ID c?a bi: 2515325 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Windows Explorer co th bi sp trn may tinh ang chay Windows 7 hoc Windows Server 2008 R2.

Chu y S c nay thng xut hin khi ban thc hin mt s thao tac lin quan n thanh tac vu hoc n thanh ia chi.

THNG TIN THM

Thng tin v ban cp nht

Cach nhn ban cp nht nay

B?n c th? t?i xu?ng cc t?p sau y t? Trung tm T?i xu?ng c?a Microsoft:
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
H iu hanhCp nht
Tt ca cac phin ban da trn x86 c h tr cua Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
? bi?t thm thng tin v? cch t?i xu?ng cc t?p h? tr? Microsoft, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cach tai xung cac tp h tr cua Microsoft t dich vu trc tuyn
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung ph?n mm phat hin vi rt cp nht nh?t s?n c t?i th?i i?m t?p ?c ng. Tp nay lu trn may chu c tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep i vi tp.

iu kin tin quyt

ap dung ban cp nht nay, ban phai ang chay mt trong cac h iu hanh sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Goi Dich vu 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Goi Dich vu 1 (SP1)
bit thm thng tin v cach ly Windows 7 hoc goi dich vu Windows Server 2008 R2, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
976932 Thng tin v Goi Dich vu 1 danh cho Windows 7 va Windows Server 2008 R2

Thng tin registry

s dung ban cp nht trong goi nay, ban khng phai thc hin bt ky thay i nao i vi registry.

Yu cu khi ng lai

Ban phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban cp nht nay.

Thng tin thay th ban cp nht

Ban cp nht nay khng thay th ban cp nht a phat hanh trc o.

Thng tin tp

Phin ban chung cua ban cp nht nay cai t cac tp co cac thuc tinh c lit k trong bang sau. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi Chun Quc t (UTC). Ngay va gi cua cac tp nay trn may tinh cuc b cua ban c hin thi theo gi ia phng cung vi lch quy c gi mua he (DST) hin tai cua ban. Ngoai ra, ngay va gi co th thay i khi ban thc hin mt s thao tac nht inh trn cac tp.
Ghi chu v thng tin tp cua Windows 7 va Windows Server 2008 R2
 • Cac tp ap dung cho mt san phm cu th, SR_Level (RTM, SPn) va chi nhanh dich vu (LDR, GDR) co th c xac inh bng cach kim tra cac s phin ban tp c trinh bay bang sau:
  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  Phin banSan phmSR_LevelChi nhnh d?ch v?
  6.1.760 0 . 16xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0 . 20xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1 . 17xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1 . 21xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhanh dich vu GDR chi cha cac ban va c phat hanh rng rai khc phuc cac s c c bit quan trong, ph bin. Ngoi cc b?n v ?c pht hnh r?ng r?i, chi nhnh d?ch v? LDR c?n ch?a cc hotfix.
 • T?p MANIFEST (.manifest) v t?p MUM (.mum) ?c ci ?t cho t?ng mi tr?ng ?c li?t k ring trong ph?n "Thng tin t?p b? sung dnh cho Windows Server 2008 R2 v Windows 7". Cac tp MUM va MANIFEST cung nh cac tp danh muc phn loai bao mt lin quan (.cat) u c bit quan trong duy tri trang thai cua cu phn c cp nht. Cc t?p danh m?c phn lo?i b?o m?t khng ?c li?t k thu?c tnh ny ?c k? b?ng ch? k? s? c?a Microsoft.
?i v?i t?t c? phin b?n d?a trn x86 ?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Explorer-ppdlic.xrm-msNot applicable3,06526-Feb-201105:46Not applicable
Explorer.exe6.1.7600.167682,614,78426-Feb-201105:33x86
Explorer-ppdlic.xrm-msNot applicable3,06526-Feb-201106:03Not applicable
Explorer.exe6.1.7600.209102,614,78426-Feb-201105:51x86
Explorer-ppdlic.xrm-msNot applicable3,06525-Feb-201105:47Not applicable
Explorer.exe6.1.7601.175672,616,32025-Feb-201105:30x86
Explorer-ppdlic.xrm-msNot applicable3,06526-Feb-201105:36Not applicable
Explorer.exe6.1.7601.216692,616,32026-Feb-201105:19x86
?i v?i t?t c? phin b?n d?a trn x64 ?c h? tr? c?a Windows 7 v Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Explorer-ppdlic.xrm-msNot applicable3,06526-Feb-201106:38Not applicable
Explorer.exe6.1.7600.167682,870,27226-Feb-201106:23x64
Explorer-ppdlic.xrm-msNot applicable3,06526-Feb-201106:45Not applicable
Explorer.exe6.1.7600.209102,870,78426-Feb-201106:26x64
Explorer-ppdlic.xrm-msNot applicable3,06525-Feb-201106:34Not applicable
Explorer.exe6.1.7601.175672,871,80825-Feb-201106:19x64
Explorer-ppdlic.xrm-msNot applicable3,06526-Feb-201106:32Not applicable
Explorer.exe6.1.7601.216692,871,80826-Feb-201106:14x64
Explorer.exe6.1.7600.167682,614,78426-Feb-201105:33x86
Explorer.exe6.1.7600.209102,614,78426-Feb-201105:51x86
Explorer.exe6.1.7601.175672,616,32025-Feb-201105:30x86
Explorer.exe6.1.7601.216692,616,32026-Feb-201105:19x86
i vi tt ca cac phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Explorer-ppdlic.xrm-msNot applicable3,06526-Feb-201105:26Not applicable
Explorer.exe6.1.7600.167684,212,73626-Feb-201105:16IA-64
Explorer-ppdlic.xrm-msNot applicable3,06526-Feb-201105:32Not applicable
Explorer.exe6.1.7600.209104,212,73626-Feb-201105:16IA-64
Explorer-ppdlic.xrm-msNot applicable3,06525-Feb-201107:10Not applicable
Explorer.exe6.1.7601.175674,213,24825-Feb-201106:53IA-64
Explorer-ppdlic.xrm-msNot applicable3,06526-Feb-201105:24Not applicable
Explorer.exe6.1.7601.216694,213,24826-Feb-201105:04IA-64
Explorer.exe6.1.7600.167682,614,78426-Feb-201105:33x86
Explorer.exe6.1.7600.209102,614,78426-Feb-201105:51x86
Explorer.exe6.1.7601.175672,616,32025-Feb-201105:30x86
Explorer.exe6.1.7601.216692,616,32026-Feb-201105:19x86
co thm thng tin v thut ng cp nht phn mm, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684 M ta thut ng chun c s dung miu ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft

