MS11-051: L? h?ng trong Active Directory Certificate d?ch v? Web ghi danh có th? cho phép đ? cao c?a đ?c quy?n: ngày 14 tháng 6 năm 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2518295 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành b?n tin an ninh MS11-051. Đ? xem các b?n tin an ninh hoàn ch?nh, truy c?p vào m?t trong các trang web Microsoft sau đây:

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho các b?n c?p nh?t b?o m?t này

Cho ngư?i dùng gia đ?nh, không có phí h? tr? có s?n b?ng cách g?i 1-866-PCSAFETY t?i Hoa K? và Canada ho?c b?ng cách liên l?c v?i công ty con Microsoft đ?a phương c?a b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? liên h? v?i công ty con Microsoft đ?a phương c?a b?n đ? h? tr? các v?n đ? v?i b?n c?p nh?t b?o m?t, truy c?p trang web Microsoft qu?c t? h? tr?:
http://support.Microsoft.com/common/International.aspx?rdpath=4
B?c M? khách hàng c?ng có th? đư?c truy c?p ngay đ? h? tr? và không gi?i h?n không có phí e-mail ho?c không gi?i h?n cá nhân chat h? tr? b?ng cách truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/OAS/Default.aspx?&prid=7552
Đ?i v?i khách hàng doanh nghi?p, h? tr? cho C?p Nh?t b?o m?t có s?n thông qua liên h? h? tr? thông thư?ng c?a b?n.

THÔNG TIN THÊM

Các v?n đ? đư?c bi?t đ?n v?i b?n c?p nh?t b?o m?t này

Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t này, b?n có th? g?p các v?n đ? sau:
 • Các k? t? Byte đôi Character Set (DBCS) tên gi?y ch?ng nh?n không hi?n th? đúng trên trang web "View the Status of m?t đang ch? x? l? ch?ng ch? yêu" trên trang web ghi danh cho m?t ch?ng nh?n authority (CA).

  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này:
  • Trong Windows 2008R2 cài đ?t hotfix 2637070. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   2637070 Các nhân v?t DBCS c?a m?t ch?ng ch? tên không hi?n th? đúng n?u KB 2518295 đư?c cài đ?t trong Windows Server 2008 R2
  • Trong n?n t?ng Win2003 và Win2008, b?n ph?i ch?nh s?a các t?p tin certckpn.asp. Các t?p tin certckpn.asp đư?c đ?t trong c?p sau:
   %SystemRoot%\System32\certsrv\<language specific="" folder="">\</language>
   • Thay đ?i sau đây:
    sFieldFriendlyType = Server.HTMLEncode(Replace(Replace(rgRequests(nIndex)(FIELD_FRIENDLYTYPE),"\","\\"),"'","\'"))
    Đ?n sau đây:
    sFieldFriendlyType = Replace(Replace(rgRequests(nIndex)(FIELD_FRIENDLYTYPE),"\","\\"),"'","\'")
   • Thay đ?i sau đây:
    <%=Server.HTMLEncode(rgRequests(nIndex)(FIELD_FRIENDLYTYPE))%>
    Đ?n sau đây:
    <%=rgRequests(nIndex)(FIELD_FRIENDLYTYPE)%>
   • Thay đ?i sau đây:
    <%=Server.HTMLEncode(rgRequests(nIndex)(FIELD_FRIENDLYTYPE))%>
    Đ?n sau đây:
    <%=rgRequests(nIndex)(FIELD_FRIENDLYTYPE)%>
 • Khi b?n c? g?ng đ? yêu c?u m?t ch?ng ch?, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:

  L?i xu?t hi?n trên h? ph?c v? khi x? l? URL. Xin vui l?ng liên h? v?i ngư?i qu?n tr? h? th?ng.


  V?n đ? x?y ra sau khi b?n g?i yêu c?u b?ng cách s? d?ng các trang Web tuy?n sinh ASP khi đây là đúng:
  • "Qu?n l? ch?ng ch? CA phê duy?t" đư?c thi?t l?p trong b?n m?u.
  • Các Kích ho?t tính năng đ?m giá tr? đư?c thi?t l?p đ? Sai trong IIS.
  • Vai tr? Web ghi danh đư?c kích ho?t.
  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?n ph?i ch?nh s?a các t?p tin certrspn.asp. Certrspn.asp đư?c đ?t trong c?p sau:
  %SystemRoot%\System32\certsrv\<language specific="" folder=""></language>\
  Th?c hi?n nh?ng thay đ?i sau b?ng cách s? d?ng m?t văn b?n biên t?p, và sau đó lưu các t?p tin certrspn.asp:
  • Thay đ?i sau đây:
   <!-- Windows Security Update, KB2518295 has replaced some of the CA Web Enrollment ASP files -->
   Đ?n sau đây:
   <%’ Windows Security Update, KB2518295 has replaced some of the CA Web Enrollment ASP files %>
  • Thay đ?i sau đây:
   <!-- Please see http://www.support.microsoft.com/kb/2518295 for the back-up location of the previous ASP files -->
   Đ?n sau đây:
   <%’ Please see http://www.support.microsoft.com/kb/2518295 for the back-up location of the previous ASP files %>
 • M?t v?n đ? đư?c bi?t đ?n t?n t?i cho khách hàng có tùy ch?nh web k?t n?p các trang ASP. Khi ch?ng nh?n authority (CA) vai tr? đư?c kích ho?t trên Windows Server 2003, Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2, m?u web k?t n?p các trang ASP đư?c đ?t trong thư m?c ch?ng ch? máy ch? (theo % windir%\system32\Certsrv). Khách hàng có th? đ? ch?nh s?a các trang này đ? tùy ch?nh h? đ? nhu c?u c?a h?.

