Microsoft atbalsta politika saist?b? ar cietajiem diskiem ar 4K sektoru oper?t?jsist?m? Windows

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2510009 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

Tuv?ko gadu laik? datu kr?tuves tiks nomain?tas uz cieto disku fizisko form?tu no 512 baitu sektoriem uz 4096 baitu sektoriem (zin?ms ar? k? 4 K vai 4 KB sektori). ??du p?reju var izskaidrot ar da??diem faktoriem. ?? procesa ietvaros tiks palielin?ts ar? kr?tuves bl?vums un uzticam?ba. ??s p?rejas rezult?t? rad?sies nesader?bas probl?mas ar eso?o programmat?ru (tostarp oper?t?jsist?m?m un lietojumprogramm?m).

?aj? rakst? ir aprakst?ta pa?reiz?j? Microsoft atbalsta politika saist?b? ar ?iem jaunajiem diska veidiem Windows oper?t?jsist?m?s. Kad lietojumprogrammas un aparat?ras ier?ces tiek pievienotas ?iem jaunajiem diskiem, var rasties uzticam?bas un veiktsp?jas probl?mas. Lai ieg?tu inform?ciju par lietojumprogrammas un aparat?ras ra?ot?ja atbalsta politik?m saist?b? ar ?iem jaunajiem diska veidiem, sazinieties ar attiec?go ra?ot?ju.

?aj? rakst? ir aprakst?ti tr?s diska veidi. Uz katru diska veidu attiecas at??ir?gas Microsoft atbalsta politikas, t?p?c pirms turpin?t raksta las??anu p?rbaudiet instal?t? diska veidu.

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Diska tipsAtbalsts/funkcionalit?te
4 K viet?jais (lo?isk? sektora lielums: 4 K): liela da?a disku, kuru apjoms ir liel?ks par 2 terabaitiem un USB savienojums ir piem?rots ?im diska veidam.Tiek atbalst?ts ??d?s oper?t?jsist?m?s:

 • Windows 8;
 • Windows Server 2012.
Advanced Format vai 512E (fizisk? sektora lielums: 4 K; lo?isk? sektora lielums: 512 baiti)Tiek atbalst?ts ??d?s oper?t?jsist?m?s:
 • Windows Vista;
 • Windows 7;
 • Windows Server 2008*;
 • Windows Server 2008 R2*;
 • Windows Server 2012;
 • Windows 8.
*Iz?emot tehnolo?iju Hyper-V. Skatiet sada?u Lietojumprogrammu atbalsta pras?bas attiec?b? uz diskiem ar lielu sektoru.

Konkr?tas pras?bas ir nor?d?tas t?l?k sniegtaj? sada??. Darbiniet tikai t?das lietojumprogrammas un aparat?ru, kam tiek atbalst?ti ?ie diski.
512 baitu viet?jais (fizisk? un lo?isk? sektora lielums: 512 baiti)Tiek atbalst?ts vis?s platform?s.

Lai p?rbaud?tu sava datora diska veidu, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Instal?jiet http://support.microsoft.com/kb/982018/lv.
 2. Privili??taj? komandu uzvedn? izpildiet ??du komandu:
  Fsutil fsinfo ntfsinfo x: (kur x apz?m? p?rbaud?mo disku)
 3. Lai noteiktu sav? dator? uzst?d?to disku, izmantojiet v?rt?bas ?Bytes Per Sector? (Baiti sektor?) un ?Bytes per Physical Sector? (Baiti fiziskaj? sektor?). Lai to paveiktu, izmantojiet t?l?k redzamo tabulu.

  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  Bytes Per Sector" valueV?rt?ba ?Bytes Per Sector?Diska tips
  409640964 K viet?jais
  5124096Advanced Format (jeb 512E)
  512512512 baitu viet?jais

?pa?as pras?bas attiec?b? uz Microsoft atbalstu atkar?b? no oper?t?jsist?mas versijas

Windows 8 un Windows Server 2012

T?l?k sniegtaj? sarakst? ir apkopoti jaunie l?dzek?i, kas tiek pieg?d?ti k? oper?t?jsist?mu Windows 8 un Windows Server 2012 sast?vda?a, lai klientiem nodro?in?tu ?rt?ku disku ar lielu sektoru lieto?anu. Detaliz?t?ku katra vienuma aprakstu skatiet ?aj? t?mek?a vietn?:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/hh848035(v=vs.85).aspx
 • Izstr?d?ts, pamatojoties uz Windows 7 SP1 atbalstu 4 K emul?cijas diskiem (512e), un nodro?ina pilnu ies?tnes atbalstu diskiem ar 4 K sektoru bez emul?cijas (4 K viet?jais). Tiek atbalst?tas ??das lietojumprogrammas un iesp?jas:
  • iesp?ja instal?t oper?t?jsist?mu Windows disk? ar 4 K sektoru un s?kn?t no ?? diska, neizmantojot emul?ciju (4 K viet?jo disku);
  • jauns faila form?ts ? VHDx;
  • pilns tehnolo?ijas Hyper-V atbalsts;
  • Windows dubl??ana;
  • pilns NT failu sist?mas (NTFS) atbalsts;
  • pilns jaun? l?dzek?a Storage Spaces and Pools (SSP) atbalsts;
  • pilns programmat?ras Windows Defender atbalsts.