Thng tin tp b sung

Thng tin tp b sung danh cho Windows 7 va cho Windows Server 2008 R2

Cac tp b sung cho tt ca phin ban da trn x86 c h tr cua Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,313
Date (UTC)28-Feb-2011
Time (UTC)18:05
PlatformNot applicable
File nameX86_5dee6186594766c19bbd17d2dbf96567_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21669_none_c061d18cf9fe0e61.manifest
File versionNot applicable
File size696
Date (UTC)28-Feb-2011
Time (UTC)18:05
PlatformNot applicable
File nameX86_c95fdd7120befc1c38354e3369e8598a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17567_none_7dfafe1e62b0f93a.manifest
File versionNot applicable
File size696
Date (UTC)28-Feb-2011
Time (UTC)18:05
PlatformNot applicable
File nameX86_e376c6336379a5263097defdc1c4d27b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20910_none_c57f5358c88662b4.manifest
File versionNot applicable
File size696
Date (UTC)28-Feb-2011
Time (UTC)18:05
PlatformNot applicable
File nameX86_f76df5cf3f94ee6f251535524d29e2e9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16768_none_0449503569d4a84a.manifest
File versionNot applicable
File size696
Date (UTC)28-Feb-2011
Time (UTC)18:05
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16768_none_51a3a583dafd0cef.manifest
File versionNot applicable
File size98,185
Date (UTC)26-Feb-2011
Time (UTC)06:05
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20910_none_525b5180f3f95373.manifest
File versionNot applicable
File size98,185
Date (UTC)26-Feb-2011
Time (UTC)06:20
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17567_none_5389023fd8245f84.manifest
File versionNot applicable
File size98,185
Date (UTC)25-Feb-2011
Time (UTC)06:00
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21669_none_54149f9ef14031fc.manifest
File versionNot applicable
File size98,185
Date (UTC)26-Feb-2011
Time (UTC)05:51
PlatformNot applicable
Cac t?p b? sung cho t?t c? phin b?n d?a trn x64 ?c h? tr? c?a Windows 7 v Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameAmd64_112736f8c5ab0a765163cd474f8d901b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21669_none_13bae9c94a2c98d8.manifest
File versionNot applicable
File size1,042
Date (UTC)28-Feb-2011
Time (UTC)18:05
PlatformNot applicable
File nameAmd64_390a3fce47096c2dcfb5ca08b86c8bc1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16768_none_d4674e8383922077.manifest
File versionNot applicable
File size1,042
Date (UTC)28-Feb-2011
Time (UTC)18:05
PlatformNot applicable
File nameAmd64_50851c14f4bacc86fba999208f5b57ac_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20910_none_5f3fb1e9d67e75ae.manifest
File versionNot applicable
File size1,042
Date (UTC)28-Feb-2011
Time (UTC)18:05
PlatformNot applicable
File nameAmd64_ae677085b95add6b9539e1a49ee8c5a5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17567_none_0594635cf349c2fc.manifest
File versionNot applicable
File size1,042
Date (UTC)28-Feb-2011
Time (UTC)18:05
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16768_none_adc24107935a7e25.manifest
File versionNot applicable
File size98,189
Date (UTC)26-Feb-2011
Time (UTC)07:00
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20910_none_ae79ed04ac56c4a9.manifest
File versionNot applicable
File size98,189
Date (UTC)26-Feb-2011
Time (UTC)07:21
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17567_none_afa79dc39081d0ba.manifest
File versionNot applicable
File size98,189
Date (UTC)25-Feb-2011
Time (UTC)06:57
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21669_none_b0333b22a99da332.manifest
File versionNot applicable
File size98,189
Date (UTC)26-Feb-2011
