[SDP 3]วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของ Windows [10678477-8f52-4968-8848-01305cbcc3c1]

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2516512 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เครื่องมือวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของ Windows สำหรับการสนับสนุนการวินิจฉัยแพลตฟอร์ม (SDP) เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยคุณในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

บทความนี้อธิบายข้อมูลที่อาจถูกรวบรวมเมื่อคุณเรียกใช้เครื่องมือวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของ Windows สำหรับ SDP บนคอมพิวเตอร์ที่ประสบปัญหาประสิทธิภาพการทำงาน

ข้อมูลที่รวบรวมไว้

บันทึกเหตุการณ์ - ทั่วไป

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบายชื่อแฟ้ม
แฟ้มบันทึกเหตุการณ์ –แอพลิเคชัน – รูปแบบข้อความ csv และ evtx_Evt_Application.* {Computername }
แฟ้มบันทึกเหตุการณ์ –ระบบ – รูปแบบข้อความ csv และ evtx_Evt_System.* {Computername }

การถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบายชื่อแฟ้ม
ข้อมูลเกี่ยวกับรวม อยู่หน่วยความจำของเครื่องจักร การถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำผู้ใช้ และตั้งค่าคอนฟิกการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ_DumpReport.* {Computername }
ย่อส่วนเครื่องถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่ถูกสร้างขึ้นภายใน 30 วันผ่านมา_Dmp_*.zip {Computername }

โปรแกรมแก้ไขด่วนและโปรแกรมปรับปรุง

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบายชื่อแฟ้ม
ติดตั้งการปรับปรุงและการแก้ไขด่วน_Hotfixes.* {Computername }

ข้อมูลของโปรแกรมควบคุมการพิมพ์และการพิมพ์

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบายชื่อแฟ้ม
ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมการพิมพ์และเครื่องพิมพ์ พิมพ์จอ ตัวประมวลผล และข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นของโปรแกรมควบคุมการพิมพ์แฟ้ม_PrintInfo.* {Computername }

ข้อมูลพื้นฐานของระบบเครือข่าย

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบายชื่อแฟ้ม
IP พื้นฐานข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิก เช่นรีจิสทรีคีย์ของ Tcp/ip, ipconfig เอาต์ nbtstat และเอาพุ netsh ระบบเครือข่าย{Computername } _TcpIp-Info.txt
รายละเอียดโครงแบบ SMB พื้นฐานขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของยูทิลิตี net.exe{Computername } _SMB-Info.txt
ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ netdiag.exe ผลการวินิจฉัยระบบเครือข่าย{Computername}_NetDiag.txt
Netsh "int ipv4" และผลลัพธ์ของคำสั่งย่อย{Computername } _TCPIP-Netsh-IPv4.txt
Netsh "int ipv6" และ "int 6to4" คำสั่งย่อยออก{Computername } _TCPIP-Netsh-IPv6.txt
Netsh "int tcp" subcommands ผลผลิต{Computername } _TCPIP-Netsh-TCP.txt

ข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นของแฟ้ม

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบายชื่อแฟ้ม
ข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นของแฟ้มจาก %windir%\cluster\*.*_Sym_Cluster.* {Computername }
ข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นของแฟ้มจาก %windir%\system32\*.dll_Sym_System32_dll.* {Computername }
ข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นของแฟ้มจาก %windir%\system32\*.exe_Sym_System32_exe.* {Computername }
ข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นของแฟ้มจาก %windir%\system32\*.sys_Sym_System32_sys.* {Computername }
ข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นของแฟ้มจากโฟลเดอร์ %windir%\system32\drivers_Sym_Drivers.* {Computername }
ข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นของแฟ้มจาก %windir%\system32\drivers\*.*_Sym_SysWOW64_sys.* {Computername }
\*.Sys แฟ้มข้อมูลรุ่นจาก {แฟ้มโปรแกรม (x 86 } }_Sym_ProgramFilesx86_sys.* {Computername }
ข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นของแฟ้มจาก \*.sys {แฟ้มโปรแกรม}_Sym_ProgramFiles_sys.* {Computername }
แฟ้มข้อมูลรุ่นจาก iSNS \Microsoft {แฟ้มโปรแกรม} Server\ * * และ %windir%\system32\iscsi*.*_Sym_MS_Iscsi.* {Computername }
ข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นของแฟ้มจากโปรแกรมควบคุมทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่บนเครื่อง_Sym_RunningDrivers.* {Computername }
ข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นของแฟ้มจากกระบวนการทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่บนเครื่อง_Sym_Process.* {Computername }
ข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นของแฟ้มจากพิมพ์ %windir%\system32\Spool\*.* โฟลเดอร์ spooler_Sym_PrintSpooler.* {Computername }

