T?kla atra?an?s vietas profils maina no "Domain" "Sabiedr?bai" Windows 7 vai Windows Server 2008 R2

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2524478 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 7 vai Windows Server 2008 R2, t?kla atra?an?s vietas profilu, kur? tiek izv?l?ts izmai?as negaid?ti no Dom?na lai Sabiedr?bai. Turkl?t (tos nosaka t?kla atra?an?s vietas profilu) ugunsm?ra iestat?jumus main?t iestat?jumus, kas atbilst Valsts t?kla atra?an?s vietas profilu. T?p?c da?i izejo?ie savienojumi var tikt blo??ta, un da?as lietojumprogrammas, iesp?jams, tiks atvienotas.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejama no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" ", ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, jums ir darbojas k?da no ??m oper?t?jsist?m?m:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
976932Inform?cija par servisa pakotne 1 Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Re?istra inform?cija

Izmantot labojumfailu ?aj? paket?, jums nav, veikt izmai?as re?istram.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Windows 7 un Windows Server 2008 R2 faila inform?cija
Svar?gi Labojumfailus Windows 7 un Windows Server 2008 R2 labojumfaili tiek iek?auti pa?u iepakojumu. Tom?r labojumfailus Hotfix piepras?juma lap? ir uzskait?ti gan oper?t?jsist?m?m. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas attiecas uz vienu vai ab?m oper?t?jsist?m?m, atlasiet labojumfails, kas ir uzskait?tas sada?? "Windows 7/Windows Server 2008 R2" lap?. Vienm?r skatiet sada?? "Attiecas uz", raksti, lai noteiktu faktisko oper?t?jsist?mu, kas katru labojumfails ir paredz?ts.
 • Failus, kas attiecas uz konkr?to produktu, pagrieziena punkts (RTM, SPn) un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?:
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsPagrieziena punktsServisa fili?le
  6.1.760 0.16XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2RTMVDR
  6.1.760 0,20XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.17XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1VDR
  6.1.760 1.21XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • VDR pakalpojumu nozar?m ietver tikai tos labojumus, kuri pla?i izlaists risin?t pla?u, ?oti svar?gus jaut?jumus. LDR pakalpojumu nozar?m ietver labojumfailus, papildus pla?i pieejami labojumi.
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi atsevi??i sada?? "papildu inform?cija, Windows 7 un Windows Server 2008 R2". MAMMU un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir iz??iro?a noz?me, lai uztur?tu atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalsta Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Ncsi.dll6.1.7600.16947152,06413-Jan-201207: 14x86
Nlaapi.dll6.1.7600.1694751,71213-Jan-201207: 14x86
Nlasvc.dll6.1.7600.16947242,68813-Jan-201207: 14x86
Nlasvc.ptxmlNav piem?rojams2,49413 J?lijs, 200920: 54Nav piem?rojams
Ncsi.dll6.1.7600.21126152,06413-Jan-201207: 06x86
Nlaapi.dll6.1.7600.2112651,71213-Jan-201207: 06x86
Nlasvc.dll6.1.7600.21126242,68813-Jan-201207: 06x86
Nlasvc.ptxmlNav piem?rojams2,49413 J?lijs, 200920: 54Nav piem?rojams
Ncsi.dll6.1.7601.17761152,06413-Jan-201207: 11x86
Nlaapi.dll6.1.7601.1776152,22413-Jan-201207: 12x86
Nlasvc.dll6.1.7601.17761242,68813-Jan-201207: 12x86
Nlasvc.ptxmlNav piem?rojams2,49413 J?lijs, 200920: 54Nav piem?rojams