Time (UTC)06:50
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,329
Date (UTC)28-Feb-2011
Time (UTC)18:05
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16768_none_b816eb59c7bb4020.manifest
File versionNot applicable
File size97,119
Date (UTC)26-Feb-2011
Time (UTC)06:02
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20910_none_b8ce9756e0b786a4.manifest
File versionNot applicable
File size97,119
Date (UTC)26-Feb-2011
Time (UTC)06:16
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17567_none_b9fc4815c4e292b5.manifest
File versionNot applicable
File size97,119
Date (UTC)25-Feb-2011
Time (UTC)05:54
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21669_none_ba87e574ddfe652d.manifest
File versionNot applicable
File size97,119
Date (UTC)26-Feb-2011
Time (UTC)05:47
PlatformNot applicable
Cac tp b sung cho tt ca phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameIa64_584e45e2af0f169fa3c60f69c5717186_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17567_none_e9baff03cb5e660d.manifest
File versionNot applicable
File size1,040
Date (UTC)28-Feb-2011
Time (UTC)18:05
PlatformNot applicable
File nameIa64_5e455f84a116121e154b3470772b85ff_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20910_none_645bd169ef88054c.manifest
File versionNot applicable
File size1,040
Date (UTC)28-Feb-2011
Time (UTC)18:05
PlatformNot applicable
File nameIa64_658351a6f40dc7e5a556b405539fbb5d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16768_none_cbc1e8d209cdabbe.manifest
File versionNot applicable
File size1,040
Date (UTC)28-Feb-2011
Time (UTC)18:05
PlatformNot applicable
File nameIa64_c2d554b4648e05b9e58bd1db325b7794_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21669_none_8d501d98f29fe34e.manifest
File versionNot applicable
File size1,040
Date (UTC)28-Feb-2011
Time (UTC)18:05
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16768_none_51a54979dafb15eb.manifest
File versionNot applicable
File size98,187
Date (UTC)26-Feb-2011
Time (UTC)06:57
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20910_none_525cf576f3f75c6f.manifest
File versionNot applicable
File size98,187
Date (UTC)26-Feb-2011
Time (UTC)07:16
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17567_none_538aa635d8226880.manifest
File versionNot applicable
File size98,187
Date (UTC)25-Feb-2011
Time (UTC)07:18
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21669_none_54164394f13e3af8.manifest
File versionNot applicable
File size98,187
Date (UTC)26-Feb-2011
Time (UTC)06:35
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,947
Date (UTC)28-Feb-2011
Time (UTC)18:05
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16768_none_b816eb59c7bb4020.manifest
File versionNot applicable
File size97,119
Date (UTC)26-Feb-2011
Time (UTC)06:02
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20910_none_b8ce9756e0b786a4.manifest
File versionNot applicable
File size97,119
Date (UTC)26-Feb-2011
Time (UTC)06:16
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17567_none_b9fc4815c4e292b5.manifest
File versionNot applicable
File size97,119
Date (UTC)25-Feb-2011
Time (UTC)05:54
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21669_none_ba87e574ddfe652d.manifest
File versionNot applicable
File size97,119
Date (UTC)26-Feb-2011
Time (UTC)05:47
PlatformNot applicable
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2515325 - L?n xem xt sau cng: 30 Thang Sau 2011 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Embedded Standard 7
T? kha:
kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew atdownload KB2515325

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com