GPU không ph?i là truy c?p d?n đ?n m?t s? máy ?o mà s? d?ng các tính năng RemoteFX đ? B?t đ?u trong Windows Server 2008 R2 SP1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2523676 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • M?t máy tính có m?t b? đi?u khi?n qu?n l? baseboard Hi?n th? đi?u h?p s? d?ng tr?nh đi?u khi?n n?p RemoteFX.
 • Máy ?o máy ch? máy tính (VMs), và b?n s? d?ng tính năng Microsoft RemoteFX đ? c?i thi?n kinh nghi?m ngư?i s? d?ng trong máy ?o.
 • Khi b?n c? g?ng đ? B?t đ?u máy ?o kích ho?t RemoteFX, VM không B?t đ?u, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Microsoft Synthetic 3D Hi?n th? đi?u khi?n: th?t b?i trong vi?c quy?n l?c trên v?i l?i ' tài nguyên h? th?ng không đ? t?n t?i đ? hoàn thành b?n ghi d?ch v? đư?c yêu c?u.
Trong trư?ng h?p này, m?t s? máy ?o mà s? d?ng RemoteFX tính năng không th? kh?i đ?ng.

Ví d?, b?n có m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2 SP1 và r?ng t? ch?c 20 VMs. Vi?c s? d?ng máy ?o các tính năng RemoteFX. Tuy nhiên, v? VMs ch? có 10 s? d?ng tính năng RemoteFX B?t đ?u cùng m?t lúc.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? m?t l?i khi x? l? đơn v? (GPU) mà c? g?ng đ? ch?y RemoteFX đ? h?a không đư?c truy c?p b?i các máy ch?.

Lưu ? Không có các hotfix này, v?n đ? này x?y ra ng?u nhiên và có th? không xu?t hi?n sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính.

Gi?i pháp

Các hotfix sau đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy ch? và không áp d?ng cho các máy ?o.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t Windows 7 ho?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1 . 17XXXWindows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1 . 21XXXWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Rdvgetgpuinfo.exe1.1.0.024,57617 Tháng ba, 201105: 22x 64
Rdvgsm.dll6.1.7601.17580105,47217 Tháng ba, 201105: 27x 64
Rdvgetgpuinfo.exe1.1.0.024,57617 Tháng ba, 201105: 00x 64
Rdvgsm.dll6.1.7601.21685105,47217 Tháng ba, 201105: 05x 64

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tính năng RemoteFX, h?y truy c?p web site Microsoft sau đây:
Gi?i thi?u v? các tính năng RemoteFX
Thông tin chung v? các tính năng RemoteFX
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tr?nh đi?u khi?n cap RemoteFX, truy c?p vào web site TechNet sau đây:
Thông tin chung v? các tr?nh đi?u khi?n n?p RemoteFX
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? m?t v?n đ? tương t?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2519946 Phát hi?n th?i gian ch? và ph?c h?i (TDR) ng?u nhiên x?y ra trong m?t máy ?o s? d?ng các tính năng RemoteFX trong Windows Server 2008 R2

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_375493b9a751144f4c22fd6092aa9af9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_none_9c1afc578da78ad8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin727
Ngày (UTC)17 Tháng ba, 2011
Th?i gian (UTC)19: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_7d4c7607efd7bdf92d5bc65ac0c3def2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17580_none_2c99553e12f3f092.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin727
Ngày (UTC)17 Tháng ba, 2011
Th?i gian (UTC)19: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...pdate-oob-component_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17580_none_4b6ce37ebb3de629.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin11,110
Ngày (UTC)17 Tháng ba, 2011
Th?i gian (UTC)05: 56
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...pdate-oob-component_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_none_4bfb81bbd45704a6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin11,110
Ngày (UTC)17 Tháng ba, 2011
Th?i gian (UTC)08: 15
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.468 ngư?i
Ngày (UTC)17 Tháng ba, 2011
Th?i gian (UTC)19: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2523676 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
T? khóa: 
kbsurveynew kbfix kbautohotfix kbhotfixserver kbexpertiseinter kbqfe kbmt KB2523676 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2523676

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com