Mô t? v? C?p Nh?t cho Microsoft Silverlight: ngày 14 tháng 9 năm 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2512827 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Microsoft Silverlight là m?t cross-tr?nh duy?t, môi trư?ng đa plug-in mà cung c?p các th? h? ti?p theo c?a Microsoft .NET-d?a trên phương ti?n truy?n thông kinh nghi?m và phong phú các ?ng d?ng tương tác cho web site. Bài vi?t này mô t? Silverlight 4 phiên b?n phát hành chung phân ph?i 4.0.60531.0. B?n c?p nh?t này đ? đư?c phát hành ngày 14 tháng 6 năm 2011.

Silverlight C?p nh?t thông tin

M?t b?n C?p Nh?t có s?n cho Microsoft Silverlight. B?n c?p nh?t này cung c?p m?t xây d?ng m?i (Phiên b?n 4.0.60531.0) mà là m?t nâng c?p lên phiên b?n trư?c c?a Silverlight. B?n c?p nh?t này đư?c bao g?m trong chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Silverlight hi?n t?i. N?u máy tính c?a b?n không có cài đ?t chuyên bi?t Silverlight, tr?nh cài đ?t chuyên bi?t s? đư?c cung c?p cho b?n b?i Microsoft Update ho?c b?ng Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? (WSUS) Gói tính năng WSUS s? có m?t s?m.

Thông tin cài đặt

B?n c?p nh?t này có s?n t? các ngu?n sau đây.

Silverlight web site

Tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Silverlight bao g?m t?t c? các b?n C?p Nh?t trư?c đó ngoài b?n c?p nh?t này. Đ? cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n m?i nh?t c?a Silverlight trên máy tính c?a b?n, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:

Microsoft Update

B?n c?p nh?t này là c?ng có s?n cho ngư?i dùng c?a Microsoft Update. N?u b?n có m?t phiên b?n trư?c đó c?a Silverlight đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n, b?n c?p nh?t này s? đư?c cung c?p dư?i d?ng "C?p Nh?t cho Microsoft Silverlight (KB 2512827)."

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t Silverlight

B?m vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t

Làm th? nào đ? ?n b?n c?p nh?t này đ? nó xu?t hi?n m?t l?n n?a

B?m vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t

Thông tin thêm

V?n đ? đư?c c? đ?nh b?i b?n c?p nh?t này

Sự cố 1V?n đ? b?o m?t đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:

2514842 MS11-039: L? h?ng trong Khuôn kh? .NET và trong Microsoft Silverlight có th? cho phép th?c thi m? t? xa: ngày 14 tháng 9 năm 2011

Sự cố 2B?n không th? s? d?ng bàn phím đ? b?m m?t nút ch?n m?t Silverlight trong Apple OS X 10.6 ho?c trong Firefox 4.0.

Sự cố 3H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
 • B?n có m?t máy tính đư?c k?t n?i v?i nhi?u màn h?nh.
 • B?n m? m?t trang Silverlight b?ng cách s? d?ng Firefox 4.0.
 • B?n di chuy?n trang đ? m?t màn h?nh.
 • B?n c? g?ng đ? s? xem theo trang ? ch? đ? Toàn màn h?nh.
Trong trư?ng h?p này, trang đư?c hi?n th? trong ch? đ? Toàn màn h?nh trên màn h?nh trư?c đó.

Sự cố 4H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
 • B?n có Windows Internet Explorer 8 cùng v?i Silverlight 4 GDR 1 ho?c phiên b?n m?i hơn c?a Silverlight cài trên máy tính.
 • B?n ch?y m?t ?ng d?ng Silverlight 4 GDR 1 ch?a m?t gi?i h?n trên tùy ch?nh trên máy tính. Các gi?i h?n trên có m?t ph?ng phi?u song gi?i h?n trên y?u t? s? d?ng m?t giá tr? MultipleMessagesPerPoll . Giá tr? này đư?c s? d?ng trong giao ti?p song.
 • Ngăn x?p HTTP đư?c thi?t l?p đ? s? d?ng đ?i tư?ng BrowserHttpWebRequest.
 • M?t cu?c thăm d? đ?t giá tr? ServerPollTimeout và l?n ra, và không có ho?t đ?ng b?t ngu?n t? phía khách hàng.
Trong trư?ng h?p này, m?t l?i x?y ra.

Sự cố 5Gi? s? r?ng m?t ?ng d?ng Silverlight 4 có m?t đ?i tư?ng DependencyObject đư?c thi?t l?p t? m?t ph?n m? r?ng đánh d?u ki?m StaticResource . Ph?n m? r?ng đánh d?u ki?m là trong b?n m?u. Khi b?n ch?y các ?ng d?ng, m?t r? b? nh? x?y ra trong b?n m?u.

Tính năng đư?c thêm vào b?i b?n c?p nh?t nàyM?t b?t đ?ng s?n InjectClientInformation đư?c thêm vào các l?p h?c LicenseAcquirer c?a không gian tên System.Windows.Media. Tài s?n injects m?t t?p h?p các băm nh? t?ng giá tr? chu?i Base64 gi? duy nh?t đ? thách th?c m?t gi?y phép trên m?t cơ s? cho m?t tên mi?n và m?t máy tính.

Hư?ng d?n s? d?ng InjectClientInformation trong môi trư?ng phát tri?n c?a b?n
 1. cài đ?t chuyên bi?t Silverlight Runtime
 2. Sao chép System.Windows.dll t? C:\Program Files\Microsoft Silverlight\4.0.60531.0
 3. Dán m?t đ?ng g?i c?a System.Windows.dll vào C:\Program Files\Reference Assemblies\Microsoft\Framework\Silverlight\v4.0Start VS 2010 và xây d?ng/xây d?ng l?i d? án c?a b?n

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Silverlight, h?y truy c?p web site Microsoft sau đây:
Silverlight qu?n tr?
Microsoft Silverlight
Silverlight phát tri?n ngu?n l?c
Đ? báo cáo v?n đ? v? b?n c?p nh?t này, ho?c g?i b?t k? thông tin ph?n h?i cho nhóm phát tri?n Microsoft Silverlight, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
Microsoft k?t n?i
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p v?i Microsoft. Microsoft không b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2512827 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Silverlight 4
T? khóa: 
kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbinfo kbcip atdownload kbmt KB2512827 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2512827

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com