Lejupiel?des p?rvaldnieka Xunlei Thunder pievienojumprogrammas un p?rl?kprogrammas Internet Explorer 9 nesader?bas nov?r?ana

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2520403 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Lejupiel?des p?rvaldnieka Xunlei Thunder pievienojumprogrammas darb?bas d?? p?rl?kprogramma Internet Explorer 9 p?rst?j rea??t vai avar?.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o nesader?bas probl?mu, izmantojiet vienu no t?l?k nor?d?taj?m metod?m.

1. metode: atjauniniet uz lejupiel?des p?rvaldnieka Xunlei Thunder pievienojumprogrammas jaun?ko versiju. 

Lai atjaunin?tu uz lejupiel?des p?rvaldnieka Xunlei Thunder pievienojumprogrammas jaun?ko versiju, apmekl?jiet ?o vietni: http://dl.xunlei.com/xl7.html
?is lejupiel?des p?rvaldnieka Xunlei Thunder pievienojumprogrammas atjaunin?jums nov?r? sader?bas probl?mu.

Microsoft sniedz tre??s puses kontaktinform?ciju, lai pal?dz?tu lietot?jiem sa?emt tehnisko atbalstu. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez br?din?juma. Microsoft negarant? ??s tre??s puses kontaktinform?cijas pareiz?bu.

2. metode: atsp?jojiet lejupiel?des p?rvaldnieka Xunlei Thunder pievienojumprogrammu.

Lai atsp?jotu lejupiel?des p?rvaldnieka Xunlei Thunder pievienojumprogrammu, veiciet t?l?k norad?t?s darb?bas. 
  1. Aizveriet visus p?rl?kprogrammas Internet Explorer logus.
  2. Atveriet jaunu p?rl?kprogrammas Internet Explorer logu.
  3. Ja tiek par?d?ts zi?ojums par nesader?bu ar lejupiel?des p?rvaldnieka Xunlei Thunder pievienojumprogrammu, noklik??iniet uz Atst?t atsp?jotu vai ignor?jiet ?o zi?ojumu.

Piez?me. Lejupiel?des p?rvaldnieka Xunlei Thunder pievienojumprogramma var nestr?d?t pareizi, kad t? ir atsp?jota.

PAPILDINDORM?CIJA

Papildinform?ciju par p?rl?kprogrammas pievienojumprogramm?m skatiet ??d?s Microsoft vietn?s:
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2520403 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 21. maijs - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Windows Internet Explorer 9
Atsl?gv?rdi: 
KB2520403

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com