[SDP 3][10678477-8f52-4968-8848-01305cbcc3c1] Windows hi?u su?t ch?n đoán

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2516512 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Công c? Windows hi?u su?t ch?n đoán cho n?n t?ng h? tr? ch?n đoán (SDP) thu th?p thông tin đ? giúp b?n g? r?i các v?n đ? hi?u su?t.

Thông tin thêm

Bài vi?t này mô t? thông tin có th? đư?c thu th?p khi b?n ch?y công c? Windows hi?u su?t ch?n đoán cho SDP trên m?t máy tính đang g?p v?n đ? hi?u su?t.

Thông tin thu th?p

B?n ghi s? ki?n - General

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
S? ki?n đăng nh?p-?ng d?ng-các định dạng văn bản, csv và evtx{Computername} _evt_Application.*
S? ki?n đăng nh?p-h? th?ng-các định dạng văn bản, csv và evtx{Computername} _evt_System.*

B? nh? b?i và thông tin liên quan

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
Thông tin v? máy b? nh? b?i, ngư?i S? d?ng B? nh? b?i, và c?u h?nh k?t xu?t b? nh?{Computername} _DumpReport.*
Mini máy b? nh? b?i đư?c t?o ra trong v?ng 30 ngày qua{Computername} _dmp_*.zip

Hotfix và C?p Nh?t

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t và Hotfixes{Computername} _Hotfixes.*

Máy in và tr?nh đi?u khi?n in thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
Thông tin v? tr?nh đi?u khi?n in và máy in, bao g?m c? in màn h?nh, b? vi x? l?, và in thông tin Phiên b?n t?p tin tr?nh đi?u khi?n{Computername} _PrintInfo.*

M?ng thông tin cơ b?n

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
Cơ b?n IP m?ng thông tin c?u h?nh, ch?ng h?n như TCP/IP ky, ipconfig, netstat, nbtstat, và đ?u ra netsh{Computername} _TcpIp-Info.txt
Thông tin c?u h?nh cơ b?n SMB d?a trên đ?u ra c?a net.exe Ti?n ích{Computername} _SMB-Info.txt
M?ng ch?n đoán đ?u ra b?ng cách s? d?ng ti?n ích netdiag.exe{Computername}_NetDiag.txt
Netsh "int ipv4" và subcommands đ?u ra{Computername} _TCPIP-Netsh-IPv4.txt
Netsh "int ipv6" và "int 6to4" subcommands đ?u ra{Computername} _TCPIP-Netsh-IPv6.txt
Netsh "int tcp" subcommands đ?u ra{Computername} _TCPIP-Netsh-TCP.txt

Thông tin Phiên b?n t?p tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
Thông tin Phiên b?n t?p tin t? %windir%\cluster\*.*{Computername} _sym_Cluster.*
Thông tin Phiên b?n t?p tin t? %windir%\system32\*.dll{Computername} _sym_System32_dll.*
Thông tin Phiên b?n t?p tin t? %windir%\system32\*.exe{Computername} _sym_System32_exe.*
Thông tin Phiên b?n t?p tin t? %windir%\system32\*.sys{Computername} _sym_System32_sys.*
Thông tin Phiên b?n t?p tin t? m?c tin thư thoại %windir%\system32\drivers{Computername} _sym_Drivers.*
Thông tin Phiên b?n t?p tin t? %windir%\system32\drivers\*.*{Computername} _sym_SysWOW64_sys.*
Thông tin Phiên b?n t?p tin t? {Program Files (x 86}} \*.sys{Computername} _sym_ProgramFilesx86_sys.*
Thông tin Phiên b?n t?p tin t? {t?p tin chương tr?nh} \*.sys{Computername} _sym_ProgramFiles_sys.*
T?p tin Phiên b?n thông tin t? {t?p chương tr?nh} \Microsoft iSNS Server\ *. * và %windir%\system32\iscsi*.*{Computername} _sym_MS_Iscsi.*
Thông tin Phiên b?n t?p tin t? t?t c? các tr?nh đi?u khi?n hi?n đang ch?y trên máy tính{Computername} _sym_RunningDrivers.*
Thông tin Phiên b?n t?p tin t? t?t c? các quy tr?nh hi?n đang ch?y trên máy tính{Computername} _sym_Process.*
Thông tin Phiên b?n t?p tin t? in đ?m m?c tin thư thoại %windir%\system32\Spool\*.*{Computername} _sym_PrintSpooler.*

