L?i trong Internet Explorer 9: "chúng tôi đ? không th? tr? v? b?n <your webpage="">, Internet Explorer đ? ng?ng c? g?ng đ? khôi ph?c web site này. Nó xu?t hi?n r?ng các web site ti?p t?...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2506617 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Internet Explorer 9 có th? ng?ng làm vi?c khi b?n truy c?p vào m?t web site yêu c?u Java Plug-in n?u b?n có Java Phiên b?n 6 C?p Nh?t 22 ho?c Java Phiên b?n 6 C?p Nh?t 23 cài đ?t chuyên bi?t. Khi v?n đ? này x?y ra, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như sau đây trong Thanh thông báo ? dư?i cùng c?a trang Internet Explorer:
"M?t v?n đ? v?i web site này gây ra Internet Explorer đóng và m? l?i tab.

Ngoài ra, b?n không tr? l?i các web site, và Internet Explorer Hi?n th? thông báo sau trên trang:
Chúng tôi đ? không th? tr? v? b?n web site c?a b?n.
Internet Explorer đ? ng?ng c? g?ng đ? khôi ph?c web site này. Nó xu?t hi?n r?ng các web site ti?p t?c có m?t v?n đ?.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? c?a m?t v?n đ? v?i Java Phiên b?n 6 C?p Nh?t 22 và Java Phiên b?n 6 C?p Nh?t 23 đư?c ti?p xúc b?i các thay đ?i g?n đây trong các công c? rendering Internet Explorer 9.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, t?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n m?i nh?t c?a Java. Đ? th?c hi?n vi?c này, ghé thăm website sau c?a Java:

http://www.Java.com/en/Download/Manual.jsp
Đ? t?m th?i làm vi?c xung quanh v?n đ? này, xem các web site trong Internet Explorer 9 Compatibility View. Kh? năng tương h?p v? sau xem l?c lư?ng Internet Explorer đ? hi?n th? web site trong ch? đ? tài li?u tr?nh duy?t Internet Explorer 8, không ch?a nh?ng thay đ?i Internet Explorer 9 đ? các công c? rendering.


Đ? thêm m?t web site đ? xem kh? năng tương h?p v? sau khi b?n không th? truy c?p vào web site đó, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng Internet Explorer.
 2. B?m phím ALT trên bàn phím đ? truy c?p tr?nh đơn.
 3. Nh?p vào công c?, và sau đó nh?p vào Compatibility View Settings.
 4. Nh?p đ?a ch? c?a web site trong h?p văn b?n Thêm web site này .
 5. Nh?p vào Thêm đ? thêm site vào danh sách xem kh? năng tương h?p v? sau, và sau đó đóng c?a s? thi?t đ?t xem kh? năng tương h?p v? sau.
 6. Truy c?p vào web site m?t l?n n?a đ? xem li?u các v?n đ? đư?c gi?i quy?t.

Video: Làm th? nào đ? thêm m?t web site đ? xem kh? năng tương h?p v? sau khi b?n không th? truy c?p vào web site đó
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets video1
UUID =304d70d1-b64e-4e64-8607-dc700486204d
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets video2


Đ? lo?i b? m?t web site t? Compatibility view, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng Internet Explorer.
 2. B?m phím ALT trên bàn phím đ? truy c?p tr?nh đơn.
 3. Nh?p vào Tools và sau đó nh?p vào Compatibility View Settings.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n các web site t? danh sách các website mà b?n đ? thêm vào ch? đ? xem tương h?p v? sau.
 5. Nh?p vào xóa đ? xóa web site kh?i danh sách xem kh? năng tương h?p v? sau, và sau đó đóng c?a s? thi?t đ?t xem kh? năng tương h?p v? sau.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2506617 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Internet Explorer 9
T? khóa: 
kbvideocontent kbmt KB2506617 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2506617

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com