tên người dùng trong Office 365, Azure, ho?c Windows dành không kh?p v?i UPN t?i ch? ho?c thay th? kí nh?p ID

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2523192 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

Khi b?n ch?y công c? Microsoft Azure Thư mục Họat động Sync, b?n nh?n th?y r?ng tên người dùng c?a ngư?i dùng trong Office 365, Azure, ho?c Windows dành không phù h?p v?i ngư?i dùng t?i ch? ngư?i dùng tên chính (UPN) ho?c luân phiên kí nh?p c?a b?n. UPN ho?c thay th? kí nh?p ID có th? là tên người dùng c?a ngư?i dùng, địa chỉ email, ho?c m?t s? thu?c tính khác.

NGUYÊN NHÂN

Hi?n có ba nguyên nhân có th? c?a v?n đ? này:
 • Tên mi?n công ty c?a b?n không đư?c ki?m ch?ng đư?c. Tên mi?n UPN t?i ch? ho?c thay th? kí nh?p ID là m?t tên mi?n chưa đư?c xác minh trong tài kho?n t? ch?c c?a b?n.
 • Ngư?i dùng qu?n l? đám mây có m?t gi?y phép. Ngư?i dùng trong tài kho?n t? ch?c c?a b?n không đư?c liên k?t và đư?c phân công m?t gi?y phép.
 • H?u t? mi?n UPN ho?c thay th? kí nh?p ID đ? thay đ?i t? m?t mi?n đ? liên k?t đ?n m?t mi?n đ? liên k?t.

GI?I PHÁP

K?ch b?n 1: Tên mi?n công ty c?a b?n không đư?c ki?m ch?ng

Đ?m b?o r?ng h?u t? mi?n UPN ho?c thay th? kí nh?p ID đư?c xác minh trong t? ch?c c?a b?n. N?u b?n đ?ng b? hóa ngư?i dùng trư?c khi b?n xác minh tên mi?n, tên người dùng c?a ngư?i s? d?ng thay đ?i cho phù h?p.
Làm th? nào đ? xác đ?nh h?u t? mi?n cho m?t UPN
Trên b? ki?m soát mi?n ho?c trên m?t máy tính mà trên đó các b? công c? qu?n tr? h? ph?c v? Windows đư?c cài đ?t chuyên bi?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? m?c tin thư thoại ho?t đ?ng ngư?i dùng và máy tính. Đ? làm đi?u này, b?m vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i DSA.msc, và sau đó nh?p vào OK.
 2. B?m chu?t ph?i vào tên mi?n và sau đó nh?p vào T?m.
 3. Trong h?p tên , nh?p tên hiển thị c?a ngư?i dùng, và sau đó nh?p vào T?m th?y bây gi?.
 4. B?m đúp vào tên người dùng theo k?t qu? tra c?u, và sau đó nh?p vào các tài kho?n tab.
 5. tên đăng nhập c?a ngư?i dùng, lưu ? ph?n mi?n c?a tên đăng nhập c?a ngư?i dùng. Đi?u này đư?c g?i là h?u t? UPN.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Ngư?i s? d?ng thu?c tính hộp thoại h?p Hi?n th? tên đăng nhập c?a ngư?i dùng
Làm th? nào đ? xác đ?nh h?u t? mi?n cho m?t thay th? kí nh?p ID
Trên b? ki?m soát mi?n ho?c trên m?t máy tính mà trên đó các b? công c? qu?n tr? h? ph?c v? Windows đư?c cài đ?t chuyên bi?t, b?n có th? s? d?ng ho?t đ?ng m?c tin thư thoại b?n ghi d?ch v? giao di?n Editor (ch?nh s?a ADSI) đ? xác đ?nh h?u t? mi?n cho m?t thay th? kí nh?p c?a b?n. Đ? t?m hi?u thêm v? làm th? nào đ? th?c hi?n vi?c này, h?y xemB?ng cách s? d?ng ADSI ch?nh s?a đ? ch?nh s?a ho?t đ?ng m?c tin thư thoại thu?c tính.

Lưu ?: N?u h?u t? mi?n không ph?i là m?t tên mi?n ki?m nh?p, b?n ph?i ki?m nh?p tên mi?n b?ng cách s? d?ng m?t nhà cung c?p mi?n ho?c thay đ?i h?u t? mi?n c?a ngư?i dùng vào m?t tên mi?n đư?c ki?m nh?p. H?u t? mi?n này ph?i đư?c ki?m nh?p b?ng cách s? d?ng m?t nhà cung c?p mi?n trư?c khi b?n có th? xác minh tên mi?n trong tài kho?n t? ch?c c?a b?n.

Trư?ng h?p 2: Các đám mây qu?n l? ngư?i s? d?ng có m?t gi?y phép

Đ? C?p Nh?t UPN cloud qu?n l? ngư?i dùng đư?c gán m?t gi?y phép, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u các Azure ho?t đ?ng m?c tin thư thoại mô-đun cho Windows PowerShell, và sau đó k?t n?i v?i Azure Thư mục Họat động (Azure AD). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? th?c hi?n vi?c này, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
 2. Ch?y l?nh Windows PowerShell sau đây:

  Set-MsolUserPrincipalName -UserPrincipalName [CurrentUPN] -NewUserPrincipalName [NewUPN]

Trư?ng h?p 3: H?u t? mi?n UPN ho?c thay th? kí nh?p ID, thay đ?i t? m?t mi?n đ? liên k?t đ?n m?t mi?n đ? liên k?t

Th?c hi?n theo các bư?c trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
2669550Thay đ?i không ph?i là đ?ng b? hóa b?i công c? đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại ho?t đ?ng Azure sau khi b?n thay đ?i UPN c?a trương m?c ngư?i dùng đ? s? d?ng m?t tên mi?n đ? liên k?t khác

THÊM THÔNG TIN

Các l?nh Windows PowerShell trong bài vi?t này đ?i h?i các Azure ho?t đ?ng m?c tin thư thoại mô-đun cho Windows PowerShell. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y vào web site sau c?a Microsoft: Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? thêm và xác minh m?t tên mi?n trong Office 365, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
Thêm mi?n c?a b?n vào Office 365
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?p nh?t các thu?c tính đ? đ?ng b? hóa khác, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2643629M?t ho?c nhi?u đ?i tư?ng không đ?ng b? khi s? d?ng công c? đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại ho?t đ?ng Azure
V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng web site ho?c các Di?n đàn Azure Thư mục Họat động .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2523192 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 30.0
Áp d?ng
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Office 365
 • Windows Intune
 • CRM Online via Office 365 E Plans
 • Microsoft Azure Recovery Services
 • Office 365 Identity Management
T? khóa: 
o365 o365a o365e kbgraphxlink o365m o365022013 kbgraphic kbmt KB2523192 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2523192

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com