Mô t? c?a gói ph?n m?m hotfix Office Outlook 2003 (Olkintl.msp, Engmui.msp): 9 tháng 3 năm 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2510153 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? v?n đ? Microsoft Office Outlook 2003 đư?c c? đ?nh trong gói hotfix là ngày 9 tháng 3 năm 2011.

GI?I THI?U

V?n đ? mà gói hotfix này s?a ch?a

Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n ch?y Microsoft Office Outlook 2003 trong môi trư?ng Exchange Server 2010.
  • B?n m? m?c tin thư thoại l?ch c?a ngư?i dùng khác ho?c h?p thư mà n?m trên máy ch? trao đ?i đư?c ?y quy?n.
  • K?t n?i v?i Exchange server b? m?t và Outlook c? g?ng k?t n?i l?i t? đ?ng.
Trong trư?ng h?p này, Office Outlook 2003 không th? k?t n?i v?i Exchange server. Ngoài ra, đi?u này có th? x?y ra khi b?n đóng và kh?i đ?ng l?i Office Outlook 2003. Khi đi?u này x?y ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

K?t n?i v?i Microsoft Exchange Server không có s?n. Outlook ph?i đư?c tr?c tuy?n ho?c k?t n?i đ? hoàn t?t hành đ?ng này.

N?u b?n s? d?ng các applet thư trong Panel điều khiển đ? xem h? sơ c?a b?n tin thư thoại, các thu?c tính c?a tài kho?n Exchange cho th?y tên c?a h? ph?c v? đ? đư?c thay đ?i sau đây:

Ví d?-GUID>
nơi GUID là m?t s? ng?u nhiên t?o ra.

Thông tin thêm

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i b?n C?p Nh?t ti?p theo ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, nó là b?i v? m?t hotfix không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n ph?i có Office 2003 Service Pack 3 cài đ?t chuyên bi?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
870924 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Office 2003

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Thông tin v? t?p

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t chuyên bi?t gói hotfix. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem thông tin v? t?p, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
SR-Latn-ENU.exe Office2003-kb2510153-VIT.exe11.0.8333.04,055,4327-Mar-1112: 42x 86

Microsoft Windows cài đ?t chuyên bi?t .msp t?p tin thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Engmui.MSPkhông áp d?ng5,639,16829-Tháng ba-119: 02không áp d?ng
Olkintl.MSPkhông áp d?ng4,067,32829-Tháng ba-119: 01không áp d?ng

Olkintl.MSP thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
CDO.dll6.5.7653.21743,42428 Tháng mư?i m?t, 20071: 33không áp d?ng
Contab32.dll11.0.8307.0118,61621 Tháng tư, 200913: 40không áp d?ng
Dumpster.dll11.0.8310.031.04817 Tháng 5 năm 200916: 46không áp d?ng
Emablt32.dll11.0.8202.0109,06419 Tháng mư?i m?t, 200711: 38không áp d?ng
Emsabp32.dll11.0.8300.0265,54415-Feb-200915: 25không áp d?ng
Emsmdb32.dll11.0.8333.0711,00018-Feb-20111: 39không áp d?ng
Emsui32.dll11.0.8300.0135,00015-Feb-200915: 25không áp d?ng
Mapir.dll11.0.8200.0781,31205 Tháng mư?i m?t, 20078: 18không áp d?ng
Mlshext.dll11.0.8161.033,12022-Mar-200710: 06không áp d?ng
Msmapi32.dll11.0.8323.01,430,360Tháng hai năm 20104: 00không áp d?ng
Mspst32.dll11.0.8317.0732,48822 Tháng mư?i, 20097: 44không áp d?ng
Olkfstub.dll11.0.8202.0236,04019 Tháng mư?i m?t, 200711: 38không áp d?ng
Outex.dll11.0.8300.0657,23215-Feb-200915: 25không áp d?ng
Outllibr.dll11.0.8238.03,062,60822 Tháng mư?i, 20087: 56không áp d?ng
Pstprx32.dll11.0.8300.0282,96815-Feb-200915: 25không áp d?ng
Scanost.exe11.0.8202.054,28019 Tháng mư?i m?t, 200711: 42không áp d?ng
ScanPST.exe11.0.8161.045,92022-Mar-200710: 07không áp d?ng
Scnpst32.dll11.0.8300.0232,28015-Feb-200915: 25không áp d?ng
Scnpst64.dll11.0.8300.0240,98415-Feb-200915: 25không áp d?ng

Engmui.MSP thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Contab32.dll11.0.8307.0118,61621 Tháng tư, 200914: 40không áp d?ng
Dumpster.dll11.0.8310.031.04817 Tháng 5 năm 200917: 46không áp d?ng
Emablt32.dll11.0.8202.0109,06419 Tháng mư?i m?t, 200712: 38không áp d?ng
Emsabp32.dll11.0.8300.0265,54415-Feb-200916: 25không áp d?ng
Emsmdb32.dll11.0.8333.0711,00018-Feb-20112: 39không áp d?ng
Emsui32.dll11.0.8300.0135,00015-Feb-200916: 25không áp d?ng
Mapir.dll11.0.8200.0781,31205 Tháng mư?i m?t, 20079: 18không áp d?ng
Msain.dll11.0.8161.0592,21622-Mar-200711: 16không áp d?ng
Msmapi32.dll11.0.8323.01,430,360Tháng hai năm 20105: 00không áp d?ng
Msointl.dll11.0.8161.01,753,95222-Mar-200711: 29không áp d?ng
Mspst32.dll11.0.8317.0732,48822 Tháng mư?i, 20098: 44không áp d?ng
Outex.dll11.0.8300.0657,23215-Feb-200916: 25không áp d?ng
Outllibr.dll11.0.8238.03,062,60822 Tháng mư?i, 20088: 56không áp d?ng
Ppintl.dll11.0.8161.0492,89622-Mar-200711: 05không áp d?ng
Pstprx32.dll11.0.8300.0282,96815-Feb-200916: 25không áp d?ng
Scanost.exe11.0.8202.054,28019 Tháng mư?i m?t, 200712: 42không áp d?ng
ScanPST.exe11.0.8161.045,92022-Mar-200711: 07không áp d?ng
Wwintl.dll11.0.8209.0774,14424-Mar-200818: 22không áp d?ng
Xlintl32.dll11.0.8161.0710,49622-Mar-200711: 12không áp d?ng

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2510153 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Chín 2012 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Outlook 2003
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbautohotfix kbhotfixrollup kbmt KB2510153 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2510153

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com