ki?m nh?p subkeys

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion
{Computername}_reg_CurrentVersion.TXT
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall{Computername}_reg_Uninstall.TXT
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ProductOptions{Computername}_reg_ProductOptions.TXT
HKLM\System\MountedDevices{Computername} _reg_MountedDevices.*
HKLM\System\CurrentControlSet\Control\CrashControl

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session qu?n l?

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory qu?n l?

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image t?p tin th?c hi?n tùy ch?n

HKLM\Software\Microsoft\Windows\Windows báo cáo l?i

HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Windows báo cáo l?i
{Computername}_reg_Recovery.TXT
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Runonce

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunonceEx

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run

HKLM\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Runonce

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunonceEx

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad"

HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Load

HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\Run

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\UserInit
{Computername}_reg_Startup.TXT
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print{Computername}_reg_Print.HIV
HKCU\Software\Policies

HKLM\Software\Policies

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
{Computername}_reg_Policies.txt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time khu
{Computername}_reg_TimeZone.txt
Máy ch? HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Terminal máy ch?

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Terminal Máy ch? Web Access

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermDD
{Computername}_reg_TermServices.txt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MRxSmb

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SMB

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MRxSmb10

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MRxSmb20
{Computername}_reg_SMB.txt
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters{Computername} _reg_TCPIPParameters
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VSS_Reg_VSS {Computername}.TXT
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iScsiPrt

M?c tiêu HKLM\SOFTWARE\Microsoft\iSCSI

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\iSCSI
{Computername}_reg_iSCSI.TXT
HKLM\System\CurrentControlSet\Control\MPDev

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\iSCSIPrt

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\MSiSCSI

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\MSDsm

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\MPIO

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Class\ {4d36e97b-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip
{Computername}_reg_Storage.TXT
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum{Computername}_reg_Enum.TXT
HKLM\System\CurrentControlSet\services\ClusSvc
HKLM\System\CurrentControlSet\services\CluDisk
{Computername}_reg_ClusSvc.TXT
HKLM\Cluster{Computername}_Cluster.hiv

Thông tin lưu tr? và đ?a

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
Thông tin t? thành ph?n đ?a máy t?o ra b?i SecInspect.exe Ti?n ích{Computername}_Secinspect.txt
iSCSI liên quan đ?n thông tin đư?c t?o ra b?i iscsicli.exe Ti?n ích{Computername}_iSCSIInfo.txt
Phân tích cú pháp dung lư?ng lưu tr? liên quan đ?n b?n ghi s? ki?n (s? ki?n 6 7 9 11 15 50 51 57 và 389) trên h? th?ng kí nh?p b?ng cách s? d?ng ti?n ích evparse.exe{Computername}_StorageEventLogs.htm
S?i kênh thông tin công c? (fcinfo) đ?u ra đ? có đư?c ngu?n l?c SAN và thông tin c?u h?nh{Computername}_FCInfo.txt
Dispart c?a SAN chính sách thông tin{Computername}_DiskpartSANPolicy.TXT

Thi?t b? và tr?nh đi?u khi?n

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
Thi?t b? và k?t n?i thông tin đư?c t?o ra b?i devcon Ti?n ích{Computername}_Devcon.log
Minifilter tr?nh đi?u khi?n li?t kê b?ng cách s? d?ng ti?n ích Fltmc.exe{Computername}_Fltmc.TXT
MS-DOS tên thi?t b? b?ng cách s? d?ng ti?n ích dosdev{Computername}_DosDev.txt
S?n lư?ng t? ti?n ích qu?n l? tr?nh đi?u khi?n Verifier (verifier.exe){Computername}_Verifier.txt
Trên và dư?i b? l?c thông tin b?ng cách s? d?ng ti?n ích fltrfind.exe{Computername}_FltrFind.txt
Thông tin v? ch? k? tr?nh đi?u khi?n b?ng cách s? d?ng driverquery.exe{Computername}_SignedDrivers.txt
iSCSI thông tin b?ng cách s? d?ng ti?n ích iscsicli.exe{Computername}_iSCSIInfo.txt

Qu?n l? máy ch? và thông tin vai tr? máy ch?

