Mô t? gói tích l?y cho Lync 2010: tháng 11 năm 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
Đóng Đóng
ID c?a bài: 2514982 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? Microsoft Lync 2010 đ? đư?c vá trong gói tích l?y ngày tháng 11 năm 2011.
Bài vi?t này mô t? các m?c sau đây v? update C?p Nh?t gói:
 • Nh?ng v?n đ? mà các gói ph?n m?m C?p Nh?t s?a ch?a.
 • Đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t gói C?p Nh?t.
 • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói C?p Nh?t.
 • Cho dù update C?p Nh?t gói đư?c thay th? b?i b?t k? gói C?p Nh?t khác.
 • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.
 • Các t?p tin C?p Nh?t gói ch?a.

GI?I THI?U

V?n đ? c?p nh?t này s?a ch?a

Gói này c?ng s?a ch?a các v?n đ? trư?c đó đ? đư?c di?n t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) sau đây:
 • 2629913 IMs v?n c?n đư?c lưu tr? trong Outlook sau khi hành vi b? vô hi?u hoá b?i các chính sách trong Lync 2010
 • 2637591 Không có thông báo IM đư?c g?i đ?n thông báo URI trong Lync 2010
 • 2607289 Ngôn ng? c?a m?t khách hàng Lync 2010 đ?t l?i sang ti?ng Anh
 • 2614343 M?t b?n C?p Nh?t có s?n đ? kích ho?t RTAudio h?p gi?a Lync 2010 khách hàng và máy ch? trung gian h?a gi?i trong Lync Server 2010
 • 2623817 Ngư?i dùng không nh?n đư?c danh sách cập nhật trong và sau khi m?t b? máy cơ s? d? li?u chuy?n đ?i d? ph?ng trong Lync 2010
 • 2623814 Các ?ng d?ng chia s? tính năng không ho?t đ?ng đang h?p có ch?a m?t ngư?i dùng d?u ki?m tên trong Lync 2010
 • 2623823 M?t b?n C?p Nh?t có s?n đ? cho phép các thông tin hi?n di?n trên ti?ng nói và các kh? năng video trong Lync 2010
 • 2623821 M?t c?a s? tr?ng có th? hi?n th? khi Lync 2010 B?t đ?u
 • 2629910 Thông báo c?nh báo không chính xác trong m?t cu?c h?i tho?i tin nhắn nhanh trong Lync 2010
 • 2639837 Thông báo "l?i x?y ra trong cu?c h?p tr?c tuy?n." khi ngư?i dùng c? g?ng tham gia m?t cu?c h?p tr?c tuy?n đư?c t?o ra trong Outlook b?ng cách s? d?ng Lync 2010
 • 2623813 M?t b?n C?p Nh?t có s?n đ? áp d?ng thay đ?i nh?t đ?nh v? tính năng "Thi?t l?p v? trí" trong Lync 2010
 • 2647471 B?o v? màn h?nh không b?t đ?u khi b?n th?c hi?n phương ti?n truy?n thông k?t n?i hành đ?ng trong Lync 2010
  2628786 Các đi?n tho?i IP kh?i đ?ng b?t ng? sau khi b?n đăng nh?p vào Lync 2010
 • 2628787 V?ng l?p m? khi các ch?c năng CreateResolutionQuery2 đư?c g?i là nhi?u l?n trong m?t môi trư?ng Lync Server 2010
 • 2621846 Lync 2010 khách hàng liên t?c truy c?p D?ch v? Web Exchange


B?n c?p nh?t này c?ng s?a ch?a các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
 • 2571543 Mô t? gói tích l?y cho Lync 2010: tháng 7 năm 2011
 • 2551268 Mô t? gói tích l?y cho Lync 2010: tháng 5 năm 2011
 • Các gói C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 đ? đư?c phát hành vào tháng 4 năm 2011
  • Các hotfix đư?c phát hành vào tháng 4 năm 2010: 2540951
  • B?n C?p Nh?t tích l?y đư?c phát hành vào ngày 4, 2011: 2496325

 • 2467763 Mô t? gói tích l?y cho Lync 2010: tháng 1 năm 2011

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin gói

Microsoft t?i v? Trung tâm

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói Lync.msp x 86 bây gi?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói Lync.msp X 64 bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng 11 năm 2011

