Straipsnio ID: 2509241 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Paleidus kompiuter?, kuriame veikia ?Windows 8? arba ?Windows 7?, apatiniame de?iniajame darbalaukio kampe gaunamas toliau nurodytas prane?imas.

?Windows 8.1?
Testavimo re?imas, ?Windows 8.1? komponavimo versija 9490

?Windows 8?
Testavimo re?imas, ?Windows 8? komponavimo versija 9200
?Windows 7?
Testavimo re?imas, ?Windows 7? komponavimo versija 7600
Pastaba. Parne?ime taip pat gali b?ti nurodytas konkretesnis ?Windows? leidimas. Pvz., galite gauti prane?im? ?Testavimo re?imas, ?Windows 8 Pro? komponavimo versija 9200?.

Prie?astis

?is prane?imas rodomas, nes kompiuteris veikia testavimo re?imu. (Jei reikia daugiau informacijos, eikite ? skyri? Daugiau informacijos.)

Sprendimas

Nor?dami sistemoje ?Windows 7? ?i? problem? i?sp?sti automati?kai eikite ? skyri? Pataisyti u? mane. Nor?dami sistemoje ?Windows 7? ?i? problem? i?spr?sti patys arba problem? spr?sti sistemoje ?Windows 8?, eikite ? skyri? Leiskite taisyti pa?iam.

Pataisyti u? mane (tik ?Windows 7?)

Nor?dami ?i? problem? i?spr?sti automati?kai spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlio Taisyti nurodomus veiksmus.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft Fix it? 50756
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Pastabos.
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas veikia ir kit? kalb? ?Windows? versijose.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? Taisyti galite ?ra?yti ? ?flash? atmintin? arba CD ir paleisti reikiamame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???

Leiskite taisyti pa?iam

?Windows 8?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Nor?dami sistemoje ?Windows 8? ?i? problem? i?spr?sti patys atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Perbraukite ekran? i? de?iniojo kra?to, spustel?kite arba bakstel?kite Ie?koti, tada ?veskite cmd. ?vesti cmd galite ir prad?ios ekrane.
 2. Ie?kos rezultatuose bakstel?kite ir laikykite arba de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Komandin? eilut?. Ekrano apa?ioje rodomame meniu pasirinkite Paleisti administratoriaus teis?mis.

  Pastaba. Jei gaunate raginim? vartotojo abonemento valdymo tarnybos lange, bakstel?kite arba spustel?kite Taip.
 3. Komandin?s eilut?s lange ?veskite toliau pateikt? komand? ir paspauskite Enter:

  bcdedit -set TESTSIGNING OFF
 4. Gav? patvirtinim? u?darykite komandin?s eilut?s lang?.
 5. ?ra?ykite visus ne?ra?ytus darbus ir paleiskite kompiuter? i? naujo.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

?Windows 7?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Nor?dami sistemoje ?Windows 7? ?i? problem? i?spr?sti patys, i?bandykite toliau nurodytus b?dus j? pateikimo tvarka.
1 b?das
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada ?veskite cmd lauke Ie?koti.
 2. Dalyje Programos de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite cmd.exe, tada spustel?kite Paleisti administratoriaus teis?mis.
 3. ? komandin? eilut? ?veskite ?? tekst? ir paspauskite klavi?? Enter:

  bcdedit /set TESTSIGNING OFF
 4. U?darykite komandin?s eilut?s lang? ir paleiskite kompiuter? i? naujo.
Pastaba. Jei ?is b?das nepad?jo i?spr?sti problemos, pereikite prie 2 b?do.
2 b?das
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada lauke Ie?koti ?veskite cmd.
 2. Dalyje Programos de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite cmd.exe, tada spustel?kite Paleisti administratoriaus teis?mis.
 3. ? komandin? eilut? ?veskite toliau nurodytas komandas ir po kiekvienos komandos paspauskite Enter:

  bcdedit.exe -set loadoptions ENABLE_INTEGRITY_CHECKSbcdedit.exe -set TESTSIGNING OFF
 4. U?darykite komandin?s eilut?s lang? ir paleiskite kompiuter? i? naujo.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, nebereikia toliau skaityti ?io skyriaus. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepimus. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie ?io sprendimo problemas, palikite komentar? interneto dienora?tyje ?Pataisyti u? mane? arba atsi?skite el. lai?k?.

Daugiau informacijos

Testavimo re?imo prane?imas parodo, kad kompiuteryje paleistas operacin?s sistemos testinio prisijungimo re?imas. Testinio prisijungimo re?imas gali b?ti paleistas, jei vykdoma ?diegtos programos testavimo faz?, nes naudojamos ?Microsoft? skaitmeniniu para?u nepasira?ytos tvarkykl?s.

?Microsoft? ?trauk? testavimo re?im? ? ?Windows?, kad naudotojai gal?t? i?bandyti programas be autentifikavimo sertifikato.
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2509241 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. gegu??s 29 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 8.1 Enterprise
 • Windows 8.1 Pro
Rakta?od?iai: 
kbfixme kbmsifixme KB2509241

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com