คีย์ย่อยของรีจิสทรี

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบายชื่อแฟ้ม
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion
{Computername}_reg_CurrentVersion.TXT
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall{Computername}_reg_Uninstall.TXT
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ProductOptions{Computername}_reg_ProductOptions.TXT
HKLM\System\MountedDevices_Reg_MountedDevices.* {Computername }
HKLM\System\CurrentControlSet\Control\CrashControl

ผู้จัดการ HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session

จัดการ Manager\Memory HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug

ตัวเลือกการดำเนินการของแฟ้ม NT\CurrentVersion\Image HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows

การรายงานข้อผิดพลาด HKLM\Software\Microsoft\Windows\Windows

การรายงานข้อผิดพลาด HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Windows
{Computername}_reg_Recovery.TXT
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Runonce

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunonceEx

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run

HKLM\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Runonce

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunonceEx

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad"

HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Load

HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\Run

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\UserInit
{Computername}_reg_Startup.TXT
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print{Computername}_reg_Print.HIV
HKCU\Software\Policies

HKLM\Software\Policies

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
{Computername}_reg_Policies.txt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation

โซน NT\CurrentVersion\Time HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows
{Computername}_reg_TimeZone.txt
เซิร์ฟเวอร์ HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal

เซิร์ฟเวอร์ NT\CurrentVersion\Terminal HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows

การเข้าถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์ของ NT\CurrentVersion\Terminal HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermDD
{Computername}_reg_TermServices.txt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MRxSmb

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SMB

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MRxSmb10

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MRxSmb20
{Computername}_reg_SMB.txt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters_Reg_TCPIPParameters {Computername }
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VSS_Reg_VSS {Computername }TXT
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iScsiPrt

เป้าหมาย HKLM\SOFTWARE\Microsoft\iSCSI

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\iSCSI
{Computername}_reg_iSCSI.TXT
HKLM\System\CurrentControlSet\Control\MPDev

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\iSCSIPrt

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\MSiSCSI

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\MSDsm

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\MPIO

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Class\ {4d36e97b-e325-11ce-bfc1-08002be10318 }

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip
{Computername}_reg_Storage.TXT
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum{Computername}_reg_Enum.TXT
HKLM\System\CurrentControlSet\services\ClusSvc
HKLM\System\CurrentControlSet\services\CluDisk
{Computername}_reg_ClusSvc.TXT
HKLM\Cluster{Computername}_Cluster.hiv

ดิสก์และการจัดเก็บข้อมูล

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบายชื่อแฟ้ม
ข้อมูลจากเครื่องจักรภาคดิสก์ที่สร้างขึ้น โดยโปรแกรมอรรถประโยชน์ SecInspect.exe{Computername}_Secinspect.txt
ข้อมูลที่สร้างขึ้น โดยโปรแกรมอรรถประโยชน์ iscsicli.exe ที่เกี่ยวข้องของ iSCSI{Computername}_iSCSIInfo.txt
แยกวิเคราะห์ของที่เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบันทึกเหตุการณ์ (เหตุการณ์ 6 7 9 11 15 50 51 57 และ 389) ในบันทึกของระบบที่ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ evparse.exe{Computername}_StorageEventLogs.htm
ไดรฟ์ fibre Channel ข้อมูลการแสดงผลเครื่องมือ (fcinfo) เพื่อขอรับ SAN ทรัพยากรและข้อมูลการกำหนดค่า{Computername}_FCInfo.txt
ข้อมูลนโยบาย SAN ของ dispart{Computername}_DiskpartSANPolicy.TXT

อุปกรณ์และโปรแกรมควบคุม

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบายชื่อแฟ้ม
อุปกรณ์และข้อมูลการเชื่อมต่อที่สร้างขึ้น โดยใช้ยูทิลิตี devcon{Computername}_Devcon.log
การแจงนับไดรเวอร์ minifilter ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Fltmc.exe{Computername}_Fltmc.TXT
ชื่ออุปกรณ์ MS-DOS ที่ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ dosdev{Computername}_DosDev.txt
ผลลัพธ์จากยูทิลิตี้การตัวจัดการโปรแกรมควบคุมตัวตรวจสอบความ (verifier.exe){Computername}_Verifier.txt
ส่วนบน และล่างของตัวกรองข้อมูลโดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ fltrfind.exe{Computername}_FltrFind.txt
ข้อมูลเกี่ยวกับลายเซ็นโปรแกรมควบคุมโดยใช้ driverquery.exe{Computername}_SignedDrivers.txt
ข้อมูล iSCSI โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ iscsicli.exe{Computername}_iSCSIInfo.txt

