Kh?c ph?c: Truy v?n d?ng đáp ?ng trong SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2 n?u truy v?n thay đ?i ho?c t?t máy m?t phiên h?p kéo dài s? ki?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2511963 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2) ho?c Microsoft SQL Server 2008 R2 b?n s?a l?i như là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2) ho?c SQL Server 2008 R2 s?a ch?a phát hành.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n s? d?ng m?t truy v?n đ? ngăn ch?n m?t phiên h?p kéo dài s? ki?n ho?c thay đ?i trạm đậu c?a nó trong SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2, truy v?n ng?ng đáp ?ng (treo), và phiên làm vi?c không th? b? h?y b? b?ng cách s? d?ng m?t tuyên b? tiêu di?t.

Lưu ?
các truy v?n ngăn ch?n ho?c thay đ?i các phiên h?p kéo dài s? ki?n:
  • TH? S? KI?N PHIÊN
  • THAY Đ?I S? KI?N PHIÊN

Lưu ? B?n ph?i kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? SQL Server đ? ph?c h?i t? v?n đ? này.

Gi?i pháp

Cumulative update C?p nh?t thông tin

SQL Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 2

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 1 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 2. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2720425 Tích l?y C?p Nh?t gói 1 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2730301 SQL Server 2008 R2 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 đư?c phát hành

SQL Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 6 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2679367 Tích l?y C?p Nh?t gói 6 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

SQL Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 3. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2008 SP2, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2498535 Cumulative update C?p Nh?t gói 3 cho SQL Server 2008 SP2
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 SP2 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2402659 SQL Server 2008 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 SP2 đ? đư?c phát hành

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ph?n m?m quy t?cTiêu đ? quy t?cMô t? quy t?cPhiên b?n s?n ph?m ch?ng l?i các quy t?c đư?c đánh giá
H? th?ng Trung tâm c? v?nSQL Server thi?u C?p Nh?t KB2511963 đ? ngăn ch?n các truy v?n đ? treo trong khi t?t máy phiên làm vi?c XEventH? th?ng Trung tâm c? v?n s? ki?m tra n?u trư?ng h?p này c?a SQL Server có s?a ch?a là discussed trong bài vi?t này, n?u s?a ch?a không ph?i là hi?n nay, H? th?ng Trung tâm c? v?n t?o ra m?t tin thư thoại. Xem l?i các chi ti?t trong bài KB và có hành đ?ng c?n thi?t.SQL Server 2008

SQL Server 2008 R2

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? s? ki?n m? r?ng SQL Server phiên, truy c?p vào web site MSDN sau đây:
Thông tin chung v? SQL Server m? r?ng s? ki?n bu?i

Thu?c tính

ID c?a bài: 2511963 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbqfe kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbfix kbmt KB2511963 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2511963

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com