Programmas Outlook l?dzek?i tiek atsp?joti, kad tie tiek instal?ti kop? ar oper?t?jsist?mu Office skol?niem un m?jas lieto?anai

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2509316 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

P?c programmas Outlook 2010 savrup?s pakotnes un oper?t?jsist?mas Office 2010 skol?niem un m?jas lieto?anai instal??anas programm? Outlook nevar lietot da?us l?dzek?us. Piem?ram, nav pieejami dizaini, tabulas format??ana, kori???anas r?ki un l?dzeklis Word Art. Pielikumu priek?skat??anas l?dzeklis ar? ir atsp?jots.  

IEMESLS

Oper?t?jsist?ma Office 2010 skol?niem un m?jas lieto?anai tika instal?ta, izmantojot tehnolo?iju Click-to-Run. Programmas Outlook savrup? pakotne nevar par?d?t programmas Word l?dzek?us, ja tiek izmantota kop? ar tehnolo?iju Click-to-Run.

RISIN?JUMS

Lai programmas Outlook 2010 savrupaj? pakotn? iesp?jotu visus l?dzek?us, oper?t?jsist?ma Office 2010 skol?niem un m?jas lieto?anai ir j?instal?, izmantojot standarta MSI instal?ciju.

Ja oper?t?jsist?mas Office 2010 tehnolo?ija Click-to-Run neatbilst j?su vajadz?b?m, atinstal?jiet to. P?c tam instal?jiet oper?t?jsist?mas Office 2010 standarta MSI versiju. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

Oper?t?jsist?mas Office 2010 tehnolo?ijas Click-to-Run versijas atinstal??ana

Sist?mai Windows XP
  1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un uz Run (Palaist), p?c tam lodzi?? Open (Atv?rt) ierakstiet appwiz.cpl un nospiediet tausti?u ENTER.
  2. Sarakst? atlasiet lietojumprogrammu Office l?dzne?anai un p?c tam noklik??iniet uz Remove (No?emt).
Sist?mai Windows Vista un Windows 7
  1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), lodzi?? Search (Mekl?t) ierakstiet programs and features (programmas un l?dzek?i) un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  2. Sarakst? atlasiet lietojumprogrammu Office l?dzne?anai un p?c tam noklik??iniet uz Remove (No?emt).
Oper?t?jsist?mas Office 2010 instal??ana, izmantojot MSI instal??anas opciju

  1. Apmekl?jiet to vietni, kur ieg?d?j?ties oper?t?jsist?mu Office 2010, un pierakstieties ar to pa?u Live ID, kuru izmantoj?t, kad pirmo reizi ieg?d?j?ties oper?t?jsist?mu Office 2010.
  2. S?kumlapas aug?pus? noklik??iniet uz My Account (Mans konts), lai piek??tu oper?t?jsist?mas Office 2010 lejupiel?d?m.
  3. Noklik??iniet uz pogas Download (Lejupiel?d?t) blakus savam ieg?d?tajam komplektam un p?c tam noklik??iniet uz Advanced Options (Papildu opcijas), kas atrodas zem pogas Download Now (Lejupiel?d?t t?l?t).
  4. Atlasiet to sist?mas Office 2010 versiju, kas sarakst? nav nor?d?ta k? lietojumprogramma Office l?dzne?anai.

PAPILDINDORM?CIJA

Pilns to l?dzek?u saraksts, kas nav pieejami, kad programma Outlook nevar redz?t programmu Word, ir pieejams ?aj? dokument? http://office.microsoft.com/en-us/outlook-help/using-outlook-2010-with-or-without-word-2010-installed-HA010356483.aspx.
Pazi?ojums
Pat p?c Office 2010 skol?niem un m?jas lieto?anai MSI instal??anas dizainu l?dzeklis joproj?m neb?s pieejams. ?? ir zin?ma probl?ma, un tai nav risin?juma. Ja ?is l?dzeklis ir nepiecie?ams, l?dzu, ieg?stiet Office 2010 skol?niem un m?jas lieto?anai vai jebkuru citu NV, kur? programma Outlook ir ietverta kop? ar programmu Word.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2509316 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2011. gada 30. septembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Outlook 2010
Atsl?gv?rdi: 
KB2509316

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com