Ncsi.dll6.1.7601.21897152,06413-Jan-201207: 24x86
Nlaapi.dll6.1.7601.2189752,22413-Jan-201207: 24x86
Nlasvc.dll6.1.7601.21897242,68813-Jan-201207: 24x86
Nlasvc.ptxmlNav piem?rojams2,49413 J?lijs, 200920: 54Nav piem?rojams
Visiem atbalsta x64 versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Ncsi.dll6.1.7600.16947209,40813-Jan-201208: 02x64
Nlaapi.dll6.1.7600.1694770,14413-Jan-201208: 02x64
Nlasvc.dll6.1.7600.16947302,08013-Jan-201208: 02x64
Nlasvc.ptxmlNav piem?rojams2,49413 J?lijs, 200920: 43Nav piem?rojams
Ncsi.dll6.1.7600.21126209,40813-Jan-201207: 58x64
Nlaapi.dll6.1.7600.2112670,14413-Jan-201207: 58x64
Nlasvc.dll6.1.7600.21126302,08013-Jan-201207: 58x64
Nlasvc.ptxmlNav piem?rojams2,49413 J?lijs, 200920: 43Nav piem?rojams
Ncsi.dll6.1.7601.17761210,94413-Jan-201208: 18x64
Nlaapi.dll6.1.7601.1776170,65613-Jan-201208: 18x64
Nlasvc.dll6.1.7601.17761303,61613-Jan-201208: 18x64
Nlasvc.ptxmlNav piem?rojams2,49413 J?lijs, 200920: 43Nav piem?rojams
Ncsi.dll6.1.7601.21897210,94413-Jan-201208: 11x64
Nlaapi.dll6.1.7601.2189770,65613-Jan-201208: 12x64
Nlasvc.dll6.1.7601.21897303,61613-Jan-201208: 12x64
Nlasvc.ptxmlNav piem?rojams2,49413 J?lijs, 200920: 43Nav piem?rojams
Ncsi.dll6.1.7600.16947152,06413-Jan-201207: 14x86
Nlaapi.dll6.1.7600.1694751,71213-Jan-201207: 14x86
Wow64_nlasvc.ptxmlNav piem?rojams2,49413-Jan-201202: 05Nav piem?rojams
Ncsi.dll6.1.7600.21126152,06413-Jan-201207: 06x86
Nlaapi.dll6.1.7600.2112651,71213-Jan-201207: 06x86
Wow64_nlasvc.ptxmlNav piem?rojams2,49413-Jan-201202: 03Nav piem?rojams
Ncsi.dll6.1.7601.17761152,06413-Jan-201207: 11x86
Nlaapi.dll6.1.7601.1776152,22413-Jan-201207: 12x86
Wow64_nlasvc.ptxmlNav piem?rojams2,49413-Jan-201202: 02Nav piem?rojams
Ncsi.dll6.1.7601.21897152,06413-Jan-201207: 24x86
Nlaapi.dll6.1.7601.2189752,22413-Jan-201207: 24x86
Wow64_nlasvc.ptxmlNav piem?rojams2,49413-Jan-201202: 05Nav piem?rojams
Visiem piem?rotajiem IA x64 versijas Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Ncsi.dll6.1.7600.16947470,01613-Jan-201206: 50IA-64
Nlaapi.dll6.1.7600.16947156,16013-Jan-201206: 51IA-64
Nlasvc.dll6.1.7600.16947605,18413-Jan-201206: 51IA-64
Nlasvc.ptxmlNav piem?rojams2,49413 J?lijs, 200920: 43Nav piem?rojams
Ncsi.dll6.1.7600.21126470,01613-Jan-201206: 49IA-64
Nlaapi.dll6.1.7600.21126156,16013-Jan-201206: 50IA-64
Nlasvc.dll6.1.7600.21126605,18413-Jan-201206: 50IA-64
Nlasvc.ptxmlNav piem?rojams2,49413 J?lijs, 200920: 43Nav piem?rojams
Ncsi.dll6.1.7601.17761468,99213-Jan-201206: 40IA-64
Nlaapi.dll6.1.7601.17761156,67213-Jan-201206: 40IA-64
Nlasvc.dll6.1.7601.17761603,64813-Jan-201206: 40IA-64
Nlasvc.ptxmlNav piem?rojams2,49413 J?lijs, 200920: 43Nav piem?rojams
Ncsi.dll6.1.7601.21897468,99213-Jan-201206: 53IA-64
Nlaapi.dll6.1.7601.21897156,67213-Jan-201206: 53IA-64
Nlasvc.dll6.1.7601.21897603,64813-Jan-201206: 53IA-64
Nlasvc.ptxmlNav piem?rojams2,49413 J?lijs, 200920: 43Nav piem?rojams
Ncsi.dll6.1.7600.16947152,06413-Jan-201207: 14x86
Nlaapi.dll6.1.7600.1694751,71213-Jan-201207: 14x86
Wow64_nlasvc.ptxmlNav piem?rojams2,49413-Jan-201202: 05Nav piem?rojams
Ncsi.dll6.1.7600.21126152,06413-Jan-201207: 06x86
Nlaapi.dll6.1.7600.2112651,71213-Jan-201207: 06x86
Wow64_nlasvc.ptxmlNav piem?rojams2,49413-Jan-201202: 03Nav piem?rojams
Ncsi.dll6.1.7601.17761152,06413-Jan-201207: 11x86
Nlaapi.dll6.1.7601.1776152,22413-Jan-201207: 12x86
Wow64_nlasvc.ptxmlNav piem?rojams2,49413-Jan-201202: 02Nav piem?rojams
