Sa?emat zi?ojumu "vienam vai vair?kiem lietot?jiem nepiecie?ams pie??irt? licence lai saglab?tu Exchange Online pastkasti vai arh?vu" Office 365 port?la lappus? lietot?ji

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2506570 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Skatot Office 365 port?la lappus? Lietot?ji Microsoft Office 365, tiek par?d?ts ??ds zi?ojums:
Vienam vai vair?kiem lietot?jiem pie??irt? licence ir nepiecie?ama, lai patur tie?saistes Exchange pastkasti. Izveidot jaunu skatu un atlas?tu "Lietot?ju pastkast?m un neviena licence." Atlasiet visas lietot?ju sarakst? un p?c tam noklik??iniet uz "Redi??t", lai pie??irtu licences.

Turkl?t nov?rot ??dus simptomus:
 • Exchange Online licences lietot?jiem, kas tika izveidotas Exchange administratoru centr? vai Exchange Online PowerShell tr?kst.
 • P?k??i pastkastes zaud?jumus lietot?jiem, kuri ir izveidoti Exchange administratoru centr? vai Exchange Online PowerShell.

IEMESLS

Tas notiek tad, ja tiek veidotas lietot?ju pastkast?m Exchange administratoru centr? un lietot?ji v?l nav pie??irta licence.

???DUMS

Izveidot skatu, lai par?d?tu sarakstu ar lietot?jiem, kuri pastkast?m, bet kuri nav licence Office 365 port?l?. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
 1. Pierakst?ties pakalpojum? Office 365 port?la (https://Portal.microsoftonline.com) k? admin.
 2. Noklik??iniet uzlietot?ji un grupasun p?c tam noklik??iniet uz akt?v?s lietot?jiem.
 3. Noklik??iniet uz filtrs (
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ekr?nuz??mums ar filtra ikona
  ), un p?c tam nolai?amaj? adreses lodzi?? noklik??iniet uz nelicenc?tu lietot?jiem.
Piez?me.Lai lietot?jam pie??irtu licenci, veiciet dubultklik??i uz lietot?ju. "Pie??irt licences" lap?, atz?m?jiet izv?les r?ti?as blakus vienumiem, kurus v?laties pie??irt un p?c tam noklik??iniet uzsaglab?t .

PAPILDINFORM?CIJA

Lietot?ji, j?pie??ir licenci vai tiek dz?sta pastkaste. Laikam lietot?ja pastkasti tiek izveidots Exchange administratoru centr? admins ir 60 dienas, lai pie??irtu lietot?ju licen?u biroja 365 port?l?.

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2506570 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2014. gada 6. j?lijs - P?rskat??ana: 10.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Exchange Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e o365p o365m o365022013 kbgraphic kbgraphxlink kbmt KB2506570 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2506570

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com