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
Thông tin v? vai tr? máy ch? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy ch? đư?c t?o ra b?i servermanagercmd.exe{Computername} _ServerManagerCmdQuery.*
Máy ch? qu?n l? t?p tin kí nh?p t?i %windir%\logs\ServerManager.log{Computername}_ServerManager.log
SeverCore OCList đ?u ra{Computername}_OptionalComponents.txt

Hyper-V vai tr?

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
S? ki?n kí nh?p - Hyper-V liên quan đ?n b?n ghi s? ki?n (Microsoft-Windows-Hyper-V *)-đ?nh d?ng văn b?n, csv và evtx{Computername} _evt_HyperV *. *
Hyper-V c?u h?nh và thông tin máy ?o{Computername} _HyperV-Info.htm
Hyper-V máy ?o đ?nh ngh?a tác ph?m t? %ProgramData%\Microsoft\Windows\Hyper-V\Virtual Machines\ * .xml.Xml _ {VirtualMachineGUID} {Computername}

FailoverCluster tính năng

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
C?m Nh?t k? đư?c t?o b?i Get-ClusterLog L?nh ghép ng?n PowerShell{Computername}_Cluster.Log
Nhóm ngh? s? công c? (clusmps.exe) s?n lư?ng{Computername} _Cluster_MPS_Information.txt
Báo cáo c?m xác nh?n t?p tin n?m ? \Windows\Cluster\Reports\*.mht{Computername} _*.mht
Báo cáo c?m t?p tin XML n?m ? \Windows\Cluster\Reports\*.xml{Computername} _*.xml
C?m xác nh?n kí nh?p t?p tin t? \Windows\Cluster\Reports\Validate*.log{Computername} _Validade*.log
Thu?c tính tài nguyên c?m b?ng cách s? d?ng PowerShell Get-ClusterResource l?nh ghép ng?n{Computername}_ClusterProperties.txt
C?m ph? thu?c báo cáo đư?c t?o ra b?i Get-ClusterResourceDependencyReport L?nh ghép ng?n PowerShell{Computername}_DependencyReport.mht
C?m chia s? kh?i lư?ng thông tin-đ?nh d?ng html{Computername}_CSVInfo.htm
Nhóm cơ b?n xác nh?n báo cáo đư?c t?o ra b?i Th? nghi?m-c?m L?nh ghép ng?n PowerShell{Computername}_ValidationReport.mht
Nhóm ngh? s? công c? (clusmps.exe) s?n lư?ng{Computername} _Cluster_MPS_Information.txt
B?n ghi s? ki?n - Microsoft-Windows-FailoverClustering * - văn b?n, đ?nh d?ng csv và evtx{Computername} _evt_FailoverClustering *. *
Thu?c tính tài nguyên c?m t? cluster.exe Ti?n ích{Computername}_Cluster_Properties.txt
Thông tin tài nguyên c?m t? cluster.exe Ti?n ích

{Computername}_Cluster_Resources.txt
Đ?u ra t? ' c?m. RES' dòng lệnh ti?n ích, danh sách các ngu?n l?c và tài s?n{Computername}_Cluster_Res_Properties_All.txt

S?n lư?ng Analyzer th?c ti?n t?t nh?t

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
Phân tích th?c ti?n t?t nh?t Hyper-V đ?u ra ? đ?nh d?ng HTMLLưu ? C?p Nh?t 977238 ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t đ? có đư?c s?n lư?ng này
{Computername} _HyperV_BPAInfo.*
T? xa máy tính đ? bàn b?n ghi d?ch v? t?t nh?t th?c hành phân tích đ?u ra ? đ?nh d?ng HTML{Computername} _TS_BPAInfo.*

