Mô t? v? công c? tương thích ?ng d?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 251062 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Các công c? tương thích ?ng d?ng (Apcompat.exe) là m?t công c? mà c? g?ng thuy?t ph?c các chương tr?nh th?c hi?n vi?c tuân th? ki?m tra trong Windows 2000 h? th?c s? đang ch?y dư?i h? đi?u hành trư?c đó.

THÔNG TIN THÊM

Apcompat.exe đi m?t s? phiên b?n khác nhau quay l?i m?t chương tr?nh khi chương tr?nh truy v?n cho phiên b?n h? đi?u hành hi?n t?i. Đi?u này công c? có th? h?u ích cho các chương tr?nh nói chung, nhưng không th? làm vi?c v?i các chương tr?nh mà là h? đi?u hành c? th?.

Đi?n h?nh l?i thông đi?p r?ng b?n có th? nh?n đư?c ngày bao g?m:
Chương tr?nh này yêu c?u Windows 95 đ? ch?y.
- hay -
?ng d?ng này đ?i h?i Windows NT Service Pack 3 ho?c cao hơn.
Apcompat.exe không giúp v?i các các v?n đ? sau đây:
  • Chương tr?nh đư?c vi?t cho Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 95 ho?c Microsoft Windows 3.x c? truy c?p ph?n c?ng tr?c ti?p.
  • D?a trên Windows 95 ho?c Windows 98 d?a trên các chương tr?nh mà s? d?ng tr?nh đi?u khi?n thi?t b? ?o (VXDs) ch?y dư?i Windows 2000.
Apcompat.exe có th? giúp v?i nh?ng v?n đ? sau đây:
  • Chương tr?nh đư?c vi?t cho Microsoft Windows NT và yêu c?u m?t gói d?ch v? c? th?.
  • Tr? chơi d?a trên Windows 95 ho?c Windows 98 trên đư?c vi?t ch?y ch? dư?i Windows 95/Windows 98 v? c?a DirectX các v?n đ?. (Windows 2000 bao g?m DirectX 7.0; Windows NT 4.0 g?m DirectX 3,0.)
LƯU ?: Apcompat.exe báo cáo ch? đơn gi?n là m?t phiên b?n h? đi?u hành khác nhau s? cho ti?n tr?nh cài đ?t c?a m?t chương tr?nh. Nó không s?a đ?i m?t chương tr?nh đ? nó có th? ch?y dư?i Windows 2000. N?u b?n có v?n đ? v?i m?t chương tr?nh đang ch?y dư?i Windows 2000, liên h? v?i h?ng ch? t?o chương tr?nh đ? xác đ?nh n?u h? có m?t phiên b?n tương thích v?i Windows 2000.

Các công c? Apcompat.exe n?m trong thư m?c h? tr? trên Windows 2000 CD-ROM. lưu ? các Trợ giúp nút không làm vi?c tr? khi b?n cài đ?t h? tr? Windows 2000 Công c?. Tài li?u hư?ng d?n đ?y đ? có s?n b?ng cách cài đ?t h? tr? Windows 2000 Công c? n?m trên đ?a CD-ROM 2000 Windows trong thư m?c Support\Tools. Đ? có thêm thông tin v? cách s? d?ng công ngh? này v?i Windows 2000 Service Pack 2, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
279792 Làm th? nào đ? kích ho?t ch? đ? tương thích ?ng d?ng công ngh? trong Windows 2000 Service Pack 2

Tài li?u công c? tr? giúp

Các thông tin sau v? Apcompat.exe sao chép t? các H? tr? tài li?u công c?:

Chương tr?nh tương thích ?ng d?ng (Apcompat.exe)

Chương tr?nh này đư?c thi?t k? đ? kh?c ph?c nh?ng nguyên nhân ph? bi?n nh?t c?a ?ng d?ng không tương thích v?i Windows 2000. B?n có th? s? d?ng công c? này v?i m?t Giao di?n Windows b?ng cách ch?y chương tr?nh ?ng d?ng tương thích, ho?c b?n có th? ch?y chương tr?nh này như m?t công c? d?ng l?nh.

S? d?ng các ?ng d?ng Chương tr?nh tương thích,
  1. Nh?p vào Tr?nh duy?t và xác đ?nh t?p tin th?c thi (exe) cho chương tr?nh b?n mu?n đ? ch?y.
  2. Ch? đ?nh b?t k? c?a các cài đ?t tương thích ?ng d?ng, và sau đó b?m OK.

