B?n không th? thi?t l?p m?t đư?ng h?m IPsec v?i m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 thông qua m?t thi?t b? NAT

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2523881 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

M?t máy tính ho?c thi?t b? bên th? ba m?ng không th? thi?t l?p m?t đư?ng h?m IPsec thông qua m?t thi?t b? d?ch (NAT) đ?a ch? m?ng v?i m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.

Lưu ? V?n đ? này không x?y ra n?u cùng m?t máy tính ho?c thi?t b? tương t? c?a bên th? ba m?ng thi?t l?p m?t đư?ng h?m IPsec thông qua m?t thi?t b? NAT đ? m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2003.

Truy t?m netsh cho v?n đ? này ch? ra r?ng máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 s? nh?n đư?c các gói d? li?u đư?c m? hóa. Tuy nhiên, máy tính không đáp ?ng v?i các gói d? li?u.

Nguyên nhân

Khi gói d? li?u đư?c g?i đ?n m?t máy tính khách hàng đó là đ?ng sau m?t thi?t b? NAT, máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 không ch?n liên k?t an ninh chính xác (SA). V? v?y, đư?ng h?m IPsec không th? đư?c thành l?p.


Gi?i pháp

Lưu ? S?a ch?a này ch? khôi ph?c windows 2003 hành vi h? tr? 1 khách hàng qua đư?ng h?m NAT-T IPSEC. T?o nhi?u hơn 1 IPSEC đư?ng h?m qua NAT-T có th? d?n đ?n hành vi không mong mu?n và không ph?i là m?t k?ch b?n đư?c h? tr?.

Thông tin hotfix


M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0 . 20XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1 . 21XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Fwpkclnt.sys6.1.7600.20963187,26410 Tháng năm, 201104: 34x 86
Tcpip.sys6.1.7600.209631,299,32810 Tháng năm, 201104: 34x 86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21724187,77610 Tháng năm, 201106: 06x 86
Tcpip.sys6.1.7601.217241,301,37610 Tháng năm, 201106: 06x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Fwpkclnt.sys6.1.7600.20963288,12810 Tháng năm, 201105: 20x 64
Tcpip.sys6.1.7600.209631,891,71210 Tháng năm, 201105: 20x 64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21724288,64010 Tháng năm, 201105: 21x 64
Tcpip.sys6.1.7601.217241,926,52810 Tháng năm, 201105: 21x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64-d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Fwpkclnt.sys6.1.7600.20963482,68810 Tháng năm, 201104: 15IA-64
Tcpip.sys6.1.7600.209633,804,03210 Tháng năm, 201104: 15IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21724483,20010 Tháng năm, 201104: 16IA-64
Tcpip.sys6.1.7601.217243,807,10410 Tháng năm, 201104: 16IA-64

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,773
Ngày (UTC)10 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)17: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_7e796fd25a7ecf637eaa709e8eb866ee_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21724_none_c0d5d9c141c42cf0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)10 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)17: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_b2ab69fa09b959b24d9c995536d47e37_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20963_none_3c25e9c3033ce1cf.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)10 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)17: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20963_none_b391ae02e0c8fd64.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,834
Ngày (UTC)10 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)04: 59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21724_none_b5a44b02ddce12e3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,834
Ngày (UTC)10 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)15: 54
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_936e1b4e6e2a4b4310e9bdeb4b6d6042_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21724_none_c5ef15a0aa895106.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)10 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)17: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_f9a37b476533c450323ce8781d552e9a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20963_none_fb5ae70b988e3fd2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)10 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)17: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20963_none_0fb0498699266e9a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,838
Ngày (UTC)10 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)06: 05
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21724_none_11c2e686962b8419.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,838
Ngày (UTC)10 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)07: 19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,215
Ngày (UTC)10 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)17: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64D?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_6276bbc7c927eb32fcb3993d6f2ec092_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21724_none_40ca95f48c58907c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)10 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)17: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_d684811888a0e24ae6f7405ad0b261df_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20963_none_3595beb4df553b91.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)10 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)17: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20963_none_b39351f8e0c70660.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,836
Ngày (UTC)10 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)06: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21724_none_b5a5eef8ddcc1bdf.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,836
Ngày (UTC)10 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)07: 09
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.168 ngư?i
Ngày (UTC)10 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)17: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2523881 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2523881 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2523881

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com