Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, nhóm tr? chuy?n: tháng 11 năm 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2514984 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? Microsoft Lync Server 2010, nhóm tr? chuy?n các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong b?n C?p Nh?t tích l?y là ngày tháng 11 năm 2011.
Bài vi?t này mô t? các m?c sau đây v? update C?p Nh?t gói:
 • Nh?ng v?n đ? mà các gói ph?n m?m C?p Nh?t s?a ch?a.
 • Đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t gói C?p Nh?t.
 • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói C?p Nh?t.
 • Cho dù update C?p Nh?t gói đư?c thay th? b?i b?t k? gói C?p Nh?t khác.
 • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.
 • Các t?p tin C?p Nh?t gói ch?a.

GI?I THI?U

V?n đ? này C?p Nh?t tích l?y s?a ch?a

Này C?p Nh?t tích l?y s?a ch?a các v?n đ? sau:
 • 2586030 ID s? ki?n 5377 đăng nh?p vào m?t máy ch? Lync Server 2010 nhóm tr? chuy?n
 • 2600208 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng thêm ngư?i dùng vào m?t ph?ng chat trong Lync Server 2010, tr? chuy?n nhóm
 • 2568561 Ngư?i dùng s? đư?c hi?n th? hai l?n trong m?t danh sách thành viên c?a m?t Lync Server 2010, nhóm tr? chuy?n kênh
B?n c?p nh?t này c?ng s?a ch?a các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
 • 2571550 Mô t? v? C?p Nh?t cho tr? chuy?n nhóm Lync Server 2010: tháng 7 năm 2011
 • 2500447 Mô t? v? C?p Nh?t cho tr? chuy?n nhóm Lync Server 2010: tháng 4 năm 2011

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin gói

T?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói MgcServer.msp bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng 11 năm 2011

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t b?n c?p nh?t này tích l?y.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u


B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này tích l?y.

Thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này thay th? C?p Nh?t trư?c đây phát hành sau đây

2571550 Mô t? v? C?p Nh?t cho tr? chuy?n nhóm Lync Server 2010: tháng 7 năm 2011


Đăng k? thông tin


Đ? s? d?ng m?t trong các b?n C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? đăng k?.

C?p nh?t thông tin cài đ?t gói

Cài đ?t b?n c?p nh?t này đ?n máy ch? Lync Server 2010 nhóm tr? chuy?n

 1. Đ?m b?o r?ng các tính năng tr? chuy?n nhóm Lync Server 2010 đư?c cài đ?t, c?u h?nh và ho?t đ?ng m?t cách chính xác. Máy ch? Lync Server 2010 tr? chuy?n nhóm bao g?m các kênh máy ch?, máy ch? tra c?u và tuân th? server.
 2. D?ng d?ch v? kênh và d?ng d?ch v? t?m ki?m hi?n đang ch?y.
 3. Áp d?ng b?n c?p nh?t này b?ng cách ch?y MgcServer.msp trên t?t c? các máy tính có nhóm tr? chuy?n vai tr? máy ch? đư?c cài đ?t.
 4. Trên máy ch? nhóm tr? chuy?n, h?y ch?y công c? c?u h?nh máy ch? trong m?t trong các cách sau:
  • D?u nh?c CMD: đi?u hư?ng đ?n "%programfiles%\Microsoft Lync Server 2010\Group Chat máy ch?", và sau đó g? ' serverconfigtool.exe/s' đ? âm th?m Phiên b?n nâng c?p DB.
  • Menu b?t đ?u: t?t c? chương tr?nh, công c? qu?n tr? Microsoft Lync Server 2010, nhóm tr? chuy?n.
  • T?p tin đ?a đi?m: <driver letter="">: \Program Files\Microsoft Lync Server 2010\Group tr? chuy?n Server\ServerConfigTool.exe.</driver>

 5. Nh?p vào có khi b?n nh?n đư?c thông báo sau, và nâng c?p công c? c?u h?nh máy ch? gi?n đ? cơ s? d? li?u nhóm tr? chuy?n hi?n có. Ngoài ra, công c? c?u h?nh máy ch? thay đ?i t?p tin c?u h?nh c?a máy ch? đ? ph?n ánh nh?ng thay đ?i này.

  B?n ph?i có quy?n đ?c/ghi vào t?p tin c?u h?nh c?a máy ch? đ? hoàn thành nhi?m v? này.

  Lưu ? B?n ph?i t?t máy ch? nhóm tr? chuy?n t?t c? trư?c khi b?n th?c hi?n nâng c?p này.
 6. Kh?i đ?ng l?i d?ch v? kênh, các d?ch v? t?m ki?m và sau đó kh?i đ?ng l?i máy ch? tuân th?.

Chi tieát taäp tin

B?n c?p nh?t này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. B?n c?p nh?t này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a ch?a các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Sau khi C?p Nh?t đư?c cài đ?t, các phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p, ho?c phiên b?n m?i hơn c?a các thu?c tính t?p, đư?c li?t kê trong b?ng sau:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
File_c5.dll4.0.7577.284281,34429 Tháng 1110:23x 86
File_c5.ws.dll4.0.7577.284281,34429 Tháng 1110:23x 86
File_channelserver.dll4.0.7577.4051432,92815-Tháng 11-1120:29x 86
File_clientcommon.dll4.0.7577.2532,431,76030-Mar-1118:34x 86
File_endpoint.dll4.0.7577.40511,039,12815-Tháng 11-1120:29x 86
File_endpoint.ws.dll4.0.7577.40511,039,12815-Tháng 11-1120:29x 86
File_groupchatconsole.ADMKhông áp d?ng8,59929-Mar-1115:40Không áp d?ng
File_lookupservice.exe4.0.7577.4051199,45615-Tháng 11-1120:29x 86
File_mgccommon.dll4.0.7577.4051449,30415-Tháng 11-1120:28x 86
File_mgccommon.ws.dll4.0.7577.4051449,30415-Tháng 11-1120:28x 86
File_protocols.dll4.0.7577.284420,62429 Tháng 1110:23x 86
File_protocols.ws.dll4.0.7577.284420,62429 Tháng 1110:23x 86
File_rtcsres.dll4.0.7577.3241,031,92829-Tháng 8-1119:04x 64
File_servercommon.dll4.0.7577.4051789,28015-Tháng 11-1120:29x 86
File_servercommon.ws.dll4.0.7577.4051789,28015-Tháng 11-1120:29x 86
File_serverconfigtool.exe4.0.7577.40511,116,96815-Tháng 11-1120:28x 86

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2514984 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Server 2010, Group Chat
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2514984 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2514984

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com