Thông báo l?i "Truy c?p b? t? ch?i" trong th?i gian ho?t đ?ng thư m?c chương tr?nh khuy?n m?i c?a Replica Domain Controller

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 250874 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Trong thư m?c ho?t đ?ng xúc ti?n c?a đi?u khi?n vùng b?n sao, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Thao tác th?t b?i v?: th?t b?i trong vi?c s?a đ?i các thu?c tính c?n thi?t cho $ % máy computername % tài kho?n "Truy c?p t? ch?i".
%SystemRoot%\Debug\Dcpromo.log c?p ch?a các m?c tương t? như ví d? sau:
MM/DD HH:MM:SS [thông tin] c?u h?nh trương m?c máy ch?
MM/DD HH:MM:SS [thông tin] NtdsSetReplicaMachineAccount tr? v? 5
MM/DD HH:MM:SS [thông tin] DsRolepSetMachineAccountType tr? v? 5
MM/DD HH:MM:SS [thông tin] l?i - th?t b?i trong vi?c s?a đ?i các thu?c tính c?n thi?t cho máy tài kho?n %computername%$(5)
M?t d?u v?t m?ng cho th?y r?ng khung ModifyReponse đ? khung LDAP ModifyRequest cho các thu?c tính UserAccountControl không thành công v?i m?t thông báo l?i "truy c?p không đ?".

NGUYÊN NHÂN

M?t trong các ho?t đ?ng di?n ra trong chương tr?nh khuy?n m?i c?a đi?u khi?n vùng b?n sao là thay đ?i c?a các thu?c tính UserAccountControl cho máy tính b?n đang qu?ng bá. Thu?c tính UserAccountControl là quan tr?ng đ? xác đ?nh vai tr? c?a máy tính như là m?t thành viên ph?c v? ho?c b? đi?u khi?n vùng. C? th?, máy tính b?n đang thúc đ?y th?c hi?n các tác v? sau:
 1. Th?c hi?n m?t t?m ki?m Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ch?ng l?i m?t b? đi?u khi?n tên mi?n hi?n có trong tên mi?n c?a tài kho?n máy tính (ObjectClass = ngư?i s? d?ng, ObjectClass = máy tính, SamAccountName = % ComputerName %$).
 2. C? g?ng đ? c?p nh?t các thu?c tính UserAccountControl, cho th?y m?t s? thay đ?i t? m?t máy ch? thành viên đ? đi?u khi?n vùng.
 3. C? g?ng đ? di chuy?n đ?i tư?ng tài kho?n máy tính t? các thùng ch?a hi?n t?i ho?c đơn v? t? ch?c, đơn v? t? ch?c đi?u khi?n vùng c?a vùng.
 4. Ngu?n gi?n đ?, c?u h?nh và b?i c?nh đ?t tên mi?n cho nhân r?ng t? b? đi?u khi?n vùng đ? t?n t?i.
Bư?c 2 và 3 đ? thành công, đi?u khi?n vùng ngu?n đư?c s? d?ng b?i các b?n sao m?i ph?i có thành công nhân r?ng và áp d?ng chính sách b?o m?t. Áp d?ng các chính sách đư?c xác đ?nh b?i s? ki?n ID 1704 trong Nh?t k? ?ng d?ng sau khi thư m?c ho?t đ?ng xúc ti?n (Dcpromo) đ? ch?y (xem cho s? ki?n 1704 đư?c đăng sau khi nh?p c?nh cu?i cùng ? Dcpromo.log).

C? th? ph?i yêu c?u đ? c?p nh?t các thu?c tính UserAccountControl là ngư?i "Cho phép máy tính và ngư?i dùng tài kho?n đư?c tin c?y cho đoàn đ?i bi?u" dùng đúng, đư?c c?p cho các qu?n tr? viên nhóm trong m?c đ?nh chính sách b? đi?u khi?n tên mi?n.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng các phương pháp thích h?p:
 • Xác minh r?ng các b? đi?u khi?n tên mi?n hi?n t?i trong tên mi?n đ? áp d?ng chính sách an ninh và các Cho phép máy tính và ngư?i dùng tài kho?n đư?c tin c?y cho đoàn đ?i bi?u ngư?i s? d?ng ph?i đư?c c?p cho nhóm ngư?i qu?n tr? trong chính sách b? đi?u khi?n tên mi?n (nh?p chu?t C?u h?nh máy tính, b?m Thi?t đ?t Windows, b?m Thi?t đ?t b?o m?t, b?m Chính sách đ?a phương, và sau đó nh?p vào Chuy?n như?ng quy?n s? d?ng).

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ch?nh s?a đ?i tư?ng chính sách nhóm trong Windows 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  322143Làm th? nào đ?: Qu?n tr? GPOs trong Windows 2000
  Đ?i v?i các máy tính mà không có quy?n này, xác nh?n r?ng các đ?i tư?ng chính sách nhóm trong thư m?c d?ch v? và t?p tin h? th?ng có nhân r?ng, và sau đó t? áp d?ng chính sách b?ng cách g? l?nh sau đây:
  secedit /refreshpolicy machine_policy
  LƯU ?: T?m thông báo sau vào Nh?t k? ?ng d?ng đ? xác nh?n vi?c áp d?ng chính sách:
  T? ch?c s? ki?n ID 1704: Chính sách b?o m?t trong các đ?i tư?ng chính sách nhóm đư?c áp d?ng thành công.
 • D?ng d?ch v? Netlogon vào các b? đi?u khi?n vùng ngu?n mà không có quy?n này đư?c áp d?ng đ? khám phá m?t b? đi?u khi?n tên mi?n trong tên mi?n áp d?ng quy?n này.
 • Ki?m ch?ng r?ng đi?u khi?n vùng ngu?n trong các đơn v? t? ch?c. Tên b? đi?u khi?n vùng ngu?n có th? đư?c t?m th?y trong t?p tin ?n đư?c g?i là Dcpromo.log trong %Systemroot%\debug c?p trên h? ph?c v? Windows 2000 mà b?n đang c? g?ng đ? thúc đ?y.
 • M? m?t d?u nh?c l?nh trên b? đi?u khi?n vùng ngu?n, và ch?y ti?n ích Gpresult.exe tài nguyên Kit đ? xác minh r?ng chính sách b? đi?u khi?n tên mi?n đư?c áp d?ng cho đi?u khi?n mi?n c?a ngu?n.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n đi?u này là m?t v?n đ? trong Microsoft Windows 2000.

Thu?c tính

ID c?a bài: 250874 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kberrmsg kbnetwork kbprb kbmt KB250874 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:250874

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com