Liên quan đ?n hi?u su?t thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
Cơ b?n thông tin v? quy tr?nh, ch?ng h?n như s? lư?ng s? d?ng và x? l? b? nh?, và các thông tin v? h?t nhân b? nh? s? d?ng, ch?ng h?n như b? nh? Paged ngoài tr?i và ph?ng không-Paged bơi ngoài tr?i{Computername}_ProcessesPerfInfo.htm
Nh?t k? hi?u su?t màn h?nh t? các đ?ng h? ph? bi?n t? m?t phút v?i m?t kho?ng th?i gian m?u c?a m?t giây{Computername}_Report.html
{Computername} _*.blg

?o hóa

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
Các thông tin cơ b?n v? môi trư?ng ?o{Computername} _Virtualization.*

Khác

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?t?p đ? đ?t tên tin
K?t qu? t?p c?a chính sách (RSoP) đư?c t?o ra b?i gpresult.exe Ti?n ích{Computername} _GPResult.*
thông tin hệ thống - MSInfo32 công c? output-đ?nh d?ng txt và nfo{Computername} _msinfo32.*
b?n ghi d?ch v? Sao chép D? ph?ng (VSS) thông tin{Computername}_VSSAdmin.txt
C?u h?nh kh?i đ?ng c?u h?nh d? li?u (BCD) thông qua bcdedit.exe công c? đ?u ra{Computername}_BCDEdit.txt
hệ điều hành kh?i đ?ng tùy ch?n t?p tin (Boot.ini){Computername}_boot.ini
B? l?p l?ch nhi?m v? thông tin (csv và txt) đư?c t?o ra b?i schtasks.exe Ti?n ích{Computername} _schtasks.*
Thông tin v? quá tr?nh và ch? đ? b?ng cách s? d?ng công c? pstat.exe{Computername}_PStat.txt
Thông tin cơ b?n v? b?n ghi d?ch v? máy tính đ? bàn t? xa t? truy v?n Ti?n ích dòng lệnh (ngư?i s? d?ng truy v?n, truy v?n phiên và quá tr?nh truy v?n){Computername}_TSQuery.txt
Ti?n ích SysInternals Autoruns s?n lư?ng hi?n th? các thành ph?n kh?i đ?ng vào h? th?ng{Computername} _AutoRuns.*
Windows Update t?p nh?t k? (t? m?c tin thư thoại windows){Computername}_WindowsUpdate.log
SP danh m?c kí nh?p t?p tin (Windows\System32\catroot2 \DBErr.txt){Computername}_DBErr.txt

