Làm th? nào đ? có quy mô ?nh bitmap và phim cho t?t hơn slide show trong PowerPoint

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 251202 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
M?t Microsoft PowerPoint 2001 cho Mac phiên b?n c?a bài vi?t này, xem các 279026.
M?t phiên b?n Microsoft PowerPoint 98 Macintosh Edition c?a bài vi?t này, xem các 188946.
M?t phiên b?n Microsoft PowerPoint 97 c?a bài vi?t này, xem các 189971.
Microsoft PowerPoint 7.0 và phiên b?n trư?c đó c?a bài vi?t này, xem các 111822.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

N?u b?n ch?y m?t PowerPoint slide show ch?a ?nh bitmap nh?p kh?u ho?c video clip, các ?nh bitmap th? xu?t hi?n méo ho?c xem phim có th? chơi không đ?u. Trong c? hai trư?ng h?p, h? xu?t hi?n như mong đ?i khi b?n ch?nh s?a các n?p trư?t trong ch? đ? xem 100 ph?n trăm.

NGUYÊN NHÂN

Khi b?n ch?y m?t tr?nh chi?u, PowerPoint quy mô các trang tr?nh bày và n?i dung c?a h? tương ?ng đ? s? d?ng nhi?u màn h?nh nh?t có th?. V? ?nh bitmap không quy mô t?t, đi?u quan tr?ng là pre-scale ?nh bitmap (bao g?m c? QuickTime và Audio Video xen k? [AVI] phim) v? v?y mà h? đang rescaled đ? t? l? đư?c chuy?n nh?p ban đ?u c?a h? trong tr?nh chi?u. R?ng không đúng cách có th? d?n đ?n phát l?i hay thay đ?i ho?c jerky c?a phim, ho?c ?nh bitmap méo trong m?t tr?nh chi?u.

GI?I PHÁP

Đ? tránh bi?n d?ng c?a đ? h?a đ? chuy?n nh?p ?nh bitmap, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Slide view, nh?p vào video ho?c ?nh bitmap mà b?n mu?n thay đ?i kích c?.
 2. Trên các Định dạng tr?nh đơn, nh?p vào H?nh ?nh, và sau đó b?m vào các Kích thước tab.
 3. Nh?p vào Thi?t l?p l?i, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Trên các Định dạng tr?nh đơn, nh?p vào H?nh ?nh, và sau đó b?m vào các Kích thước tab.
 5. Nh?n vào đây đ? ch?n các T? l? khía c?nh khóa h?p ki?m.
 6. Nh?n vào đây đ? ch?n các Quy mô t?t nh?t cho tr?nh chi?u h?p ki?m.
 7. Trong các Giải pháp danh sách, b?m vào ngh? quy?t ch?t ch? nh?t phù h?p v?i đ? phân gi?i màn h?nh mà tr?nh bày s? đư?c hi?n th?, và sau đó nh?p vào Ok.

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? quy mô m?t h?nh ?nh đ? hi?n th? trong phiên b?n trư?c

Microsoft PowerPoint 97, Microsoft PowerPoint 97 Viewer (phát hành năm 2000), Microsoft PowerPoint 98 Macintosh Edition, và Microsoft PowerPoint 98 Viewer làm không hi?n th? trang tr?nh bày ? đ? phân gi?i màn h?nh đ?y đ?. Đ? phân gi?i màn h?nh là 16 đi?m ?nh ng?n hơn theo chi?u d?c và 20 pixel h?p theo chi?u ngang hơn đ?y đ? đ? phân gi?i màn h?nh.

N?u b?n có k? ho?ch đ? g?i cho tr?nh bày c?a b?n đ? m?t ngư?i có m?t phiên b?n c? c?a Microsoft PowerPoint ho?c Microsoft PowerPoint Viewer, s? d?ng th? t?c sau đây đ? l?a ch?n thích h?p l?:
 1. Xác đ?nh t? l? chi?u r?ng/chi?u cao c?a các slide và hi?n th? m?c tiêu b?ng cách s? d?ng b?ng sau. Tiêu chu?n Slide có m?t t? l? chi?u r?ng/chi?u cao c?a 1.33333:1. (Các kích thư?c màn h?nh tr?nh đi?u khi?n đư?c li?t kê trong pixel.)

  CHÚ Ý: B?ng này không ph?i là toàn di?n; nó ch? ch?a m?t m?u c?a các đ? phân gi?i màn h?nh như m?t tham chi?u.

  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Hi?n th?/tr?nh đi?u khi?nChi?u r?ngChi?u caoT? l?
  Tiêu chu?n VGA6404801.33333: 1
  Macintosh Studio Display (Min)6404801.33333: 1
  Macintosh Studio Display (t?i đa)1.6001,2001.33333: 1
  Macintosh Cinema Display (Min)8005001.6: 1
  Macintosh Cinema Display (t?i đa)1.6001.0241.5625: 1
  B?c thư gi?y10 "7,5 "1.33333: 1
  Trên màn h?nh10 "7,5 "1.33333: 1
  35 mm slide11,25 "7,5 "1.5: 1


  N?u b?n không bi?t t? l? chi?u r?ng/chi?u cao c?a hi?n th? m?c tiêu c?a b?n, s? d?ng phương pháp thích h?p cho h? đi?u hành đ? xác đ?nh t? l? chi?u r?ng/chi?u cao.

  Microsoft Windows

  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
  2. B?m đúp vào các Màn hình bi?u tư?ng.
  3. B?m vào các Thiết đặt tab và lưu ? các thi?t l?p đ? phân gi?i màn h?nh dư?i Khu v?c máy tính đ? bàn ho?c Khu v?c màn h?nh.
  4. Đ? tính toán t? l? chi?u r?ng đ?n chi?u cao cho màn h?nh hi?n th?, phân chia s? đ?u tiên c?a s? th? hai.

