"LogonUser() neizdev?s ar k??das kodu: 1789", p?c tam, kad j?s ievadiet uz??muma administratora akredit?cijas datus Windows Azure Active Directory sinhroniz?cijas r?ks konfigur?cijas vednis

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2508225 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Kad ievad?t j?su uz??muma administratora akredit?cijas datus r?k? Windows Azure Active Directory sinhroniz?cijas konfigur?cijas vednis, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
LogonUser() neizdev?s ar k??das kodu: 1789

IEMESLS

?is jaut?jums parasti notiek, kad dator?, kur? darbojas direktorija sinhroniz??ana r?ks nevar autentific?t ar Active Directory.

???DUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, izmantojiet vienu vai vair?kas no ??m metod?m:
 • Restart?jiet datoru.
 • Pievienoties darbgrupai datoru un p?c tam pievienoties datora atpaka? uz dom?nu. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
  1. Noklik??iniet uz S?kt, ar peles labo pogu noklik??iniet uz Datorsun p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
  2. Sada?? datora v?rds un uzv?rds, dom?ns, un darbgrupas iestat?jumus, noklik??iniet uz Main?t iestat?jumus.
  3. Noklik??iniet uz datora v?rds un uzv?rds cilni un p?c tam noklik??iniet uz main?t.
  4. Atlasiet opciju darbgrupa un p?c tam ierakstiet darbgrupas, darbgrupas dialoglodzi??.
  5. Restart?jiet datoru.
  6. Atk?rtojiet 1.-3..
  7. Atlasiet dom?na opciju un p?c tam ierakstiet dom?na nosaukums Domain dialoglodzi?a pievienot datoru dom?nam.
  8. Restart?jiet datoru.
V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena vietni vai Windows debeszils Active Directory Forums t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2508225 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 1. novembris - P?rskat??ana: 16.0
Attiecas uz:
 • Windows Azure
 • Microsoft Office 365
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • CRM Online via Office 365 E Plans
 • Windows Azure Recovery Services
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e o365m o365022013 after upgrade o365062011 pre-upgrade kbmt KB2508225 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2508225

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com