Thông tin b? sung

Ngoài các thatis thu th?p thông tin đư?c li?t kê trong các b?ng, tr?nh g? r?i này có th? phát hi?n m?t ho?c nhi?u c?a các trư?ng h?p sau:
 • S? ki?n 602 trong s? ghi s? ki?n PrintService/Admin (KB2457866)
 • Symantec Endpoint Protection MR1/MR2
 • cài đ?t chuyên bi?t ki?m nh?p b?t ng? TCP/IP (KB 967224)
 • Phiên b?n không đư?c h? tr? c?a Windows Vista ho?c Windows Server 2008
 • Phiên b?n mismatches c?a b?n ghi d?ch v? tích h?p
 • Cho dù c?m nhóm đang online
 • Cho dù m?t c?m đ?i tư?ng có tên (CNO) t?n t?i và đư?c kích ho?t trong b?n ghi d?ch v? mi?n danh m?c hi?n ho?t
 • Cho dù các b?n ghi d?ch v? c?m không ch?y ho?c gián tuy?n
 • Cho dù m?t verifier tr?nh đi?u khi?n đ? đư?c kích ho?t cho ít nh?t m?t tr?nh đi?u khi?n
 • Cho dù b? nh? năng đ?ng đư?c kích ho?t trên m?t ho?c nhi?u máy ?o đang ch?y b?t k? phiên b?n nào c?a b?n ghi d?ch v? tích h?p mà là l?n so v?i phiên b?n hi?n t?i
 • Cho dù EMC Replistor ph?n m?m đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính nhưng Hotfix 975759 không đư?c cài đ?t chuyên bi?t
 • Cho dù HP Port màn h?nh HPTCPMON đư?c cài đ?t chuyên bi?t
 • Cho dù HP in b?n ghi d?ch v? "Net tr?nh đi?u khi?n HPZ12" ho?c "Pml tr?nh đi?u khi?n HPZ12" đư?c cài đ?t chuyên bi?t
 • Cho dù m?t ho?c nhi?u nâng cao đ?nh d?ng đ?a (512e) đư?c phát hi?n trên h? th?ng
 • Cho dù m?t ho?c nhi?u máy ?o có ổ đĩa c?ng ?o đư?c đ?t trên m?t đ?a mà s? d?ng nâng cao đ?nh d?ng ổ đĩa (512e đ?a)
 • Cho dù trang heap đư?c kích ho?t ch?ng l?i m?t ho?c nhi?u quy tr?nh
 • Cho dù m?t tr?nh đi?u khi?n in đ? th?t b?i đ? t?i xu?ng t? h? ph?c v? in do chính sách "h?n đi?m và in ch?"
 • Cho dù hệ điều hành là hi?n đang thi?u b? nh? ?o
 • Cho dù bang m?t hay nhi?u c?m nút ch?n m?t xu?ng ho?c b? t?m d?ng
 • Cho dù b?t k? 4K ổ đĩa ngu?n g?c t?n t?i trên h? th?ng
 • Cho dù b?t k? máy ?o mà có s? d?ng CPU cao t?n t?i trong môi trư?ng
 • Cho dù 2541014 C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t (b?n c?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? mà có th? gây ra máy tính này không ph?i đ? ng? đông ho?c không đ? t?o ra m?t k?t xu?t b? nh? máy khi m?t l?i d?ng x?y ra.)
 • Cho dù Update 2263829 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính đang ch?y Hyper-V vai tr? trong Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Cho dù chư in sai b? vi x? l? b? vi x? l? Xeon 5500 Series là x?y ra tương đ?i so v?i Hyper-V (xem KB 975530)
 • Cho dù c?m chia s? t?p là trong ch? đ? b?o tr?
 • Cho dù hệ điều hành đư?c cài đ?t chuyên bi?t là phương ti?n truy?n thông đánh giá
 • H?t nhân h? bơi b? nh? phân b? tags Hi?n th? m?c tiêu th? cao hơn trung b?nh
 • Cho dù quá tr?nh đang s? d?ng m?t s? cao c?a x? l?
 • S? hi?n di?n c?a b? nh? máy b?i trong v?ng 30 ngày qua
 • S? hi?n di?n c?a ngư?i S? d?ng B? nh? ch? đ? b?i trong v?ng 30 ngày qua
 • V?n đ? liên quan đ?n c?u h?nh k?t xu?t b? nh? máy
 • B?t ng? t?t máy ghi s? ki?n m?c trong Nh?t k? h? th?ng trong v?ng 30 ngày qua (s? ki?n 41 t? Microsoft-Windows-h?t nhân-Power)
 • Máy ghi s? ki?n liên quan đ?n b? nh? Dump m?c trong Nh?t k? h? th?ng trong v?ng 30 ngày qua (s? ki?n 1001 t? ti?t ki?m đ?)
 • B?t k? máy ?o Hyper-V đư?c lưu tr? t? m?t Hyper-V máy ch? có ngh?a là b?ng cách s? d?ng nhi?u hơn 80 ph?n trăm công su?t CPU
 • S? th?t b?i đ? ch?y báo cáo c?m xác nh?n trên nút ch?n m?t c?m
 • M?t l?i đư?c phát hi?n b?i báo cáo c?m xác nh?n ch? ra m?t s? th?t b?i c?a b?t k? nút ch?n m?t c?m đ? liên h? v?i ngư?i qu?n l? ki?m soát b?n ghi d?ch v? (SCM)

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? các Microsoft t? đ?ng d?ch x? l? s? c? v? và v? n?n t?ng h? tr? ch?n đoán, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2598970 Thông tin v? Microsoft t? đ?ng b?n ghi d?ch v? x? l? s? c? và h? tr? n?n t?ng ch?n đoán

Thu?c tính

ID c?a bài: 2516512 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Mười Hai 2013 - Xem xét l?i: 2.2
Áp d?ng
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbmt KB2516512 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2516512

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com