Thông báo l?i khi b?n ch?y công c? đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại c?u h?nh Wizard: "không đư?c xác th?c thông tin kí nh?p c?a b?n"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2517393 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

Khi b?n c? g?ng s? d?ng công c? Microsoft Azure Thư mục Họat động Sync thu?t s? c?u h?nh, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
DirSync: Thông tin kí nh?p c?a b?n không có th? đư?c xác th?c. Nh?p l?i thông tin kí nh?p c?a b?n và th? l?i.

Ngoài ra, thông báo l?i sau đây đư?c ghi l?i trong Nh?t k? s? ki?n:
Thông tin kí nh?p c?a b?n có th? không đư?c xác th?c. Nh?p l?i thông tin kí nh?p c?a b?n và th? l?i. GetAuthState() không thành công v?i nhà nư?c-2147186688. HResult:0 (0x80048800).

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u Microsoft Online Services Sign-in Assistant không th? có đư?c k? ni?m t? Azure Thư mục Họat động (Azure AD). Thông thư?ng, các tr? l? không th? có đư?c k? ni?m v? m?t v?n đ? v?i thi?t đ?t ?y quy?n.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y ki?m tra thi?t đ?t ?y quy?n cho Internet Explorer và WinHTTP trên máy tính đang ch?y công c? đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại.

Đ? ki?m tra thi?t đ?t ?y quy?n cho Internet Explorer, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng Internet Explorer, b?m công c?, và sau đó b?m Tùy ch?n Internet.
 2. Nh?p vào các k?t n?i tab, và sau đó nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t m?ng LAN.
 3. Trong Local Area Network (LAN) cài đ?t chuyên bi?t c?a s?, ki?m tra xem các thi?t đ?t ?y quy?n.

Đ? ki?m tra thi?t đ?t ?y quy?n cho WinHTTP, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Chuy?n nh?p thi?t đ?t ?y quy?n c?a Internet Explorer đ? WinHTTP. Đ? làm đi?u này, có m?t trong nh?ng hành đ?ng sau đây, tùy thu?c vào phiên b?n Windows b?n đang ch?y:
  • Trên m?t máy tính d?a trên Windows XP, g? l?nh sau t?i d?u ki?m nh?c l?nh, và sau đó nh?n Enter:
   proxycfg-u
  • Trên máy tính ch?y Windows Vista ho?c Windows 7 trên máy tính ch?y, g? l?nh sau t?i d?u ki?m nh?c l?nh, và sau đó nh?n Enter:
   NetSH WinHTTP nh?p kh?u Proxy t?c là
 2. Ki?m tra r?ng thi?t đ?t ?y quy?n WinHTTP là chính xác. Đ? làm đi?u này, g? l?nh sau t?i d?u ki?m nh?c l?nh, và sau đó nh?n Enter:
  Netsh winhttp Hi?n th? proxy
Lưu ?: N?u các bư?c này không gi?i quy?t v?n đ?, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau đ? kh?c ph?c s? c? khác có th? nguyên nhân c?a v?n đ?:

2502710"M?t l?i không bi?t x?y ra v?i Microsoft Online Services Sign-in Assistant" l?i khi b?n ch?y các Azure đ?ng b? công c? c?u h?nh thu?t s? Thư mục Họat động

THÊM THÔNG TIN

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? thi?t l?p thi?t đ?t ?y quy?n WinHTTP, đi đ?n website sau c?a Microsoft Developer Network (MSDN):
Netsh.exe và ProxyCfg.exe Proxy c?u h?nh công c?

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng web site ho?c các Di?n đàn Azure Thư mục Họat động .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2517393 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 17.0
Áp d?ng
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Azure Active Directory
 • Microsoft Office 365
 • Windows Intune
 • CRM Online via Office 365 E Plans
 • Microsoft Azure Recovery Services
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Office 365 Identity Management
T? khóa: 
o365 o365a o365e o365022013 o365m kbmt KB2517393 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2517393

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com