"0x8007066A" vai "66" k??da, instal?jot Microsoft .NET Framework atjaunin?jumus

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
?o probl?mu var izrais?t sist?mas boj?jumu j?su dator?. Piem?ram, j?su dator? ir boj?ta ciet? diska sektorus vai lietojumprogrammai var p?rrakst?t failus Microsoft .NET Framework.
Lai nov?rstu ?o probl?mu, m??iniet vienu vai vair?kas no ??m metod?m nor?d?taj? sec?b?.

1. metode: Fix MSI programmat?ras jaunin?jums re?istr?cijas boj??anas probl?mas

 1. Lai autom?tiski nov?rstu MSI programmat?ras jaunin?jums re?istr?cijas boj??anas probl?mas, noklik??iniet uz Labot pogas vai saites un p?c tam noklik??iniet uz palaist ,Skat?t lejupiel?des dialoglodzi??. P?c tam izpildiet labo?anas vedn?.
  Piez?me. ?is labojums neattiecas uz Windows 8 vai Windows RT.

  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  ??s probl?mas
  Microsoft salabot 50123
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  Piez?me ?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?, ta?u Autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?s Windows valodu versij?s. Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as diskdzinis, kompaktdisk? vai DVD diskdzinis, un p?c tam palaidiet to dator?, kur? radusies probl?ma.

  Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? nov?rst ?o probl?mu, skatiet K? nov?rst MSI programmat?ras jaunin?jums re?istr?cijas boj??anas probl?mas.
 2. Apmekl?jiet t?mek?a vietne Windows Update un p?c tam m??iniet v?lreiz instal?t atjaunin?jumus. Vai ar? Microsoft Security Essentials atjaunin??anu.
 3. M??iniet atk?rtoti instal?t Microsoft .NET Framework atjaunin?jumu.
Ja probl?ma nav nov?rsta, p?rejiet pie 2. metodi.

2. metode: Labotu Microsoft .NET Framework

Lejupiel?d?t Microsoft Microsoft .NET Framework labo?anas r?ks lai labotu ?o Microsoft .NET Framework versijas un p?c tam atk?rtoti instal?jiet Microsoft .NET Framework atjaunin?jumu:
 • Microsoft .NET Framework 4.
 • Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
 • Microsoft .NET Framework 3.0 SP2
 • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2
Lai ieg?tu papildinform?ciju, skatiet Ir pieejama Microsoft Microsoft .NET Framework labo?anas r?ka versija 2. Ja probl?ma nav nov?rsta, vai ja izmantojat citu Microsoft .NET Framework versiju, p?rejiet uz 3. metodi.

3. metode: Manu?li lejupiel?d?t un instal?t atjaunin?jumu

Lai lejupiel?d?tu un instal?tu atjaunin?jumus manu?li, r?kojieties ??di:
 1. Atveriet Windows atjaunin??anu vai Microsoft atjaunin??anu.
 2. Skat?t savu atjaunin?jumu v?sturi, veiciet vienu no ??m darb?b?m atkar?b? no dator? instal?t?s Windows versijas:
  • Ja izmantojat Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 vai Windows Vista, vad?bas pane?a kreis? r?ts noklik??iniet uz Skat?t atjaunin??anas v?sturi .
  • Ja dator? darbojas sist?ma Windows XP, noklik??iniet uz Skat?t savu atjaunin?jumu v?sturi vad?bas pane?a kreis? r?ts.
 3. Atjaunin?jumu sarakst? atrodiet atjaunin?jumu, kas nor?d?ts k??das kods un atz?m?jiet instal?jamo atjaunin?jumu zin??anu b?ze raksta numura.
 4. Dodieties uz Windows lejupiel?des.
 5. Lapas aug?da?? Lejupiel??u centra mekl??anas adreses lodzi?? ierakstiet KB un p?c tam ievadiet raksta atjaunin?jumu.
 6. Nospiediet tausti?u Enter vai noklik??iniet uz ikonas.

