Jak używać polecenia Net User

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 251394 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule jest opisany sposób używania polecenia net user.

Więcej informacji

Na poniższym przykładzie przedstawiono składnię polecenia net user:
net user [nazwa_użytkownika [hasło | *] [opcje]] [/domain]
     nazwa_użytkownika {hasło| *} /add [opcje] [/domain]
     nazwa_użytkownika [/delete] [/domain]
				
Polecenie net user służy do tworzenia i modyfikowania kont użytkowników na komputerach. Po wpisaniu tego polecenia bez przełączników wiersza polecenia zostanie wyświetlona lista kont użytkowników na danym komputerze. Informacje o kontach użytkowników są przechowywane w bazie danych kont użytkowników. To polecenie działa jedynie na serwerach.

Z poleceniem net user można używać następujących parametrów:
 • nazwa_użytkownika
  Nazwa konta użytkownika, które należy dodać, usunąć, zmodyfikować lub wyświetlić. Nazwa konta użytkownika może mieć maksymalnie 20 znaków.
 • hasło
  Powoduje przypisanie lub zmianę hasła konta użytkownika. Hasło musi spełniać warunek minimalnej długości ustawiony za pomocą opcji /minpwlen polecenia net accounts. Hasło może się składać maksymalnie z 14 znaków.
 • *
  Powoduje wyświetlenie monitu o podanie hasła. Podczas wpisywania hasło nie jest wyświetlane.
 • /domain
  Powoduje wykonanie operacji na podstawowym kontrolerze domeny (PDC, Primary Domain Controller) bieżącej domeny. Ten parametr ma zastosowanie jedynie na komputerach uruchomionych w systemie Windows NT Workstation i będących członkami domeny systemu Windows NT Server. Komputery z systemem Windows NT Server domyślnie wykonują operacje na podstawowym kontrolerze domeny.
 • /add
  Powoduje dodanie konta użytkownika do bazy danych kont użytkowników.
 • /delete
  Powoduje usunięcie konta użytkownika z bazy danych kont użytkowników.

Opcje polecenia Net User

 • /active:{yes | no}
  Powoduje uaktywnienie lub dezaktywację konta. Jeśli konto nie jest aktywne, użytkownik nie może uzyskać dostępu do serwera. Wartością domyślną jest yes.
 • /comment:„tekst”
  Umożliwia dodanie opisowego komentarza do konta użytkownika (maksymalnie 48 znaków). Należy się upewnić, że wpisany tekst jest ujęty w cudzysłowy.
 • /countrycode:nnn
  Wykorzystuje kod kraju systemu operacyjnego, aby zaimplementować odpowiednie pliki języka w celu wyświetlania pomocy i komunikatów o błędach. Wartość 0 oznacza domyślny kod kraju.
 • /expires:{data | never}
  Powoduje wygaśnięcie konta użytkownika, jeśli ustawiono datę. Opcja never oznacza brak limitu czasu dla konta. Data wygaśnięcia musi być podana w formacie mm/dd/rr lub dd/mm/rr w zależności od kodu kraju. Miesiące mogą być podane w postaci cyfr, pełnej nazwy lub trzyliterowego skrótu. Rok może być podany w postaci dwóch lub czterech cyfr. Części daty należy oddzielać ukośnikami (/), nie należy stosować spacji.
 • /fullname:"nazwa"
  Umożliwia podanie imienia i nazwiska użytkownika (zamiast nazwy użytkownika). Imię i nazwisko należy ująć w cudzysłów.
 • /homedir:nazwa_ścieżki
  Umożliwia ustawienie ścieżki do katalogu głównego użytkownika. Ścieżka musi istnieć.
 • /passwordchg:{yes | no}
  Określa, czy użytkownicy mogą zmieniać swoje hasło. Wartością domyślną jest yes.
 • /passwordreq:{yes | no}
  Określa, czy konto użytkownika musi mieć hasło. Wartością domyślną jest yes.
 • /profilepath[:ścieżka]
  Określa ścieżkę do profilu logowania użytkownika.
 • /scriptpath:nazwa_ścieżki
  Określa lokalizację skryptu logowania użytkownika.
 • /times:{czas | all}
  Określa godziny logowania. Parametr times jest wyrażony jako: dzień[-dzień][,dzień[-dzień]],czas[-czas][,czas [-czas]] i ograniczony do jednogodzinnych przyrostów. Dni mogą być podane w postaci pełnych nazw lub skrótów. Godziny mogą być podane w zapisie 12- lub 24-godzinnym. W zapisie 12-godzinnym do godziny należy dodać odpowiednio am, pm, a.m. lub p.m. Parametr all oznacza, że użytkownik zawsze może się zalogować, wartość pusta oznacza, że nigdy nie może tego zrobić. Wpisy dnia i czasu powinny być oddzielone przecinkami, a wielokrotne wpisy dnia i godziny – średnikami.
 • /usercomment:„tekst”
  Pozwala administratorowi dodawać lub zmieniać komentarz użytkownika do konta.
 • /workstations:{nazwa_komputera[,...] | *}
  Wyświetla listę do ośmiu komputerów, z których użytkownik może się zalogować do sieci. Jeśli opcja /workstations nie zawiera listy lub lista ma wartość *, użytkownik może zalogować się z dowolnego komputera.
 • net help user | more
  Wyświetla po jednym ekranie Pomocy.
UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w tym artykule można uzyskać, wpisując następujące polecenie:
net help user
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 251394 - Ostatnia weryfikacja: 6 marca 2013 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbinfo KB251394

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com