Windows 7 un Windows Server 2008 R2

 • Instal?jiet 1. servisa pakotni (SP1) vai atjaunin?jumu, kas ir aprakst?ts ?aj? rakst? Microsoft zin??anu b?z?:
  982018 Pieejams atjaunin?jums, kas uzlabo sist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 sader?bu ar Advanced Format diskiem
 • P?rliecinieties, vai ir atjaunin?ti atmi?as kontrollera un citu aparat?ras komponentu draiveri un programmaparat?ra. P?rliecinieties, vai diski un aparat?ra atbalsta diskus ar lielu sektoru.
 • Izmantojiet 1. servisa pakotnei paredz?to atjaunin?to Windows pirminstal??anas vidi (Windows Preinstallation Environment ? Windows PE), kas tiks izlaista k? oper?t?jsist?mai Windows 7 ar SP1 paredz?t? autom?tisk?s instal??anas komplekta (Automated Installation Kit ? AIK) un pirminstal??anas komplekta (OEM Preinstallation Kit ? OPK) atjaunin?to da?u sast?vda?a. Vai ar? nodro?iniet atjaunin?juma 982018 iegul?anu Windows PE.

  Oper?t?jsist?mai Windows 7 ar SP1 paredz?to autom?tisk?s instal??anas komplekta papildin?jumu var lejupiel?d?t no ??s Microsoft t?mek?a vietnes
  http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5188

Windows Vista un Windows Server 2008

 • Instal?jiet labojumfailu, kas ir aprakst?ts ?aj? rakst? Microsoft zin??anu b?z?:
  2553708 Labojumfailu apkopojums, kas paredz?ts oper?t?jsist?mu Windows Vista un Windows Server 2008 sader?bas ar Advanced Format diskiem uzlabo?anai (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
 • P?rliecinieties, vai ir atjaunin?ti atmi?as kontrollera un citu aparat?ras komponentu draiveri un programmaparat?ra. P?rliecinieties, vai draiveri un aparat?ra atbalsta diskus ar lielu sektoru.

Windows Server 2003 un Windows XP

Visi diski ar lielu sektoru, piem?ram, 4 K viet?jie un 512E, vai visi tie diski, kas nav 512 viet?jie, netiek atbalst?ti Microsoft oper?t?jsist?m?s vai jebkur? oper?t?jsist?mas Windows XP versij?. T?s ir ??das oper?t?jsist?mas (bet ne tikai):
 • Windows Home Server 1.0;
 • Windows Server 2003;
 • Windows Server 2003 R2;
 • Windows XP, 64 bitu izdevumi;
 • Windows XP Embedded;
 • Windows Small Business Server 2003;
 • Windows Small Business Server 2003 R2;
Lai ieg?tu inform?ciju par lietojumprogrammas un aparat?ras ra?ot?ja politik?m saist?b? ar ?o jauno diska veidu atbalstu ?aj?s vid?s, sazinieties ar attiec?go ra?ot?ju.

Lietojumprogrammu atbalsta pras?bas attiec?b? uz diskiem ar lielu sektoru


Administratoriem un lietot?jiem ir j?p?rliecin?s, vai diski ar lielu sektoru tiek atbalst?ti Windows oper?t?jsist?m?s un lietojumprogramm?s. Ir j??em v?r? da??das iesp?jam?bas un probl?mas saist?b? ar veiktsp?ju, uzticam?bu, dubl??anu un atkop?anu. Da?ai Microsoft lietojumprogrammu un produktu var b?t ??di atbalsta priek?raksti:

Zin?m?s probl?mas saist?b? ar sader?bu

T?l?k ir aprakst?tas zin?m?s probl?mas saist?b? ar sader?bu, kas var rasties, ja tiek izmantoti diski ar lielu sektoru.
 • Sist?m? Windows 7 un Windows 2008 R2 instal??ana neizdosies un tiks par?d?ta k??da: ?Windows uzst?d??ana nevar?ja konfigur?t Windows palai?anu ?? datora aparat?r??, ja ir sp?k? ?aj? rakst? Microsoft zin??anu b?z? aprakst?tie nosac?jumi:
  2466753 Instal?cijas k??da ?Windows uzst?d??ana nevar?ja konfigur?t Windows palai?anu ?? datora aparat?r?? dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 7 vai Windows Server 2008 R2
 • Ja izmantojat disku, kura lo?isk? sektora lielums nav 512 baiti, var neizdoties Windows oper?t?jsist?mas att?la dubl??ana un atjauno?ana, un var tikt par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:

  Vienu no dubl?jumfailiem nevar?ja izveidot.
  Detaliz?ta inform?cija: piepras?jumu nevar izpild?t ievadizvadier?ces k??das d??.