โปรแกรมจัดการเซิร์ฟเวอร์และเซิร์ฟเวอร์บทบาท

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบายชื่อแฟ้ม
ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่สร้างขึ้น โดย servermanagercmd.exe_ServerManagerCmdQuery.* {Computername }
เซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการล็อกไฟล์ซึ่งอยู่ที่ %windir%\logs\ServerManager.log{Computername}_ServerManager.log
เอาพุ SeverCore OCList{Computername}_OptionalComponents.txt

บทบาท Hyper-V

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบายชื่อแฟ้ม
แฟ้มบันทึกเหตุการณ์ - Hyper-V บันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง (Microsoft-Windows-Hyper-V *) – รูปแบบข้อความ csv และ evtx{Computername } _evt_HyperV * *
การตั้งค่าคอนฟิก Hyper-V และข้อมูลเครื่องเสมือน{Computername } _HyperV-Info.htm
แฟ้มข้อกำหนดของเครื่องเสมือน Hyper-V จาก %ProgramData%\Microsoft\Windows\Hyper-V\Virtual Machines\ * .xml{Computername } {VirtualMachineGUID } _.xml

ลักษณะการทำงานของ FailoverCluster

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบายชื่อแฟ้ม
บันทึกของคลัสเตอร์ที่สร้างขึ้นโดย รับ ClusterLog PowerShell cmdlet{Computername}_Cluster.Log
ผลผลิตเครื่องมือ MPS (clusmps.exe) ของคลัสเตอร์_Cluster_MPS_Information.txt {Computername }
ตรวจสอบคลัสเตอร์รายงานแฟ้มที่เก็บอยู่ใน \Windows\Cluster\Reports\*.mht_*.Mht {Computername }
คลัสเตอร์รายงานแฟ้ม XML ซึ่งอยู่ที่ \Windows\Cluster\Reports\*.xml_*.Xml {Computername }
คลัสเตอร์แฟ้มบันทึกการตรวจสอบจาก \Windows\Cluster\Reports\Validate*.log_Validade*.log {Computername }
คุณสมบัติทรัพยากรคลัสเตอร์ที่ใช้ PowerShell รับ ClusterResource cmdlet{Computername}_ClusterProperties.txt
รายงานการขึ้นต่อกันของคลัสเตอร์ที่สร้างขึ้นโดย รับ ClusterResourceDependencyReport PowerShell cmdlet{Computername}_DependencyReport.mht
รายละเอียดไดรฟ์ข้อมูลที่ใช้ร่วมกันในคลัสเตอร์ – รูปแบบ html{Computername}_CSVInfo.htm
ตรวจสอบรายงานพื้นฐานที่สร้างขึ้นโดยคลัสเตอร์ คลัสเตอร์ทดสอบ PowerShell cmdlet{Computername}_ValidationReport.mht
ผลผลิตเครื่องมือ MPS (clusmps.exe) ของคลัสเตอร์_Cluster_MPS_Information.txt {Computername }
บันทึกเหตุการณ์ - Microsoft-Windows-FailoverClustering * - ข้อความ รูปแบบ csv และ evtx{Computername } _evt_FailoverClustering * *
คลัสเตอร์ทรัพยากรคุณสมบัติจากโปรแกรมอรรถประโยชน์ cluster.exe{Computername}_Cluster_Properties.txt
ข้อมูลทรัพยากรคลัสเตอร์จากโปรแกรมอรรถประโยชน์ cluster.exe

{Computername}_Cluster_Resources.txt
แสดงผลจาก ' คลัสเตอร์ อรรถประโยชน์บรรทัดคำสั่งความละเอียด การแสดงรายการคุณสมบัติและทรัพยากร{Computername}_Cluster_Res_Properties_All.txt

ผลลัพธ์ของตัววิเคราะห์วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบายชื่อแฟ้ม
ตัววิเคราะห์วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดของ Hyper-V ผลลัพธ์ในรูปแบบ HTMLหมายเหตุ อัพเด 977238 ต้องถูกติดตั้งเมื่อต้องการขอรับผลลัพธ์นี้
_HyperV_BPAInfo.* {Computername }
ผลลัพธ์ของตัววิเคราะห์วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดของบริการเดสก์ท็อประยะไกลในรูปแบบ HTML_TS_BPAInfo.* {Computername }

