"Lai ?aj? dator? izmantot priek?roc?bu Microsoft Office abonementu, vispirms j?atsp?jo parakst??an?s uz cita datora" zi?ojums, instal?jot Office Professional Plus

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2512834 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Pie?emt, ka j?su uz??mums ir re?istr?jies Microsoft Office 365, un m??iniet instal?t Microsoft Office Professional Plus dator?. Tom?r, tiek par?d?ts ??ds dialoga lodzi??:

Lai ?aj? dator? izmantot priek?roc?bu Microsoft Office abonementu, vispirms j?atsp?jo abon??anas cit? dator?. Lai atsp?jotu abon??anas instal?ts ar? otr? dator?, izv?lieties datoru sarakst? un p?c tam noklik??iniet uz No?emt.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2512846

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja maksim?lais skaits datoriem jau licenc?ts ievad?t? lietot?ja ID. Datori maksim?lais skaits ir atkar?gs no veida abonementu, kur? j?su uz??mums parakst?ja.

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, no?emiet licenci no cita datora. Konkr?t?k, datoru sarakst? noklik??iniet uz datora nosaukumu, kuru v?laties no?emt licenci un p?c tam noklik??iniet uz No?emt.

PAPILDINDORM?CIJA

Ja j?su uz??mums ir izmantojis maksim?lais licen?u skaits un j?iz?em licence, var izmantot ar? komandu osaui.exe /r . Izpildot ?o darb?bu, manu?li atv?rt dialoglodzi?u, kur? tiek par?d?ts sada?? "Simptomi".

Lai palaistu komandu osaui.exe /r , r?kojieties ??di:

  1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz izpild?t, ierakstiet cmdun p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  2. Komandu uzvedn? ievadiet ??du komandu un p?c tam nospiediet ENTER:
    C : \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\osaui.exe /r
  3. Kad tiek par?d?ta uzvedne, ievadiet savus akredit?cijas datus.
  4. Tiek par?d?ts dialoglodzi??, kas l?dzin?s viena sada?? "Simptomi". Dialoglodzi?u uzskaita datorus, kas ir saist?ti ar t? lietot?ja ID, ko ievad?j?t. No?emot saraksta dator? no?emt licenci. Lai to izdar?tu, noklik??iniet uz dators, kuru v?laties no?emt, un p?c tam noklik??iniet uz No?emt.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2512834 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2012. gada 23. j?nijs - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Office 365 for enterprises
  • Microsoft Office 365 for small businesses
  • Microsoft Office 365 for education
Atsl?gv?rdi: 
vkbportal231 bposs o365 vkbportal237 vkbportal230 kbmt KB2512834 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2512834

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com