  K??das kods: 0x8078002A
 • Ja virtu?l? ciet? diska (VHD) izveidei oper?t?jsist?mas Windows Server 2008 R2 disk? ar viet?jo 4 K sektoru izmantosit disku p?rvald?bas l?dzekli vai tehnolo?iju Hyper-V, ?o darb?bu neizdosies veikt, un tiks par?d?ts k??das zi?ojums Nepareiza darb?ba.

  • Disku p?rvald?bas r?k? tiek ?ener?ts ??ds k??das zi?ojums:
   Nepareiza virtu?l? diska p?rvaldnieka darb?ba
  • Ja tiek izmantots jauna virtu?l? ciet? diska izveides vednis, tiek ?ener?ts ??ds k??das zi?ojums attiec?b? uz tehnolo?iju Hyper-V:
   M??inot izveidot virtu?lo cieto disku, server? rad?s k??da. Sist?mai neizdev?s izveidot ce?u I:\Disk0.vhd. K??das kods: Nepareiza darb?ba.
  • Ja tiek izmantots jaunas virtu?l?s ma??nas izveides vednis, tiek ?ener?ts ??ds k??das zi?ojums attiec?b? uz tehnolo?iju Hyper-V:
   Konfigur?jot cieto disku klas? TestVM, server? rad?s k??da. Sist?mai neizdev?s izveidot ce?u I:\TestVM\TestVM.vhd. K??das kods: Nepareiza darb?ba.
 • Ja p?c jaun?k?s kr?tuves un nepiecie?amo labojumfailu lieto?anas fail? fsutil.exe joproj?m ir redzams teksts ?Bytes Per Physical Sector: <Not Supported>? (Baiti fiziskaj? sektor?: netiek atbalst?ti), p?rliecinieties, vai past?v ??ds re?istra ce??:

  HKLM\CurrentControlSet\Services\<miniport?s service name>\Parameters\Device\
  Nosaukums: EnableQueryAccessAlignment
  Tips: REG_DWORD
  V?rt?ba: 1: Iesp?jot

Neatbalst?t?s iesp?jas


Ja izmantot? atmi?as ier?ce un oper?t?jsist?ma netiek atbalst?tas, Microsoft atbalsta speci?listi pied?v?s probl?mu nov?r?anas padomus (ja klients tos piepras?ja). Korpor?cija Microsoft negarant?, ka tiks atrasts probl?mu risin?jums saist?b? ar neatbalst?taj?m atmi?as ier?c?m. Ja risin?jums netiek atrasts, maksa par gad?juma izp?ti netiek atmaks?ta. Ja nav bijis noteikts, ka risin?jums nav garant?ts, Microsoft atbalsta speci?listi neveiks probl?mas nov?r?anu un atmaks?s maksu par gad?juma izp?ti.

Microsoft atbalsta speci?listi izmantos parastos probl?mu nov?r?anas procesus, lai nov?rstu ar kr?tuvi saist?to probl?mu. Microsoft atbalsta speci?listi var izmantot t?l?k nor?d?t?s probl?mu nov?r?anas metodes.
 • Inform?cijas mekl??ana Microsoft zin??anu b?z?. Microsoft zin??anu b?zei klienti var piek??t no Microsoft TechNet vietnes un no ??s Microsoft t?mek?a vietnes:
  http://support.microsoft.com/support/
 • Nosaka, vai probl?mu var attiecin?t uz atbalst?tu kr?tuvi (ja tas ir iesp?jams).

  Piez?me. Ja kr?tuve netiek atbalst?ta, nav pieejams ar? atbalst?ts labojumfails. Microsoft atbalsta speci?listi nevar?s noteikt to, vai probl?mas iemesls ir saist?ts ar aparat?ras nesader?bu vai nev?lamu programmat?ras iztur??anos.
Ja probl?mu nevar atrisin?t, Microsoft atbalsta speci?listi var ieteikt ar? alternat?vus konstrukt?vus risin?jumus. Tie var b?t ar? ??di:
 • l?gt klientam atveidot probl?mu atbalst?t? kr?tuv?;
 • ieteikt klientam l?gt padomu kr?tuves nodro?in?t?jam saist?b? ar risin?jumu.


Papildindorm?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft izstr?d?t?ju t?klu (Microsoft Developer Network ? UMDF), dodieties uz ?o MSDN vietni:
Advanced format (4K) diska sader?bas atjaunin?jums
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2510009 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2013. gada 15. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Enterprise N
 • Windows 8 N
 • Windows 8 Professional N
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Microsoft Hyper-V Server 2012
 • Windows Server 2012 Release Candidate
 • Windows Server 2012 Standard
Atsl?gv?rdi: 
kblist KB2510009

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com