Không th? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t trong Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2509997 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t m?t C?p Nh?t cho Windows, b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t m?t thành ph?n Windows ho?c b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft ho?c ph?n m?m bên th? ba chương tr?nh, b?n g?p m?t ho?c nhi?u c?a các tri?u ch?ng sau đây:
 • B?n không th? xem Windows vai tr? ho?c tính năng.
 • cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v? không thành công.
 • Khi b?n c? g?ng k?t n?i web site Microsoft Windows Update, v?i các web site Microsoft Update, m?t trong các m? l?i sau đây đư?c kí nh?p kí nh?p Windows Update (windowsupdate.log) ho?c thành ph?n d?a trên b?n ghi d?ch v? kí nh?p (CBS.log):
  • 0xC80001FE
  • 0x80200010
  • 0x80070643
  • 0x80246002
  • 0x80070490
  • 0x80070420
  • 0x80073712
  • 0x80246007
  • 0x8000FFFF
  • 0x80070424
  • 0x80248007
  • 0x8007064C
  • 0x8024D00C
  • 0x8007066A
  • 0x80245003
  • 0x8024402C

Nguyên nhân

V?n đ? này có th? x?y ra n?u m?t ho?c nhi?u đi?u ki?n sau là đúng:
 • b? máy cơ s? d? li?u Windows Update b? h?ng.
 • Ph?n m?m ch?ng vi-rút đư?c c?u h?nh đ? quét m?c tin thư thoại %Windir%\SoftwareDistribution.
 • b?n ghi d?ch v? n?n Intelligent Transfer Service (bit) không nh?n đư?c m?t tiêu đ? n?i dung liên k?t.
 • M?t yêu c?u h? th?ng t?p đư?c ki?m nh?p không chính xác.
 • cài đ?t chuyên bi?t Windows đ? b?t g?p l?i.
 • V?n thành ph?n d?a b?n ghi d?ch v? (CBS) b? h?ng.
 • b?n ghi d?ch v? Windows Opdate ng?ng trong ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t.
 • M?t cu?c xung đ?t Phiên b?n t?p tin t?n t?i v?i các t?p tin tác nhân Windows Update.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y th? nh?ng phương pháp sau. Sau khi b?n th?c hi?n các bư?c trong m?i phương pháp, ki?m tra đ? xem li?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t trư?c khi b?n đi v?i phương pháp ti?p theo. N?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t b?i b?t k? phương pháp, b?n không c?n ph?i s? d?ng các phương pháp c?n l?i.

Phương pháp 1: kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, và sau đó c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t các b?n c?p nh?t m?t l?n n?a

Đóng t?t c? chương tr?nh đang ch?y, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, và sau đó c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t các b?n c?p nh?t m?t l?n n?a.

Lưu ?: Kh?i đ?ng l?i máy tính s? đ?m b?o r?ng t?t c? cài đ?t chuyên bi?t trư?c đó đ? hoàn thành, và r?ng không có quá tr?nh c?n l?i yêu c?u kh?i đ?ng l?i h? th?ng trư?c khi h? có th? k?t thúc.

Phương pháp 2: Ch?y công c? s?n sàng C?p nh?t h? th?ng (CheckSur.exe)

T?i v? b?t lên và ch?y công c? S?n sàng C?p nh?t H? th?ng. Công c? này ch?y m?t quét m?t th?i gian cho mâu thu?n có th? ngăn ch?n ho?t đ?ng b?n ghi d?ch v? trong tương lai. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?i v? b?t lên và ch?y công c? CheckSur.exe, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
947821 Mô t? c?a System Update Readiness Tool cho Windows Vista, cho Windows Server 2008, Windows 7, và Windows Server 2008 R2
C? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t m?t l?n n?a.

Lưu ?: Sau khi b?n ch?y công c?, các t?p tin CheckSur.log đư?c lưu trong v? trí sau:
%SystemRoot%\logs\cbs

Phương pháp 3: Ch?y công c? ki?m tra t?p h? th?ng (SFC.exe)

Ch?y công c? ki?m tra t?p h? th?ng (SFC.exe). Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? m?t c?a s? nh?c l?nh hành chính.
 2. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? sfc/scannow, và sau đó nh?n Enter.
 3. Sau khi quét xong, c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t m?t l?n n?a.

Phương pháp 4: Thi?t l?p l?i n?i dung c?a m?c tin thư thoại Catroot2

Đ?t l?i n?i dung c?a m?c tin thư thoại Catroot2. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. G? l?nh sau đây, và nh?n Enter sau m?i l?nh:
  • net stop cryptsvc
  • MD %systemroot%\system32\catroot2.old
  • xcopy %systemroot%\system32\catroot2 %systemroot%\system32\catroot2.old/s
 2. Xóa t?t c? n?i dung c?a m?c tin thư thoại catroot2, nhưng không xóa m?c tin thư thoại catroot2.
 3. G? l?nh sau, và sau đó nh?n Enter:
  net B?t đ?u cryptsvc
 4. Thoát kh?i c?a s? nh?c l?nh.

