Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, Conferencing Server: tháng 11 năm 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2514978 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? Microsoft Lync Server 2010, Conferencing Server v?n đ? đư?c c? đ?nh trong b?n C?p Nh?t tích l?y, và ngày tháng 11, 2011.
Bài vi?t này mô t? các m?c sau đây v? update C?p Nh?t gói:
 • Nh?ng v?n đ? mà các gói ph?n m?m C?p Nh?t s?a ch?a.
 • Đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t gói C?p Nh?t.
 • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói C?p Nh?t.
 • Cho dù update C?p Nh?t gói đư?c thay th? b?i b?t k? gói C?p Nh?t khác.
 • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.
 • Các t?p tin C?p Nh?t gói ch?a.

GI?I THI?U

V?n đ? này C?p Nh?t tích l?y s?a ch?a

Này C?p Nh?t tích l?y s?a ch?a các v?n đ? sau:
 • 2621834 M?t d?ng ch?y m?t cách âm thanh phương ti?n truy?n thông đư?c thành l?p gi?a AVMCU và m?t khách hàng Lync 2010
 • 2621836 Máy ch? H?i th?o qua Âm thanh/Video đ? v? khi máy ch? nh?n đư?c m?t yêu c?u l?i m?i không h?p l? trong Lync Server 2010
 • 2600747 PSTN ngư?i dùng không th? đư?c xét x? t?i m?t h?i ngh? có hơn 20 khác PSTN tham gia trong m?t môi trư?ng Lync Server 2010
B?n c?p nh?t này c?ng s?a ch?a các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
 • 2575870 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, Conferencing Server: tháng 7 năm 2011
 • 2514975 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, Conferencing Server: tháng 4 năm 2011
 • 2467776 Mô t? gói C?p Nh?t cho Lync Server 2010, Conferencing Server: tháng 1 năm 2011


Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin gói

Microsoft t?i v? Trung tâm

T?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói OCSMCU.msp bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng 11 năm 2011

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t

B?n c?p nh?t này thay th? C?p Nh?t sau đây:
2575870 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, Conferencing Server: tháng 7 năm 2011

Đăng k? thông tin

Đ? s? d?ng m?t trong nh?ng gói C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? đăng k?.

C?p nh?t thông tin cài đ?t gói

Đ? áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y này, cài đ?t các gói OCSMCU.msp trên các máy tính sau:
 • Lync Server 2010-Standard Edition Server
 • Lync Server 2010-phiên b?n doanh nghi?p - phía trư?c-End
 • Máy ch? Lync Server 2010-phiên b?n doanh nghi?p-đ?c l?p âm thanh h?i ngh? truy?n h?nh

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n C?p Nh?t tích l?y này, s? d?ng m?c Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh trong Control Panel.

Lưu ? Sau khi b?n g? b? cài đ?t các b?n c?p nh?t này tích l?y, các d?ch v? sau đây có th? đư?c vô hi?u hóa:
 • D?ch v? Lync Server ?ng d?ng chia s?
 • D?ch v? Lync Server Audio/Video Conferencing
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau c? hai d?ch v?:
 1. Nh?p vào b?t đ?u, b?m ch?y, g? services.msc, và sau đó nh?p vào OK.
 2. B?m đúp vào tên c?a d?ch v? mà b?n mu?n s?a đ?i.
 3. Trong h?p lo?i kh?i đ?ng , ch?n t? đ?ng, và sau đó b?m vào áp d?ng.
 4. Nh?p vào b?t đ?u, và sau đó nh?p vào OK.

Đôi khi, khi b?n c? g?ng g? b? cài đ?t b?n C?p Nh?t tích l?y, b?n đư?c nh?c nh? cho ngu?n CD. N?u b?n đư?c nh?c nh?p ngu?n CD, h?y đưa nó. Ho?c, cung c?p đư?ng d?n nơi t?p ngu?n có th? đư?c t?m th?y.

Chi tieát taäp tin

B?n c?p nh?t này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. B?n c?p nh?t này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a ch?a các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Sau khi C?p Nh?t đư?c cài đ?t, các phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p, ho?c phiên b?n m?i hơn c?a các thu?c tính t?p, đư?c li?t kê trong b?ng sau:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
File_acpmcusvc.exe4.0.7577.139310,0327-Tháng 4-1117:45x 86
File_appshapi.dll4.0.7577.1571,526,53623 Tháng 117:20x 64
File_appshcom.dll4.0.7577.157347,91223 Tháng 117:24x 64
File_asmcuimp.dll4.0.7577.139768,7767-Tháng 4-1117:46x 86
File_avmcuimp.dll4.0.7577.183989,97615-Tháng 11-1120:16x 86
File_gac_microsoft.RTC.Server.mcuinfrastructure.dll4.0.7577.1832,288,46415-Tháng 11-1120:12x 86
File_immcusvc.exe4.0.7577.139776,9687-Tháng 4-1117:46x 86
File_interop.appshcom.dll4.0.7577.13988,8567-Tháng 4-1117:46x 86
File_microsoft.RTC.Internal.Collaboration.appsharing.dll4.0.7577.1391,579,8647-Tháng 4-1117:45x 86
File_microsoft.RTC.Server.mcuinfrastructure.dll4.0.7577.1832,288,46415-Tháng 11-1120:12x 86
File_mpproxy.dll4.0.7577.139367,3687-Tháng 4-1117:45x 86
File_mpserviceimp.dll4.0.7577.183469,79215-Tháng 11-1120:15x 86


Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n c?p nh?t m?i nh?t cho Lync Server 2010, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2493736 C?p Nh?t cho Lync Server 2010

Thu?c tính

ID c?a bài: 2514978 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition
 • Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2514978 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2514978

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com