  B?n c?p nh?t b?o m?t đư?c mô t? trong MS11-051 Fixes m?t cross-site scripting l? h?ng trong các trang này. Khi b?n c?p nh?t b?o m?t đư?c cài đ?t, các trang web an toàn s? thay th? các trang ASP hi?n có.

  Đ? tránh ti?m năng m?t d? li?u, Microsoft tư v?n cho khách hàng đ? sao lưu các trang ASP tùy ch?nh c?a h? trư?c khi cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t, khách hàng nên nh?p tu? ch?nh c?a h? vào các trang ASP an toàn.

  Chú ?: N?u b?n vô t?nh xoá s?a ch?a các l? h?ng, b?n có th? tr? nên d? b? t?n thương đ?n cross-site scripting t?n công. Microsoft không th? đ?m b?o an ninh c?a h? th?ng c?a b?n sau khi b?n thay đ?i các trang này.

  Cho nh?ng khách hàng đ? không sao lưu các trang tùy ch?nh c?a h? trư?c khi h? áp d?ng ti?n tr?nh cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t, các trang ban đ?u là h?u thu?n-up t? đ?ng b?i ph?n m?m cài đ?t Windows Update. V? trí sao lưu khác nhau cho m?i c?p gói n?n t?ng, ki?n trúc và d?ch v?. Xin vui l?ng xem b?ng dư?i đây cho v? trí chính xác.

  Chú ?: N?u b?n không chính xác thay đ?i ho?c lo?i b? t?p tin trong b?t k? c?a nh?ng thư m?c này, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i h? đi?u hành c?a b?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? mà k?t qu? t? vi?c thay đ?i ho?c xóa các t?p tin đư?c ch?a trong các khu v?c c?a h? đi?u hành.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  S?n ph?mV? trí nơi tùy bi?n web k?t n?p các trang đang ?ng h? lên
  Windows Server 2008 R2%windir%/WinSxS/ki?n trúc_microsoft-windows-webenroll.resources_31bf3856ad364e35_Phiên b?n_ngôn ng? M? s?n ph?m_băm

  ? đâu,
  • ki?n trúc là 'x 86' n?u ki?n trúc x 86, ki?n trúc amd64' khác'.
  • Phiên b?n '6.1.7600.16385' cho b?n phát hành c?a Windows Server 2008 R2 và '6.1.7601.17514' cho Windows Server 2008 R2 SP1.
  • ngôn ng? M? s?n ph?m thay đ?i ngôn ng? ng?. Ví d?, nó là ' vi-M? cho ti?ng Anh, 'de-de' cho Đ?c và 'ja-jp' cho Nh?t B?n.
  • băm là băm 48-bit khác nhau trên m?t n?n t?ng, ki?n trúc, gói d?ch v? và ngôn ng?.
  Windows Server 2008%windir%/WinSxS/ki?n trúc_microsoft-windows-webenroll.resources_31bf3856ad364e35_Phiên b?n_ngôn ng? M? s?n ph?m_băm

  ? đâu,
  • ki?n trúc là 'x 86' n?u ki?n trúc x 86, ki?n trúc amd64' khác'.
  • Phiên b?n là '6.0.6001.18000' n?u SP1 đư?c cài đ?t và '6.0.6002.18005' n?u SP2 đư?c cài đ?t.
  • ngôn ng? M? s?n ph?m thay đ?i ngôn ng? ng?. Ví d?, nó là ' vi-M? cho ti?ng Anh, 'de-de' cho Đ?c và 'ja-jp' cho Nh?t B?n.
  • băm là băm 48-bit khác nhau trên m?t n?n t?ng, ki?n trúc, gói d?ch v? và ngôn ng?.
  Windows Server 2003?n thư m?c %windir%/$NtUninstallKB2518295$
  Windows Server 2000?n thư m?c %windir%/$NtUninstallKB2518295$
  Windows NT4 Server?n thư m?c %windir%/$NtUninstallKB2518295$

THÔNG TIN V? T?P

Đ?i v?i m?t danh sách các t?p tin đư?c cung c?p trong nh?ng gói này, b?m vào liên k?t sau:
T?p tin thu?c tính b?ng cho an ninh C?p Nh?t 2518295.csv

Thu?c tính

ID c?a bài: 2518295 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Mười Hai 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
T? khóa: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB2518295 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2518295

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com