01
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wmi-core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21660_none_809a53c9a8750745.manifest
File versionNot applicable
File size3,615
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,169
Date (UTC)15-Feb-2011
Time (UTC)02:37
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20901_none_e5677a5b97dd3466.manifest
File versionNot applicable
File size2,324
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-repdrvfs-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21660_none_e70bf5a99535317a.manifest
File versionNot applicable
File size2,324
Date (UTC)14-Feb-2011
Time (UTC)06:02
PlatformNot applicable
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2505348 - L?n xem xt sau cng: 24 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? kha:
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew KB2505348

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com