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการทำงาน

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบายชื่อแฟ้ม
ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ เช่นจำนวนหน่วยความจำของการใช้งานและหมายเลขอ้างอิง และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานหน่วยความจำเคอร์เนล เช่นหน่วยความจำพูและพูลโปรแกรม Paged ไม่ใช่พื้นฐาน{Computername}_ProcessesPerfInfo.htm
บันทึกการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานจากเคาน์เตอร์ทั่วไปจากช่วงเวลาหนึ่งวินาทีเป็นตัวอย่างหนึ่งนาที{Computername}_Report.html
_*.Blg {Computername }

การจำลองเสมือนของ

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบายชื่อแฟ้ม
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเสมือน_Virtualization.* {Computername }

อื่น ๆ

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบายชื่อแฟ้ม
ผลลัพธ์นโยบาย (RSoP) ถูกสร้างขึ้น โดยโปรแกรมอรรถประโยชน์ gpresult.exe_GPResult.* {Computername }
รายละเอียด -เอาท์พุตเครื่องมือ MSInfo32 – ระบบ txt และ nfo รูป_Msinfo32.* {Computername }
ข้อมูลบริการสำเนาเงา (VSS) ของไดรฟ์ข้อมูล{Computername}_VSSAdmin.txt
ตั้งค่าคอนฟิกข้อมูลการกำหนดค่า (BCD) สำหรับเริ่มต้นระบบผ่านผลผลิตเครื่องมือ bcdedit.exe{Computername}_BCDEdit.txt
แฟ้มตัวเลือกการเริ่มระบบของระบบปฏิบัติการ (Boot.ini){Computername}_boot.ini
จัดกำหนดการงานข้อมูล (csv และ txt) ที่สร้างขึ้น โดยโปรแกรมอรรถประโยชน์ schtasks.exe_Schtasks.* {Computername }
ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการและเธรดที่ใช้เครื่องมือ pstat.exe{Computername}_PStat.txt
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบริการเดสก์ท็อประยะไกลจากอรรถประโยชน์บรรทัดคำสั่งแบบสอบถาม (ผู้ใช้แบบสอบถาม เซสชันแบบสอบถาม และการประมวลผลแบบสอบถาม){Computername}_TSQuery.txt
เอาพุ Autoruns อรรถประโยชน์ SysInternals แสดงคอมโพเนนต์การเริ่มต้นระบบ_AutoRuns.* {Computername }
แฟ้มบันทึกของ Windows Update (จากโฟลเดอร์ของ windows){Computername}_WindowsUpdate.log
SP เข้าสู่แค็ตตาล็อกแฟ้ม (Windows\System32\catroot2 \DBErr.txt){Computername}_DBErr.txt