Ki?m tra phiên b?n h? đi?u hành

Trong khi cài đ?t ho?c ch?y, m?t s? chương tr?nh ki?m tra mà ho?t đ?ng h? th?ng Phiên b?n b?n đang ch?y. N?u chương tr?nh đư?c thi?t k? đ? ch?y trên ch? m?t s? h? đi?u hành, và Windows 2000 không ph?i là m?t trong s? h?, b?n đang ngăn không cho cài đ?t ho?c ch?y chương tr?nh.

N?u b?n g?p như m?t v?n đ?, h?y th? cài đ?t ho?c ch?y chương tr?nh t? các ?ng d?ng Kh? năng tương thích chương tr?nh. Dư?i h? đi?u hành, ch? ra h? đi?u hành trên mà b?n trư?c kia ch?y chương tr?nh.

Khi chương tr?nh ki?m tra các Phiên b?n c?a h? đi?u hành, h? đi?u hành b?n đ? ch? r? là quay tr? l?i. N?u chương tr?nh cài đ?t thành công, xác minh r?ng chương tr?nh c?ng ch?y thành công.

N?u l?i b?n g?c x?y ra m?t l?n n?a, chương tr?nh này không tương thích và không th? ch?y trên Windows 2000. Liên h? v?i h?ng s?n xu?t ho?c nhà cung c?p c?a chương tr?nh và t?m hi?u v? m?t phiên b?n nâng c?p.

B? nh? qu?n l? xung đ?t

M?t s? chương tr?nh s? d?ng b? nh? trong nh?ng cách có th? xung đ?t v?i các c?a s? qu?n l? b? nh? đư?c c?i thi?n 2000. N?u l?i x?y ra trong khi ch?y m?t chương tr?nh trên Windows 2000 đó đ? không x?y ra trên h? đi?u hành trư?c đó c?a b?n, h?y th? vô hi?u hóa các Heap Manager cho ph?n b? nh? dành riêng cho các chương tr?nh.

Ch?n các Vô hi?u hoá Heap Manager trên Windows năm 2000 h?p ki?m. M?t chương tr?nh đang ch?y v?i các Heap Manager vô hi?u hóa có th? Tránh mâu thu?n v?i Windows 2000 qu?n l? b? nh?, nhưng c?ng s? d?ng b? nh? ít hơn hi?u qu?.

Temp thư m?c con đư?ng không tương thích

M?t s? chương tr?nh c?p phát m?t s? gi?i h?n các k? t? đ? lưu tr? đư?ng d?n và tên c?a thư m?c Temp. N?u s? lư?ng các k? t? s? d?ng đ? xác đ?nh Temp thư m?c trên Windows 2000 là l?n hơn đ? dài đư?c phép b?i m?t chương tr?nh, ch?n các S? d?ng đư?ng d?n t?m pre-Windows 2000 ki?m tra h?p đ? ch? đ?nh m?t thư m?c không - Windows 2000 Temp.

Chương tr?nh đư?c ch? đ?nh sau đó s? d?ng \Temp cho thư m?c Temp. N?u c?p này không t?n t?i, nó là t?o.

Đúng Disk Space Detection

M?t s? ?ng d?ng s? d?ng m?t lo?i d? li?u khác nhau hơn so v?i Windows 2000 đ? lưu lư?ng không gian đ?a s?n dùng trên máy tính c?a b?n. Đi?u này có th? d?n đ?n trong m?t ?ng d?ng xác đ?nh r?ng không c?n đ? không gian đ?a đ? ch?y ho?c th?c hi?n m?t thao tác.

Đ? gi?i quy?t m?t s? khác bi?t trong không gian đ?a phát hi?n, ch?n các S?a ch?a đ?a v? tr? phát hi?n cho 2-GB + ? đ?a h?p ki?m.

Thi?t đ?t c?a hàng ?ng d?ng tương thích

N?u b?n gi?i quy?t m?t v?n đ? tương thích b?ng cách s? d?ng b?t k? c?a các tùy ch?n trong ?ng d?ng tương thích, b?n có th? t?o các thi?t đ?t này v?nh vi?n. Sau đó b?n có th? ch?y các ?ng d?ng đ? ch? đ?nh không s? d?ng ?ng d?ng Kh? năng tương thích chương tr?nh.

Đ? lưu các thi?t đ?t ?ng d?ng tương thích Đ?i v?i các ?ng d?ng c? th?, ch?n Làm cho các cài đ?t h?p ki?m ? trên v?nh vi?n. Đi?u này lưu các thi?t đ?t trong s? đăng k?.

S?n ph?m tương thích

Đ? bi?t thông tin v? các chương tr?nh văn b?n ch?y dư?i Windows năm 2000, xem Microsoft Windows 2000 phát tri?n trung tâm t?i:
http://MSDN.Microsoft.com

Thu?c tính

ID c?a bài: 251062 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB251062 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:251062

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com