แก้ไข: หน่วยความจำรั่วใน WmiPrvSe.exe เมื่อคุณเรียกใช้สคริปต์เพื่อเชื่อมต่อกับ namespace ของ WMI WebAdministration ใน Windows 7 ใน Windows Vista ใน Windows Server 2008 หรือ ใน Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2519454 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณสามารถติดตั้ง Internet Information Services (IIS) 7.5 บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
 • คุณสามารถเรียกใช้สคริปต์ Windows เชื่อมต่อกับ Windows Management Instrumentation (WMI) WebAdministration namespace
  ยกตัวอย่างเช่น คุณรันสคริปต์ VBScript ดังต่อไปนี้:
  Set oIIS = GetObject("winmgmts:root\WebAdministration")
  Set oSite = oIIS.Get("Site.Name='Default Web Site'")      
  WScript.Echo "Retrieved an instance of Site "     
  WScript.Echo "    Name: " & oSite.Name
  WScript.Echo "    ID:  " & oSite.ID
  Set objInParam = oSite.Methods_("GetState"). _
    inParameters.SpawnInstance_()
  For i = 0 to 10000
    Set objOutParams = oIIS.ExecMethod("Site.Name='Default Web Site'", "GetState", objInParam)
    Wscript.Echo "Out Parameters: "
    Wscript.Echo "ReturnValue: " & objOutParams.ReturnValue
    WScript.Echo "LoopCount : " & i
    objOutParams = NIL
    Wscript.Echo "NIL is " & objOutParams
    
  Next
  oSite.Stop
ในสถานการณ์สมมตินี้ มีหน่วยความจำรั่วอาจเกิดขึ้นในกระบวนการ WmiPrvSe.exe

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้นั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี IIS 7.5 ที่ติดตั้ง กับโมดูสคริปต์การจัดการ IIS และเครื่องมือการติดตั้ง บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Vista service pack ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows Vista
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ แบบ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 service pack คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณไม่ต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

Windows Vista และ Windows Server 2008 บันทึกข้อมูลแฟ้ม
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Vista และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 รวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows Vista" ในหน้า อ้างอิงเสมอไปส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่แท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  7.0.600 2. 22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP2LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "เพิ่มเติมแฟ้มข้อมูล สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Webadministration.mofไม่เกี่ยวข้อง365,27401-กุมภาพันธ์-201211:33ไม่เกี่ยวข้อง
Wmi-appserver.dll7.0.6002.22789244,73601-กุมภาพันธ์-201214:49x 86
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Webadministration.mofไม่เกี่ยวข้อง365,27401-กุมภาพันธ์-201211:35ไม่เกี่ยวข้อง
Wmi-appserver.dll7.0.6002.22789382,97601-กุมภาพันธ์-201215:29x 64
Webadministration.mofไม่เกี่ยวข้อง365,27401-กุมภาพันธ์-201211:33ไม่เกี่ยวข้อง
Wmi-appserver.dll7.0.6002.22789244,73601-กุมภาพันธ์-201214:49x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Webadministration.mofไม่เกี่ยวข้อง365,27401-กุมภาพันธ์-201211:51ไม่เกี่ยวข้อง
Wmi-appserver.dll7.0.6002.22789768,51201-กุมภาพันธ์-201214:47IA-64
Webadministration.mofไม่เกี่ยวข้อง365,27401-กุมภาพันธ์-201211:33ไม่เกี่ยวข้อง
Wmi-appserver.dll7.0.6002.22789244,73601-กุมภาพันธ์-201214:49x 86
Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 บันทึกข้อมูลแฟ้ม
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงเสมอไปส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่แท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  7.5.760 0. 20xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMLDR
  7.5.760 1. 21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "เพิ่มเติมแฟ้มข้อมูล สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ สำหรับ Windows 7" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Wmi-appserver.dll7.5.7600.20916247,29605 2011 มีนาคม05:54x 86
Wmi-appserver.dll7.5.7601.21675247,29605 2011 มีนาคม05:27x 86
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Wmi-appserver.dll7.5.7600.20916387,07205 2011 มีนาคม06:28x 64
Wmi-appserver.dll7.5.7601.21675387,07205 2011 มีนาคม06:17x 64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Wmi-appserver.dll7.5.7600.20916779,26405 2011 มีนาคม05:22IA-64
Wmi-appserver.dll7.5.7601.21675779,26405 2011 มีนาคม05:16IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ ในส่วน"ใช้งาน"