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t gói c?p nh?t này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính n?u m?t s? ph? thu?c trong Microsoft Lync 2010 v?n đang ch?y khi b?n C?p Nh?t đư?c áp d?ng. Ví d?, n?u b?n có Microsoft Office Outlook ho?c Microsoft Lync 2010 ch?y khi b?n C?p Nh?t đư?c áp d?ng, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t

B?n C?p Nh?t tích l?y này thay th? b?n C?p Nh?t tích l?y phát hành trư?c đó sau:
2571543 Mô t? gói tích l?y cho Lync 2010: tháng 7 năm 2011

Đăng k? thông tin

B?n không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i trong s? đăng k? đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Chi tieát taäp tin

B?n c?p nh?t này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. B?n c?p nh?t này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a ch?a các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Sau khi C?p Nh?t đư?c cài đ?t, các phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p, ho?c phiên b?n m?i hơn c?a các thu?c tính t?p, đư?c li?t kê trong b?ng sau:
Cho Lync 2010 x 86-edtion:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Appshapi.dll4.0.7577.2531,135,36830-Mar-1116:43x 86
Appshcom.dll4.0.7577.253281,35230-Mar-1116:43x 86
Appshvw.dll4.0.7577.2531,896,20030-Mar-1116:44x 86
Autohelper4.0.7577.25338,67230-Mar-1116:45Không áp d?ng
Communicatorexe4.0.7577.405112,065,05615-Tháng 11-1118:55x 86
Crecplayerresexe4.0.7577.253604,43230-Mar-1116:45x 86
File_cures.dll4.0.7577.4051345,36015-Tháng 11-1118:53x 86
File_meetingjoinaxoc4.0.7577.405152,00015-Tháng 11-1118:52Không áp d?ng
File_npmeetingjoinpluginoc.dll4.0.7577.405132,04815-Tháng 11-1118:52x 86
File_ucaddin.dll4.0.7577.4051901,39215-Tháng 11-1118:53x 86
Ogl.dll4.0.7577.2531,705,72830-Mar-1116:44x 86
Playbackresource__dll4.0.7577.405120,28815-Tháng 11-1118:52x 86
Rtmpltfm_dll4.0.7577.40516,417,17615-Tháng 11-1118:52x 86
Saext.dll4.0.7577.253319,75230-Mar-1116:43x 86
Sqmapidll6.0.6000.16386141,0649-Tháng hai-1119:28x 86
Uccp_dll4.0.7577.40515,953,80815-Tháng 11-1118:55x 86
Ucdll4.0.7577.405113,304,07215-Tháng 11-1119:11x 86
Cho Lync 2010 x 64 Phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Appshapi.dll4.0.7577.2531,135,36830-Mar-1116:43x 86
Appshcom.dll4.0.7577.253281,35230-Mar-1116:43x 86
Appshvw.dll4.0.7577.2531,896,20030-Mar-1116:44x 86
Autohelper4.0.7577.25338,67230-Mar-1116:45Không áp d?ng
Communicatorexe4.0.7577.405112,065,05615-Tháng 11-1118:55x 86
Crecplayerresexe4.0.7577.253604,43230-Mar-1116:45x 86
File_cures.dll4.0.7577.4051345,36015-Tháng 11-1118:53x 86
File_meetingjoinaxoc4.0.7577.405152,00015-Tháng 11-1118:52Không áp d?ng
File_meetingjoinaxoc644.0.7577.4051294,17615-Tháng 11-1120:23Không áp d?ng
File_npmeetingjoinpluginoc.dll4.0.7577.405132,04815-Tháng 11-1118:52x 86
File_ucaddin.dll4.0.7577.4051901,39215-Tháng 11-1118:53x 86
File_x64_ucaddin.dll4.0.7577.40511,500,94415-Tháng 11-1120:23x 64
Ogl.dll4.0.7577.2531,705,72830-Mar-1116:44x 86
Playbackresource__dll4.0.7577.405120,28815-Tháng 11-1118:52x 86
Rtmpltfm_dll4.0.7577.40516,417,17615-Tháng 11-1118:52x 86
Saext.dll4.0.7577.253319,75230-Mar-1116:43x 86
Sqmapidll6.0.6000.16386141,0649-Tháng hai-1119:28x 86
Uccp_dll4.0.7577.40515,953,80815-Tháng 11-1118:55x 86
Ucdll4.0.7577.405113,304,07215-Tháng 11-1119:11x 86

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2514982 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync 2010
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2514982 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2514982

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com