Không th? s? d?ng thêm th? tín d?ng đ? mua nh?c trong Windows Phone th? trư?ng ho?c c?a hàng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2513341 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Các b?n ghi d?ch v? ho?c tính năng th?o lu?n trong bài vi?t này có th? không có s?n trong khu v?c c?a b?n. Vui l?ng xem l?i Windows Phone Tính năng và b?n ghi d?ch v? s?n sàng (http://www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/basics/feature-and-service-availability.aspx) web site đ? bi?t chi ti?t v? b?n ghi d?ch v? và tính năng có s?n trong khu v?c c?a b?n.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Sau khi m?t th? tín d?ng đư?c đưa vào th? trư?ng ho?c các c?a hàng trên Windows Phone 7 ho?c Windows Phone 8 c?a b?n, b?n không th?y th? tín d?ng m?i đư?c li?t kê như là m?t phương pháp thanh toán có s?n khi b?n c? g?ng s? d?ng nó cho vi?c mua bán âm nh?c.

Nguyên nhân

Đi?u này có th? x?y ra n?u:
 • Nhi?u hơn m?t Xbox LIVE tài kho?n đư?c liên k?t v?i chính tài khoản Microsoft (trư?c đây là Windows Live ID) đư?c s? d?ng trên đi?n tho?i.
 • Khi b?n thêm th? tín d?ng, b?n kí nh?p b?ng m?t tài kho?n Microsoft khác so v?i cái mà b?n s? d?ng trong các thi?t l?p c?a b?n ghi d?ch v? tài kho?n Microsoft (trư?c đây là Live Services) trên đi?n tho?i (thông qua thu?t s? kh?i đ?ng).

Gi?i pháp

B?n s? c?n ph?i thêm th? tín d?ng vào tài kho?n c?a b?n thông qua máy tính c?a b?n. Có hai cách b?n có th? làm đi?u này:

1. Thêm th? tín d?ng Xbox.com:

 1. Trên máy tính, đi đ?nXbox Tài kho?n c?a Tôi,và kí nh?p b?ng tài kho?n Microsoft c?a b?n (trư?c đây là Windows Live ID).
 2. T? trang Tài kho?n c?a Tôi, nh?p vào qu?n l?Tùy ch?n thanh toán.
 3. T? trang qu?n l? tùy ch?n thanh toán, nh?p vào nút ch?n m?t Thêm m?t th? tín d?ng m?i đ? thêm m?t th? m?i vào tài kho?n c?a b?n.
 4. Nh?p thông tin c?a b?n, và sau đó nh?p vào lưu.
th? tín d?ng mà b?n đ? thêm vào tài kho?n Xbox c?a b?n nên bây gi? có s?n đ? s? d?ng trên đi?n tho?i c?a b?n.

Lưu ?n?u b?n mu?n thay đ?i các tùy ch?n thanh toán cho m?t thành viên Xbox LIVE, đi đ?n:

Thay đ?i thanh toán cho m?t thành viên Xbox LIVE

2. Thêm th? tín d?ng b?ng cách s? d?ng ph?n m?m Zune:

 1. M? ph?n m?m Zune trên máy tính c?a b?n và kí nh?p.
 2. Nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t, n?m ? góc trên bên ph?i c?a màn h?nh.
 3. Nh?p vào tài kho?n, n?m ? góc trên bên trái c?a màn h?nh.
 4. Nh?p vào Tài kho?n c?a Tôi, n?m trong danh sách thông tin cá nhân . B?n có th? đư?c yêu c?u nh?p c?a b?n tài kho?n Microsoft (trư?c đây là Windows Live ID).
 5. T? trang Tài kho?n c?a Tôi , nh?p vào Thêm/qu?n l? th? tín d?ng. B?n s? đư?c chuy?n hư?ng đ?n m?t trang Qu?n l? tùy ch?n thanh toán trên live.xbox.com.
 6. T? trang qu?n l? tùy ch?n thanh toán, nh?p vào Thêm th? tín d?ng m?i, nh?p thông tin th? tín d?ng c?a b?n, và sau đó nh?p vào nút ch?n m?t lưu đ? lưu thay đ?i c?a b?n.

th? tín d?ng mà b?n đ? thêm vào tài kho?n c?a b?n trên các ph?n m?m Zune nên bây gi? có s?n đ? s? d?ng trên đi?n tho?i c?a b?n.

H? tr?

  Community Forum
  Get help from the knowledgeable Windows Phone Community.

  Contact Us
  View other helpful articles and contact information.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2513341 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Hai 2013 - Xem xét l?i: 5.1
Áp d?ng
 • Windows Phone Consumer
 • Windows Phone Services
 • Windows Phone 7 Consumer
 • Windows Phone 8 for Consumers
T? khóa: 
kbwp7 kbwp7marketplace kbwp8 kbmt KB2513341 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2513341

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com