K??da programm? Internet Explorer 9: "m?s nevaram atgriezties <your webpage="">, programma Internet Explorer ir p?rst?jusi m??ina atjaunot ?aj? m?jas lap?. ??iet, ka vietne joproj?m ir probl?ma"</your>

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2506617 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Simptomi

Internet Explorer 9 var p?rst?t darboties, kad j?s apmekl?jat t?mek?a vietni, kas prasa Java plug-in, ja jums ir Java Version 6 Update 22 vai Java Version 6 Update 23 uzst?d?tas. Ja rodas ?? probl?ma, var tikt par?d?ts k??das zi?ojums, kas atg?dina ??du pazi?ojumu joslas apak??j? da?? Internet Explorer m?jas lapu:
"Probl?ma ar ??s Web lapas izrais?ja Internet Explorer aizveriet un atk?rtoti atveriet cilni.

Turkl?t jums nav atgriezti uz t?mek?a lapu un Internet Explorer lap? tiek par?d?ts ??ds zi?ojums:
M?s nevar?j?m jums atgriezties j?su Web lapas.
Programma Internet Explorer ir p?rtraukusi m??in?t atjaunot ?o vietni. Izskat?s, ka vietnei joproj?m ir probl?ma.

Iemesls

?? probl?ma rodas t?p?c, ka probl?mu ar Java Version 6 Update 22 un Java versija 6 Update 23, kas tika atkl?ta ar nesen?s izmai?as Internet Explorer 9 render??anas dzin?js.

Risin?jums

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, lejupiel?d?jiet un instal?jiet jaun?ko versiju Java. Lai to izdar?tu, apmekl?jiet Java ??d? t?mek?a vietn?:

http://www.Java.com/en/Download/Manual.jsp
Lai ?slaic?gi nov?rstu ?o probl?mu, skatiet ??s t?mek?a lapas p?rl?kprogrammas Internet Explorer 9 sader?bas skat?. Sader?bas skats liek programmai Internet Explorer, lai padar?tu t?mek?a lapu, Internet Explorer 8 dokumentu re??m?, kas nav Internet Explorer 9 izmai?as render??anas dzin?js.


Lai vietni pievienotu sader?bas skat?, kad j?s nevarat apmekl?t ?o vietni, veiciet ??das darb?bas:
 1. Start?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer.
 2. Uz tastat?ras, lai piek??tu izv?lnei, nospiediet tausti?u Alt.
 3. Noklik??iniet uz R?ki un p?c tam noklik??iniet uz sader?bas skata iestat?jumus.
 4. Teksta adreses lodzi?? Pievienot vietni ierakstiet t?s vietnes adresi.
 5. Noklik??iniet uz Add to sader?bas skatu sarakstam pievienotu vietni, un p?c tam aizveriet logu sader?bas skata iestat?jumus.
 6. Apmekl?jiet vietni v?lreiz, lai redz?tu, vai probl?ma ir nov?rsta.

Video: K? lai vietni pievienotu sader?bas skat?, kad j?s nevarat apmekl?t ?o vietni
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video1
UUID =304d70d1-b64e-4e64-8607-dc700486204d
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video2


Lai no?emtu vietni no sader?bas skata, veiciet ??s darb?bas:
 1. Start?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer.
 2. Uz tastat?ras, lai piek??tu izv?lnei, nospiediet tausti?u Alt.
 3. Noklik??iniet uz R?ki un p?c tam noklik??iniet uz sader?bas skata iestat?jumus.
 4. Noklik??iniet, lai atlas?tu vietni no viet?u sarakstu, kuras esat pievienojis sader?bas skats.
 5. Noklik??iniet uz No?emt , lai no?emtu vietni no saraksta sader?bas skats un p?c tam aizveriet logu sader?bas skata iestat?jumus.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2506617 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2013. gada 19. novembris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Windows Internet Explorer 9
Atsl?gv?rdi: 
kbvideocontent kbmt KB2506617 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2506617

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com