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ กระบวนการ WmiPrvSe.exe หยุดการทำงาน แล้ว เริ่มระบบใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึง จำนวนมาก WMI เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:
วิธีการเข้าถึงของ WMI จำนวนมาก

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,026
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)16:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_892952c282c1d53a86a921117229874b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22789_none_131156bb8e33d316.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม716
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)16:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-i ...ementscriptingtools_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22789_none_04904f1b845a457f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม55,892
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)15:30
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x การปรับรุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_7d7891c73028fc6622d8117e5e81e912_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22789_none_db48f5651353b1e3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)16:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-i ...ementscriptingtools_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22789_none_60aeea9f3cb7b6b5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม55,918
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)15:47
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,050
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)16:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-i ...ementscriptingtools_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22789_none_6b0394f1711878b0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม52,519
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)15:14
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-การปรับรุ่นของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_d8bf2f748ecdfbfda2d5e5b51aa3bea3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22789_none_07de1ccb7da6d7cc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,080
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)16:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-i ...ementscriptingtools_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22789_none_0491f31184584e7b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม55,905
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)15:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,575
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)16:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-i ...ementscriptingtools_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22789_none_6b0394f1711878b0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม52,519
วัน (UTC)01-กุมภาพันธ์-2012
เวลา (UTC)15:14
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,270
วัน (UTC)05 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)14:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_06facec1a51198b0a789f2ede983b804_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20916_none_16f49d4302392790.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม716
วัน (UTC)05 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)14:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_1284bd7c5c796593f91c58dddd47e251_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21675_none_4997a96df3797143.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม716
วัน (UTC)05 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)14:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-i ...ementscriptingtools_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20916_none_031a5842e8152359.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม27,757
วัน (UTC)05 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)06:16
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-i ...ementscriptingtools_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21675_none_04bed390e56d206d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม27,757
วัน (UTC)05 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)05:55
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_9c04c72d46bf037685c2aa3cdae1b829_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20916_none_2de686ffa61e8ee3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)05 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)14:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_c1dde39cbe56b45db44bf0081bb63ae2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21675_none_3021c071024f36b2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)05 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)14:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-i ...ementscriptingtools_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20916_none_5f38f3c6a072948f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม27,763
วัน (UTC)05 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)07:21
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-i ...ementscriptingtools_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21675_none_60dd6f149dca91a3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม27,763
วัน (UTC)05 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)06:48
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,702
วัน (UTC)05 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)14:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-i ...ementscriptingtools_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20916_none_698d9e18d4d3568a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม27,323
วัน (UTC)05 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)06:09
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-i ...ementscriptingtools_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21675_none_6b321966d22b539e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม27,323
วัน (UTC)05 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)05:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-การปรับรุ่นของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_86e3a8c28b8f18a48c352636a9b7539b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20916_none_a204a0b4d96a5e45.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,080
วัน (UTC)05 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)14:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_ccc411aef1bff42674863ac2893a8cc8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21675_none_084fcf777510377a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,080
วัน (UTC)05 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)14:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-i ...ementscriptingtools_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20916_none_031bfc38e8132c55.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม27,760
วัน (UTC)05 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)07:15
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-i ...ementscriptingtools_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21675_none_04c07786e56b2969.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม27,760
วัน (UTC)05 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)06:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,931
วัน (UTC)05 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)14:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-i ...ementscriptingtools_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20916_none_698d9e18d4d3568a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม27,323
วัน (UTC)05 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)06:09
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-i ...ementscriptingtools_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21675_none_6b321966d22b539e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม27,323
วัน (UTC)05 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)05:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2519454 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มีนาคม 2555 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Information Services 7.5
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2519454 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2519454

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com