  Piem?ram, ja KB raksta numuru, kas nor?d?ts atjaunin??anas 123456, mekl??anas adreses lodzi?? ierakstiet KB123456 un p?c tam nospiediet tausti?u Enter vai noklik??iniet uz ikonas. (Mekl??anas ikonas izskat?s balta lupu.)
 7. Mekl??anas rezult?tu sarakst? atrodiet KB rakstu, tiek mekl?ti un p?c tam p?rejiet uz ?o rakstu.
 8. Noklik??iniet uz lejupiel?d?tun p?c tam noklik??iniet uz saglab?tFailu lejupiel?des dialoglodzi??.
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  8. noklik??iniet uz lejupiel?d?t un p?c tam noklik??iniet uz Saglab?t failu lejupiel?des dialoglodzi??.
 9. Saglab?t sarakst? noklik??iniet uz darbvirsmasun p?c tam noklik??iniet uz saglab?t.
 10. Darbvirsm?, Atrodiet lejupiel?d?to failu un p?c tam veiciet dubultklik??i uz faila, lai instal?tu ?o atjaunin?jumu.
Piez?me. Ja datoram nav nepiecie?ams atjaunin?jums, atjaunin?jums nav instal?ts. Ja joproj?m neizdodas ar vienu k??du kodiem, izm??iniet 4. metode.

4. metode: Atinstal?jiet un atk?rtoti instal?jiet Microsoft .NET Framework

Izmantojot r?ku Microsoft .NET Framework Cleanup Tool, atinstal?jiet vair?kas Microsoft .NET Framework versijas un p?c tam p?rinstal?jiet ?os komponentus.

Lai to izdar?tu, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. P?rbaudiet Microsoft .NET Framework Cleanup r?ks lietot?ja rokasgr?mata.
 2. Lejupiel?d?t Microsoft .NET Framework cleanup tool.
 3. Kad tiek par?d?ta uzvedne, noklik??iniet uz Atveriet, un p?c tam noklik??iniet uz Ieg?t t?l?t.
 4. Izvilktajos failos veiciet dubultklik??i uz cleanup_tool.exe.
  Ja tiek pras?ts ievad?t paro?u administrators vai apstiprin?jumu, ievadiet paroli un p?c tam noklik??iniet uz turpin?t.
 5. ?aj? Vai v?laties palaist Microsoft .NET Framework iestat?jumu t?r??anas util?tu? zi?ojumu, noklik??iniet uz J?.
 6. Noklik??iniet uz J? , lai akcept?tu licences l?gumu.
 7. Loga t?r??anas produktu , noklik??iniet uz saraksta, atlasiet Microsoft .NET Framework ? visas versijasun p?c tam noklik??iniet uz T?r?t t?l?t.
  Piez?me T?r??anas r?ks ne?aus no?emt Microsoft .NET Framework 2.0 sist?m? Windows Vista vai jaun?ka Windows versija, jo Microsoft .NET Framework ir instal?ts k? oper?t?jsist?mas sast?vda?a.
 8. P?c Microsoft .NET Framework no?em?anas restart?jiet datoru.
 9. Lejupiel?d?jiet un instal?jiet ??dus komponentus:
  Microsoft .NET Framework 1.1

  Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 (SP1)

  Microsoft .NET Framework 3.5 1. servisa pakotne (kop? ar to tiks instal?ti ar? Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 un Microsoft .NET Framework 3.0 SP2)
 10. Restart?jiet datoru.
 11. V?lreiz apmekl?jiet Windows Update un p?c tam mekl?tu un instal?tu atjaunin?jumus.
 12. M??iniet atk?rtoti instal?t Microsoft .NET Framework atjaunin?jumu.

Lai ieg?tu papildinform?ciju

Ja tas joproj?m neatrisina ?o probl?mu, b?s nepiecie?ams apkopot papildu re?istr??anas inform?ciju, lai Microsoft Support var pal?dz?t nov?rst probl?mu. Lai apkopotu pieteik?an?s inform?ciju, izpildiet taj? K? iesp?jot Microsoft Installer re?istr??anu un izv?rsto pieteik?anos, lai ieg?tu papildinform?ciju par probl?mu nov?r?anu pirms sazin?ties ar Microsoft atbalsta.

Atrast vair?k padomus, pa??mienus un m?c?bu iesp?jas Mazo uz??mumu m?jas lap?.

Par ?o rakstu

Raksta ID: 2507641
P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2014. gada 20. augusts
Attiecas uz:: Windows 8.1, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Foundation, Windows Server 2008 Standard, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Starter Edition
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2507641
Vai v?laties sniegt atsauksmes par ?o rakstu?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.