Cách 5: Lo?i b? b?t k? giá tr? s? ki?m nh?p không đúng

Lo?i b? b?t k? giá tr? không chính xác có th? t?n t?i trong s? ki?m nh?p. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p regedit trong h?p B?t đ?u tra c?u .
 2. Trong danh sáchchương tr?nh , b?m vào regedit.exe.
 3. Xác đ?nh v? trí và ch?n registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\COMPONENTS
 4. B?m chu?t ph?i vàothành ph?n.
 5. Nh?p vào xu?t kh?u.
 6. TrongTên t?p h?p, g? các thành ph?n.
 7. Trong ti?t ki?m trong h?p, b?m vào máy tính đ? bàn, b?m vào lưuvà sau đó lưu t?p vào máy tính c?a b?n.
 8. Trong ngăn chi ti?t, b?m chu?t ph?i vào PendingXmlIdentifier, và sau đó nh?p vào xóa. N?u giá tr? này không t?n t?i, đi t?i bư?c ti?p theo.
 9. Trong ngăn chi ti?t, ph?iB?m vào NextQueueEntryIndex, và sau đó nh?p vào xóa. N?u giá tr? này không t?n t?i, đi t?i bư?c ti?p theo.
 10. Trong ngăn chi ti?t, B?m chu?t ph?iAdvancedInstallersNeedResolving, và sau đó nh?p vào xóa. N?u giá tr? không t?n t?i, đi t?i bư?c ti?p theo.
 11. Kh?i đ?ng l?i máy tính.
 12. C? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t các b?n c?p nh?t m?t l?n n?a.
Phương pháp 6: tệp thuê bao Windows Update
tệp thuê bao Windows Update. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? m?t c?a s? nh?c l?nh hành chính.
 2. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? l?nh sau:
  REGSVR32 WUPS2.DLL /S
  REGSVR32 WUPS.DLL /S
  REGSVR32 WUAUENG.DLL /S
  REGSVR32 WUAPI.DLL /S
  REGSVR32 WUCLTUX.DLL /S
  REGSVR32 WUWEBV.DLL /S
  REGSVR32 JSCRIPT.DLL /S
  REGSVR32 MSXML3.DLL /S
 3. C? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t m?t l?n n?a.

Phương pháp 7: Đ?m b?o r?ng ?ng d?ng ch?ng vi-rút c?a b?n không quét t?p tin nh?t đ?nh

Đ?m b?o r?ng ?ng d?ng ch?ng vi-rút c?a b?n không quét các t?p tin trong m?c tin thư thoại % windir % \SoftwareDistribution trên b?t k? máy tính nào mà tác nhân Windows Update đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Đ?i v?i máy tính đang ch?y Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Vista ho?c Windows Server 2008, không quét các t?p và c?p sau đây.

Lưu ?: Các t?p này không nguy cơ nhi?m trùng. N?u b?n quét các t?p này, v?n đ? hi?u su?t nghiêm tr?ng có th? x?y ra b?i v? m?t s? t?p có th? b? khóa. N?u m?t t?p h?p c? th? c?a các t?p tin đư?c nh?n d?ng b?i tên, không ch? là nh?ng t?p tin thay v? toàn b? m?c tin thư thoại. Đôi khi, m?c toàn b? ph?i đư?c lo?i tr?. Không lo?i tr? b?t k? các m?c d?a trên ph?n m? r?ng t?p đ? đ?t tên tin. Ví d?, không lo?i tr? t?t c? các t?p có ph?n m? r?ng .dit. Microsoft đ? không ki?m soát các t?p tin có th? s? d?ng ti?n ích m? r?ng tương t? như là nh?ng t?p tin này.
 • T?p tin có liên quan đ?n Microsoft Windows Update ho?c đ? t? đ?ng C?p Nh?t
 • Các t?p tin b? máy cơ s? d? li?u Windows Update ho?c các t?p tin b? máy cơ s? d? li?u t? đ?ng C?p Nh?t

  Lưu ?: T?p tin này (Datastore.edb) đư?c đ?t trong m?c tin thư thoại sau:
  %windir%\SoftwareDistribution\Datastore
 • T?p nh?t k? giao d?ch

  Lưu ?: Nh?ng t?p tin này đư?c đ?t trong c?p sau:
  %windir%\SoftwareDistribution\Datastore\Logs
Lo?i tr? các t?p tin sau đây:
 • Edb*.log

  Lưu ?: kí t? đ?i di?n đ?i di?n cho th?y r?ng có th? có m?t s? t?p tin.
 • Res1.log
 • Res2.log
 • Edb.CHK
 • Tmp.edb

