Lietojumprogramm? Netflix sist?mas Windows 7 programm? Media Center var rasties k??da, s?kot video atska?o?anu p?c p?rl?kprogrammas Internet Explorer 9 RC instal??anas

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2512239 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Simptomi

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet Internet Explorer 9 versiju. Lai lejupiel?d?tu Internet Explorer 9, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://windows.microsoft.com/ie9

Papildindorm?cija

?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz netie??s vai cit?das garantijas attiec?b? uz ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2512239 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2013. gada 19. novembris - P?rskat??ana: 3.0
Attiecas uz:
  • Windows Internet Explorer 9
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
kbmt KB2512239 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2512239

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com