ข้อมูลเพิ่มเติม

นอกเหนือจาก thatis การรวบรวมข้อมูลที่แสดงอยู่ในตารางเหล่านี้ ตัวแก้ไขปัญหานี้สามารถตรวจพบอย่างน้อยหนึ่งสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • เหตุการณ์ 602 ในบันทึกเหตุการณ์ของ ผู้ดูแลระบบ/PrintService (KB2457866)
 • การป้องกันปลายทางของ Symantec MR1/MR2
 • ค่ารีจิสทรี TCP/IP ที่ไม่คาดคิด (967224 กิโลไบต์)
 • ไม่สนับสนุนรุ่น ของ Windows Vista หรือ Windows Server 2008
 • รุ่นที่ไม่ตรงกันของบริการการรวม
 • กลุ่มคลัสเตอร์กำลังออนไลน์หรือไม่
 • ว่าวัตถุชื่อคลัสเตอร์ (CNO) มีอยู่ และมีการเปิดใช้บริการระบบโดเมนไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
 • ว่าบริการคลัสเตอร์ไม่ทำงาน หรือทำงานแบบออฟไลน์
 • ว่ามีการเปิดตัวตรวจสอบความโปรแกรมควบคุมที่ใช้สำหรับโปรแกรมควบคุมอย่างน้อยหนึ่ง
 • ว่า เปิดใช้งานหน่วยความจำแบบไดนามิกในอย่าง น้อยหนึ่งเครื่องเสมือนที่กำลังเรียกใช้บริการการรวมรุ่นใดก็ตามที่เป็นรุ่นเก่ากว่ารุ่นปัจจุบัน
 • ว่ามีการติดตั้งซอฟต์แวร์ Replistor EMC ในคอมพิวเตอร์แต่โปรแกรมแก้ไขด่วน 975759 ไม่ได้ติดตั้ง
 • ว่ามีการติดตั้ง HPTCPMON ตัวตรวจสอบพอร์ตของ HP
 • ว่า HP พิมพ์บริการติดตั้ง "โปรแกรมควบคุม HPZ12 สุทธิ" หรือ "Pml HPZ12 โปรแกรมควบคุม"
 • ตรวจพบว่าอย่าง น้อยหนึ่งขั้นสูงรูปแบบดิสก์ (512e) บนระบบ
 • ว่าเครื่องเสมือนอย่าง น้อยหนึ่งรายการมีฮาร์ดดิสก์เสมือนที่อยู่บนดิสก์ ที่ใช้ขั้นสูงรูปแบบไดรฟ์ (512e ดิสก์)
 • ว่าเพฮีปถูกเปิดใช้งานกับกระบวนการอย่าง น้อยหนึ่ง
 • ว่าโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ล้มเหลวในการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ได้เนื่องจากนโยบาย "ข้อจำกัดจุดและพิมพ์ใน"
 • ว่าระบบปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันต่ำบนหน่วยความจำเสมือน
 • ว่าสถานะของอย่าง น้อยหนึ่งโหนดคลัสเตอร์ไม่ทำงาน หรือถูกหยุดชั่วคราว
 • ว่า K ใด ๆ 4 ไดรฟ์ดั้งเดิมอยู่บนระบบ
 • ว่าเครื่องเสมือนใด ๆ ที่มี การใช้งาน CPU สูงมีอยู่ในสภาพแวดล้อม
 • ว่ามีการติดตั้งการปรับปรุง 2541014 (การปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่อาจทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไม่ การไฮเบอร์เนต หรือไม่เมื่อต้อง การสร้างการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำเครื่องเมื่อมีข้อผิดพลาด Stop เกิดขึ้น)
 • ว่า 2263829 การปรับปรุงถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้บทบาท Hyper-V ใน Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • เกิดขึ้นว่าชุด 5500 ของตัวประมวลผล Xeon ตัวประมวลผล erratum สัมพันธ์กับ Hyper-V (ดู 975530 กิโลไบต์)
 • ว่าไดรฟ์ข้อมูลที่ใช้ร่วมกันในคลัสเตอร์อยู่ในโหมดการบำรุงรักษา
 • สื่อการประเมินว่าระบบปฏิบัติการติดตั้ง
 • แท็กจัดสรรพูลหน่วยความจำเคอร์เนลที่แสดงปริมาณการใช้วัสดุที่สูงกว่าเฉลี่ย
 • ว่ากระบวนกำลังใช้จำนวนของจุดจับที่สูง
 • สถานะของหน่วยความจำของเครื่องจักรรวมอยู่ภายใน 30 วันผ่านมา
 • สถานะของหน่วยความจำของโหมดผู้ใช้ที่รวมอยู่ภายใน 30 วันผ่านมา
 • ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำของเครื่องจักร
 • รายการแฟ้มบันทึกเหตุการณ์การปิดระบบที่ไม่คาดคิดในบันทึกของระบบภายในช่วง 30 วัน (เหตุการณ์ 41 จาก Microsoft Windows-เคอร์เนลพลังงาน)
 • รายการแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรในบันทึกของระบบภายในช่วง 30 วัน (เหตุการณ์ 1001 จากบันทึกการถ่ายโอนข้อมูล)
 • เป็นโฮสต์เครื่องเสมือน Hyper-V โฮสต์จาก Hyper-V ใด ๆ นั่นคือกำลังการผลิตที่ CPU ใช้มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์
 • ความล้มเหลวในการจัดทำรายงานตรวจสอบการคลัสเตอร์บนโหนดคลัสเตอร์
 • มีข้อผิดพลาดที่ตรวจพบในรายงานการตรวจสอบของคลัสเตอร์ที่บ่งชี้ถึงความล้มเหลวของโหนดคลัสเตอร์การติดต่อตัวจัดการควบคุมบริการ (SCM)

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Microsoft อัตโนมัติแก้ไขปัญหาบริการ และแพ ลตฟอร์มวินิจฉัยสนับสนุน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2598970 ข้อมูลเกี่ยวกับ Microsoft อัตโนมัติบริการแก้ไขปัญหาและการสนับสนุนการแพลตฟอร์มการวินิจฉัย

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2516512 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ธันวาคม 2556 - Revision: 2.2
ใช้กับ
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbmt KB2516512 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2516512

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com