Straipsnio ID: 2509241 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Paleidus kompiuter? su ?Windows 7?, apatiniame de?iniajame darbalaukio kampe rodomas ?is prane?imas:
?Test mode Windows 7 build 7600?
?is prane?imas rodomas, kai kompiuteris veikia testavimo re?imu.

PRIE?ASTIS

Testavimo re?imo vanden?enklis gali b?ti rodomas, jei kompiuteryje prad?tas testavimo pasira?ymo re?imas. ?is testavimo re?imas gali veikti, jei ?diegta taikomoji programa, kurios tvarkykl?s n?ra pasira?ytos ?Microsoft? skaitmeniniu para?u, ir vis dar vyksta testavimo faz?. ?Microsoft? ?trauk? testavimo re?im? ? ?Windows?, kad naudotojai gal?t? i?bandyti programas be autentifikavimo sertifikato. Prane?imas, pamin?tas skyriuje ?Simptomai?, yra rodomas apatiniame de?iniajame darbalaukio kampe, kai kompiuteris veikia testavimo re?imu.

SPRENDIMAS

Jei norite, kad pa?alintume prane?im? ?Test mode Windows 7 build 7600? u? jus 2 metodu, eikite ? skyri? ?Pataisyti u? mane?. Jei ?i? problem? norite spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Taisyti. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlio Taisyti nurodomus veiksmus.


Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft Fix it? 50756

Pastabos.
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas veikia ir kit? kalb? ?Windows? versijose.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? Taisyti galite ?ra?yti ? ?flash? atmintin? arba CD ir paleisti reikiamame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???Leiskite taisyti pa?iam

Nor?dami pa?alinti prane?im? ?Test mode Windows 7 build 7600? ?Windows?, naudokite ?iuos metodus.

1 b?das
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada ?veskite cmd lauke Ie?koti.
 2. S?ra?e Programos de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite cmd.exe, tada spustel?kite Vykdyti administratoriaus teis?mis.
 3. ? komand? eilut? ?ra?ykite ?? tekst? ir paspauskite klavi?? ENTER:

  bcdedit /set TESTSIGNING OFF
 4. U?darykite komandin?s eilut?s lang? ir paleiskite kompiuter? i? naujo.
Pastaba. Jei ?is b?das nepad?jo i?spr?sti problemos, pereikite prie 2 metodo.

2 b?das
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada ?veskite cmd lauke Ie?koti.
 2. S?ra?e Programos de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite cmd.exe, tada spustel?kite Vykdyti administratoriaus teis?mis.
 3. ? komandin? eilut? ?ra?ykite toliau nurodytas komandas ir po kiekvienos komandos paspauskite ENTER:

  bcdedit.exe -set loadoptions ENABLE_INTEGRITY_CHECKS

  bcdedit.exe -set TESTSIGNING OFF
 4. U?darykite komandin?s eilut?s lang? ir paleiskite kompiuter? i? naujo.

Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, nebereikia toliau skaityti ?io skyriaus. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepimus. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie ?io sprendimo problemas, palikite komentar? interneto dienora?tyje ?Pataisyti u? mane? arba atsi?skite el. lai?k?.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2509241 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. lapkri?io 22 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Professional
Rakta?od?iai: 
kbfixme kbmsifixme KB2509241

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com