Raksta ID: 2510690 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir nor?d?tas visas Microsoft Office 2010 1. servisa pakotnes (SP1) klienta pakotnes un inform?cija, k? ??s pakotnes ieg?t.

RISIN?JUMS

Lai ieg?tu ??s SP1 pakotnes, izmantojiet k?du no t?l?k nor?d?taj?m metod?m.


1. metode. Microsoft atjaunin??ana (ieteicams)

Lai lejupiel?d?tu servisa pakotni no Microsoft atjaunin??anas vietnes, apmekl?jiet t?l?k nor?d?to Microsoft vietni:
Ieteicamais veids, lai produktiem lietotu SP1 atjaunin?jumus, ir re?istr?ties Microsoft atjaunin??anas vietn?. Microsoft atjaunin??anas vietn? tiks noteikts, kuri produkti ir instal?ti, un p?c tam tiks lietoti visi attiec?go produktu atjaunin?jumi.


2. metode. Lejupiel?d?jiet SP1 pakotnes no Microsoft lejupiel?des centra

Visas SP1 pakotnes var lejupiel?d?t no Microsoft lejupiel?des centra. Katram instal?tajam produktam varat lejupiel?d?t un instal?t t?l?k nor?d?t?s servisa pakotnes.
Piez?me. Lai noteiktu, vai j?instal? 32 bitu vai 64 bitu versija, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

 1. Atveriet jebkuru Office 2010 produktu, piem?ram, Word 2010, Excel 2010, Powerpoint 2010 utt.
 2. Izv?l?u josl? noklik??iniet uz Fails.
 3. Kreisaj? r?t? izv?lieties Pal?dz?ba.
 4. Labaj? r?t? atrodiet Office versiju.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2681347


Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Pakotnes nosaukums K? ieg?t pakotni Zin??anu b?zes raksts
Microsoft Office 2010 1. servisa pakotne
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 32 bitu versijas pakotni t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 64 bitu versijas pakotni t?l?t.
2460049 Office 2010 SP1 apraksts
Microsoft Office 2010 valodas pakotnes 1. servisa pakotne
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 32 bitu versijas pakotni t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 64 bitu versijas pakotni t?l?t.
2460043 Office 2010 valodas pakotnes SP1
Microsoft SharePoint Designer 2010 1. servisa pakotne
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 32 bitu versijas pakotni t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 64 bitu versijas pakotni t?l?t.
2460057 SharePoint Designer 2010 SP1 apraksts
Microsoft Project 2010 1. servisa pakotne
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 32 bitu versijas pakotni t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 64 bitu versijas pakotni t?l?t.
2460052 Project 2010 SP1 apraksts
Microsoft Visio 2010 1. servisa pakotne
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 32 bitu versijas pakotni t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 64 bitu versijas pakotni t?l?t.
2460061 Visio 2010 SP1 apraksts
Microsoft Visio 2010 Viewer 1. servisa pakotne
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 32 bitu versijas pakotni t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 64 bitu versijas pakotni t?l?t.
2460065 Visio 2010 Viewer SP1 apraksts
Microsoft PowerPoint Viewer 1. servisa pakotne
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 32 bitu versijas pakotni t?l?t.
2460050 PowerPoint 2010 Viewer SP1 apraksts
Microsoft Office 2010 korekt?ras r?ku komplekta 1. servisa pakotne
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 32 bitu versijas pakotni t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 64 bitu versijas pakotni t?l?t.
2460053 Office 2010 korekt?ras r?ku komplekta SP1 apraksts
Microsoft Office 2010 filtru pakotnes 1. servisa pakotne
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 32 bitu versijas pakotni t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 64 bitu versijas pakotni t?l?t.
2460041 Office 2010 filtru pakotnes SP1 apraksts
Microsoft Access 2010 Runtime 1. servisa pakotne
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 32 bitu versijas pakotni t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 64 bitu versijas pakotni t?l?t.
2460015 Access 2010 Runtime SP1 apraksts
Microsoft Access datu b?zes programma 2010 1. servisa pakotne
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 32 bitu versijas pakotni t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 64 bitu versijas pakotni t?l?t.
2460011 Access datu b?zes programma 2010 SP1 apraksts
Microsoft SharePoint Foundation 2010 klienta objekta mode?a izplat?m?s versijas 1. servisa pakotne
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 32 bitu versijas pakotni t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 64 bitu versijas pakotni t?l?t.
2508825 SharePoint Foundation 2010 klienta objekta mode?a izplat?m?s versijas SP1 apraksts
Microsoft Office valodu interfeisa pakotnes 2010 1. servisa pakotne
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 32 bitu versijas basku valodas (eu-es) pakotni t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 64 bitu versijas basku valodas (eu-es) pakotni t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 32 bitu versijas katalonie?u valodas (ca-es) pakotni t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 64 bitu versijas katalonie?u valodas (ca-es) pakotni t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 32 bitu versijas galisie?u valodas (gl-es) pakotni t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 64 bitu versijas galisie?u valodas (gl-es) pakotni t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 32 bitu versijas serbu valodas (kirilica, sr-sp-cyrl) pakotni t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 64 bitu versijas serbu valodas (kirilica, sr-sp-cyrl) pakotni t?l?t.
2460044 Office valodu interfeisa pakotnes 2010 SP1 apraksts (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

PAPILDINDORM?CIJA

Ja rodas probl?mas ar Office 2010 SP1 instal??anu, izlasiet ?o Microsoft zin??anu b?zes rakstu:


2553092 Office 2010 atjaunin??anas apraksts: 2011. gada 13. septembris


PIEZ?ME: ja programma Office 2010 SP1 ir instal?ta pirms 2011. gada 17. oktobra sist?m? ar vair?k?m valod?m, tad da?os gad?jumos atbilsto?i 1. servisa pakotnes (SP1) pras?b?m tika atjaunin?ta tikai viena valoda. 2011. gada 17. oktobr? tika izlaists labojums, lai lai vien? iek?rt? var?tu atkl?t vair?kas valodas. Ja pakotne SP1 ir jau instal?ta un tiek atv?rta Microsoft Update vietne, iesp?jams, ka b?s atkal redzama lejupiel?dei gatava pakotne SP1. Tas notiks, ja jums ir instal?ta Office 2010 vair?k?s valod?s.

Windows Server atjaunin??anas pakalpojumu (WSUS) administratori sist?mas Windows administratora konsol? redz?s apstiprin??anai gatavu programmu Office 2010 SP1.

?aj?s izmai??s nav failu/bin?ro failu atjaunin?jumu, tikai Microsoft Update pakalpojum? iek?aut? iesp?ja atkl?t visas iek?rt? instal?t?s valodas.

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2510690 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 27. febru?ris - P?rskat??ana: 6.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Visio Premium 2010
 • Microsoft Visio Professional 2010
 • Microsoft Visio Standard 2010
 • Microsoft Project Professional 2010
 • Microsoft Project Standard 2010
 • Microsoft SharePoint Designer 2010
Atsl?gv?rdi: 
atdownload kbexpertiseinter kbsurveynew kbcip KB2510690

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com