Lietot?jv?rdi Office 365, Azure vai Windows Intune neatbilst lok?lais UPN vai alternat?v? lietot?jv?rda ID

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2523192 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Palai?ot r?ku Microsoft Azure Active Directory Sync, j?s iev?rosiet, ka biroja 365, Azure vai Windows Intune lietot?js lietot?jv?rds neatbilst lietot?ja lok?l? lietot?ja pamatnosaukums (UPN) vai alternat?vo pieteik?an?s ID. Lietot?ja lietot?jv?rds, e-pasta adrese vai k?du citu atrib?tu, var?tu b?t UPN vai alternat?v? lietot?jv?rda ID.

IEMESLS

Past?v tr?s iesp?jamie iemesli ?o jaut?jumu:
 • Uz??muma dom?na v?l nav p?rbaud?ta. Lok?lais UPN vai alternat?v? lietot?jv?rda ID dom?ns ir dom?n?, kuram v?l nav p?rbaud?ta uz??muma kont?.
 • M?konis p?rvalda lietot?js ir licence. Lietot?ja organiz?cijas kont? nav apvienotas un tika pie??irta licence.
 • Dom?na sufikss UPN vai alternat?v? lietot?jv?rda ID main?jies, no viena dom?na Federat?vas Federat?vas cit? dom?n?.

???DUMS

1. scen?rijs: Uz??muma dom?na nav v?l apstiprin?ts

P?rliecinieties, ka dom?na sufikss UPN vai alternat?v? lietot?jv?rda ID p?rbaud?t j?su organiz?cij?. Ja sinhroniz?jat lietot?jiem pirms j?s p?rbaud?t dom?nu, t? lietot?ja v?rdu, attiec?gi main?s.
Noteik?ana dom?na sufikss UPN
Dom?na kontrolleri vai dator?, kur? ir instal?ta Windows Server Administration Toolkit, r?kojieties ??di:
 1. Atveriet Active Directory lietot?ji un datori. Lai to izdar?tu, noklik??iniet uz S?kt, izpild?t, ierakstiet DSA.msc, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz dom?na, un p?c tam noklik??iniet uz atrast.
 3. adreses lodzi?? v?rds un uzv?rds ierakstiet par?d?mo lietot?jv?rdu un noklik??iniet uz Atrast t?l?t.
 4. Veiciet dubultklik??i uz lietot?ja mekl??anas rezult?tos un p?c tam noklik??iniet uz konta tab.
 5. Lietot?ja pieteik?an?s v?rdu, iev?rojiet lietot?ja pieteik?an?s v?rdu dom?na da?u. ?? pieeja ir paz?stama k? UPN pied?kli.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja dialoglodzi?? rekviz?tu redzams lietot?ja pieteik?an?s v?rds
Noteik?ana alternat?v? lietot?jv?rda ID dom?na sufikss
Dom?na kontrolleri vai dator?, kur? ir instal?ta Windows Server Administration Toolkit, pakalpojuma Active Directory interfeisi redaktors (ADSI redi??t) var izmantot, lai noteiktu Dom?na sufikss alternat?vo pieteik?an?s ID. Lai uzzin?tu vair?k par to, k? to paveikt, skatietIzmantojot ADSI redi??t lai redi??tu akt?v? direktorija atrib?tus.

Piez?me. Ja Dom?na sufikss nav re?istr?tu dom?nu, nedr?kst re?istr?t dom?nu, izmantojot dom?nu re?istr?t?js vai main?t dom?na sufikss lietot?ja dom?nu, kas ir re?istr?ts. ?? dom?na sufikss ir j?re?istr?, izmantojot dom?nu re?istr?t?js, pirms j?s varat p?rbaud?t dom?nu j?su organiz?cijas kont?.

2. scen?rijs: M?konis p?rvalda lietot?js ir licence

Lai atjaunin?tu m?konis p?rvalda lietot?js, kuram tika pie??irta licence UPN, r?kojieties ??di:
 1. Azure Active Directory moduli par Windows PowerShell s?kt un p?c tam pievienojiet Azure Active Directory (AD debeszils). Papildinform?ciju, k? to dar?t, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
 2. Palaidiet ??du Windows PowerShell cmdlet:

  Set-MsolUserPrincipalName -UserPrincipalName [CurrentUPN] -NewUserPrincipalName [NewUPN]

3. scen?rijs: Dom?na sufikss UPN vai alternat?v? lietot?jv?rda ID nomain?ja viena Federat?vas dom?na Federat?vas cit? dom?n?

Izpildiet ?aj? Microsoft zin??anu b?ze rakst?:
2669550Izmai?as netiek sinhroniz?tas Azure akt?vo direktorija sinhroniz??ana r?ks p?c tam, kad main?t lietot?ja konta UPN izmantot ?r?jos cit? dom?n?

PAPILDINFORM?CIJA

?aj? rakst? Windows PowerShell komandas pieprasa Azure Active Directory moduli par Windows PowerShell. Lai ieg?tu papildinform?ciju, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes: Papildinform?ciju, k? pievienot un p?rbaud?t dom?nu pakalpojum? Office 365, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
J?su dom?na pievieno?ana Office 365
Lai ieg?tu papildinform?ciju par atjaunin?jumu sinhroniz?tu citus atrib?tus, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
2643629Viens vai vair?ki objekti nav sinhroniz?cij? izmantojot Azure akt?vo direktorija sinhroniz??ana r?ks
V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena vietni vai Debeszils Active Directory Forums t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2523192 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2014. gada 11. j?lijs - P?rskat??ana: 32.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Office 365
 • Windows Intune
 • CRM Online via Office 365 E Plans
 • Microsoft Azure Recovery Services
 • Office 365 Identity Management
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e kbgraphxlink o365m o365022013 kbgraphic kbmt KB2523192 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2523192

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com