Phương pháp 8: Đ?i tên m?c tin thư thoại SoftwareDistribution

Đ?i tên m?c tin thư thoại SoftwareDistribution t?m th?i c?a Windows Update. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? m?t c?a s? nh?c l?nh hành chính.
 2. Ch?y các l?nh sau đây, và nh?n Enter sau m?i l?nh:
  • Net stop wuauserv
  • CD % systemroot %
  • Ren SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old
  • Net B?t đ?u wuauserv
 3. C? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t m?t l?n n?a.
Quan tr?ng Các v?n đ? sau x?y ra khi b?n s? d?ng phương pháp này:
 • B?n c?p nh?t mà hi?n đang đư?c t?i xu?ng nhưng mà đ? không đư?c đư?c cài đ?t chuyên bi?t đ? đư?c t?i xu?ng m?t l?n n?a b?ng cách s? d?ng Windows Update ho?c Microsoft Update.
 • Khi b?n xoá m?c tin thư thoại phân ph?i ph?n m?m, l?ch s? t?i xu?ng c?a b?n đư?c l?y ra.
 • N?u b?n hi?n đang nh?n đư?c C?p Nh?t t? Microsoft Update và t? Windows Update, b?n s? ph?i ch?n l?i các tùy ch?n này t? các website c?a Windows Update.
Lưu ?: N?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t và b?n thành công có th? t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t, b?n có th? an toàn xóa m?c tin thư thoại SoftwareDistribution.old ph?c h?i đ?a.

Phương pháp 9: R? ràng hàng đ?i bit c?a b?t k? công vi?c hi?n t?i

Xóa b?t k? công vi?c hi?n t?i ra kh?i hàng đ?i bit. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? m?t c?a s? nh?c l?nh hành chính.
 2. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? các l?nh sau đây, và nh?n Enter sau m?i l?nh:

  Net stop bits
  Net stop wuauserv
  Ipconfig /flushdns
  cd \documents and settings\all users\application data\microsoft\network\downloader
  Del qmgr0.dat
  Del qmgr1.dat
  Net start bits
  Net start wuauserv
  Lưu ?
  Sau khi b?n hoàn t?t các bư?c, hàng đ?i bit xóa.
 3. C? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t m?t l?n n?a.

Phương pháp 10: T?i v? và t? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t 958056

T?i v? và t? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t KB 958056. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xác đ?nh s? bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft Update không thành công. Đ? làm đi?u này, th?c hi?n m?t trong nh?ng cách sau: xem m? l?i.
  • Xem m? l?i.
  • Xem l?ch s? C?p Nh?t trên website c?a Windows Update ho?c trên web site c?a Microsoft Update. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. Ghé thăm Microsoft Update Web site sau:
    http://Update.Microsoft.com
   2. Trong tu? ch?n, b?m vào xem l?i l?ch s? C?p Nh?t c?a b?n.
   3. Trong c?t C?p Nh?t, xác đ?nh s? bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft Update không thành công.
 2. Truy c?p vào Windows t?i v? Web site sau:
  http://www.Microsoft.com/Windows/Downloads/default.aspx
 3. Trong h?p tra c?u trên web site t?i, lo?i s? bài vi?t mà b?n n?m ? bư?c 1, và sau đó nh?p vào đi.
  Lưu ?: Không bao g?m các ch? cái "kb" khi b?n nh?p s? bài vi?t. Ví d?: nh?p "kb123456" như 123456.
 4. Duy?t qua danh sách các n?i dung tr? l?i đ? xác đ?nh v? trí bài vi?t cơ s? ki?n th?c có m?t liên k?t đ? t?i v?.
  Lưu ?: B?n có th? đư?c nh?c xác nh?n Windows. N?u b?n đư?c nh?c, h?y th?c hi?n theo các hư?ng d?n đ? xác nh?n Windows, và sau đó ti?p t?c đ? t?i xu?ng b?n C?p Nh?t.
 5. Nh?p vào t?i xu?ng, và sau đó nh?p vào lưu khi b?n đư?c nh?c đ? lưu ph?n t?i v?. Lưu t?i xu?ng vào máy tính c?a b?n.
 6. Sau khi t?i v? xong, b?m vào m? đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
  Lưu ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t có th? không thành công n?u b?n C?p Nh?t là không chính xác cho các phiên b?n c?a Windows.

Phương pháp 11: Đ?i tên Pending.xml

Đ?i tên các t?p tin Pending.xml. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? m?t c?a s? nh?c l?nh hành chính.
 2. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? l?nh sau:
  takeown /f C:\Windows\winsxs\pending.xml
 3. Đ?i tên đư?ng d?n c:\windows\winsxs\pending.xml b?ng cách s? d?ng l?nh sau:
Ren c:\windows\winsxs\pending.xml pending.old

Phương pháp 12: Ch?y Chkdsk trên phân vùng Windows

Ch?y m?t ki?m tra đ?a trên phân vùng Windows. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? m?t c?a s? nh?c l?nh hành chính.
 2. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? l?nh sau:
  Chkdsk volume: /f /r

Thu?c tính

ID c?a bài: 2509997 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Năm 2014 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Standard
T? khóa: 
kbmt KB2509997 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2509997

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com