   Ví d?, n?u vi?c gi?i quy?t li?t kê là 1.280 b?i 1.024 pixel, t? l? chi?u r?ng/chi?u cao là 1.280 chia cho 1.024, mà b?ng 1,25. Chi?u r?ng c?a màn h?nh là 25 ph?n trăm r?ng hơn là cao.

  Macintosh

  1. Trên Apple menu, đi?m đ?n B?ng đi?u khi?n, và sau đó nh?p vào Màn h?nh ho?c Màn h?nh và âm thanh.
  2. Nh?p vào Màn h?nh.
  3. Lưu ? đ? phân gi?i màn h?nh mà đư?c ch?n dư?i Giải pháp.
  4. Đ? tính toán t? l? chi?u r?ng đ?n chi?u cao cho màn h?nh hi?n th?, phân chia s? đ?u tiên c?a s? th? hai.

   Ví d?, n?u vi?c gi?i quy?t li?t kê là 1.280 b?i 1.024 pixel, t? l? chi?u r?ng/chi?u cao là 1.280 chia cho 1.024, mà b?ng 1,25. Chi?u r?ng c?a màn h?nh là 25 ph?n trăm r?ng hơn là cao.
 2. Sau khi b?n đ? xác đ?nh t? l? chi?u r?ng/chi?u cao c?a hi?n th? m?c tiêu, so sánh nó v?i t? l? chi?u r?ng/chi?u cao c?a tr?nh bày. N?u c? hai không ph?i b?ng nhau, b?n ph?i thay đ?i chi?u cao tr?nh bày như là c?n thi?t.
  1. Trên các Tệp tr?nh đơn, Thi?t đ?t trang.
  2. Calulate chi?u cao trư?t m?i như sau:
   Trư?t Height = Slide chi?u r?ng / (chi?u r?ng/chi?u cao t? l?)
   Ví d?, trên m?t Macintosh Cinema Display v?i đ? phân gi?i màn h?nh 800 x 500, m?t t? l? chi?u r?ng/chi?u cao c?a 1.6:1, và chi?u cao m?c đ?nh là 10 inch, s? d?ng m?t chi?u cao trư?t 6.25 inch:
   Trư?t Height = 10 "/ 1.6 = 6.25"
  3. Trong các Chi?u cao h?p, g? chi?u cao trư?t b?n tính toán trong bư?c trư?c và sau đó nh?p vào Ok.

   LƯU ?: N?u b?n thay đ?i chi?u cao trư?t c?a m?t bài thuy?t tr?nh hi?n có, PowerPoint l?i kích thư?c t?t c? các h?nh d?ng đ? phù h?p v?i kích thư?c trư?t m?i, mà distorts h?nh ?nh trên trang tr?nh bày t?t c?. Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n thay đ?i chi?u cao trư?t đ?u tiên, trư?c khi b?n thêm b?t k? h?nh ?nh ho?c phim tr?nh bày c?a b?n.
 3. Trong Slide view, nh?p vào video ho?c ?nh bitmap mà b?n mu?n thay đ?i kích c?.
 4. Trên các Định dạng tr?nh đơn, nh?p vào H?nh ?nh, và sau đó b?m vào các Kích thước tab.
 5. Nh?p vào Thi?t l?p l?i, và sau đó nh?p vào Ok.
 6. Trên các Định dạng tr?nh đơn, nh?p vào H?nh ?nh, và sau đó b?m vào các Kích thước tab.
 7. Nh?n vào đây đ? ch?n các T? l? khía c?nh khóa h?p ki?m.
 8. Nh?n vào đây đ? ch?n các Quy mô t?t nh?t cho tr?nh chi?u h?p ki?m.
 9. Trong các Giải pháp danh sách, b?m vào ngh? quy?t ch?t ch? nh?t phù h?p v?i đ? phân gi?i màn h?nh mà tr?nh bày s? đư?c hi?n th?.
 10. Nh?n vào đây đ? xóa các Quy mô t?t nh?t cho tr?nh chi?u h?p ki?m.
 11. S? d?ng công th?c sau đây đ? tính toán t? l? ph?n trăm th?c t? đ? quy mô h?nh ?nh:
  T? l? ph?n trăm th?c t? = ((Width in Pixels-20)/chi?u r?ng pixel) * t? l? ph?n trăm hi?n t?i
  Ví d?, n?u t? l? ph?n trăm hi?n t?i cho m?t Quy mô t?t nh?t cho tr?nh chi?u 800 b?i 600 là 120%, t? l? ph?n trăm th?c t? là ph?n trăm 117:
  ((800-20)/800) * 120% = T? l? ph?n trăm th?c t?

  (780/800) * 120% = T? l? ph?n trăm th?c t?

  0.975 * 120% = T? l? ph?n trăm th?c t?

  117% = T? l? ph?n trăm th?c t?
 12. Trong các Chi?u r?ng h?p văn b?n, nh?p t? l? ph?n trăm th?c t? mà b?n tính vào bư?c trư?c, và sau đó nh?p vào Ok. B?i v? b?n đ? ch?n các T? l? khía c?nh khóa thi?t l?p trư?c đó, PowerPoint quy mô chi?u cao h?nh ?nh tương ?ng.
LƯU ?: B?n có th? s? d?ng các hư?ng d?n đ? t?o ra m?t b?n tr?nh bày trên m?t trong nh?ng n?n t?ng mà b?n d? đ?nh đ? hi?n th? trên m?t n?n t?ng, mi?n là b?n bi?t hi?n th? kích thư?c và đ? phân gi?i màn h?nh m?c tiêu.

Thu?c tính

ID c?a bài: 251202 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbgraphic kbprb kbmt KB251202 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:251202

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com