Ncsi.dll6.1.7601.21897152,06413-Jan-201207: 24x86
Nlaapi.dll6.1.7601.2189752,22413-Jan-201207: 24x86
Wow64_nlasvc.ptxmlNav piem?rojams2,49413-Jan-201202: 05Nav piem?rojams

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Papildinform?ciju par ugunsm?ra profilu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
Visp?r?gu inform?ciju par ugunsm?ra profilu
Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Papildu inform?cija

Papildu inform?ciju par Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Papildu failus visiem, kas atbalsta Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,773
Datums (UTC)14-Jan-2012
Laika (UTC)00: 17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_2f1c447db939ff7cec9e27ff51336889_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16947_none_042bb047eeb219d8.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums694
Datums (UTC)14-Jan-2012
Laika (UTC)00: 17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_b4d33b5ef29dc5cedc8f3aaa3acce777_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21126_none_f10669cd399d01fb.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums694
Datums (UTC)14-Jan-2012
Laika (UTC)00: 17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_cd94b20c85545226db22eda5d4a17d25_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21897_none_8a65f0c8e27aa26c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums694
Datums (UTC)14-Jan-2012
Laika (UTC)00: 17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_ceef22ce668c9e27f024b34f0f389fe9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17761_none_a409f8a84135fbae.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums694
Datums (UTC)14-Jan-2012
Laika (UTC)00: 17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-nlasvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16947_none_678997926c1b8caa.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums48,789
Datums (UTC)13-Jan-2012
Laika (UTC)07: 47
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-nlasvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21126_none_6827ac0d852a0e7d.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums48,789
Datums (UTC)13-Jan-2012
Laika (UTC)07: 41
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-nlasvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17761_none_695453046957986e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums48,789
Datums (UTC)13-Jan-2012
Laika (UTC)07: 49
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-nlasvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21897_none_69c381c782882415.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums48,789
Datums (UTC)13-Jan-2012
Laika (UTC)08: 01
PlatformaNav piem?rojams
Papildu failus visiem atbalsta x64 versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_2a6e60b19436e409aa6d8e414fcc073e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21897_none_91d53742b802c7e9.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,038
Datums (UTC)14-Jan-2012
Laika (UTC)00: 17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_89695e142ae5ac344fd6ba5caef20a59_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16947_none_e38a95f52a5d6187.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums698
Datums (UTC)14-Jan-2012
Laika (UTC)00: 17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_8e2b057879765fa4b1531fe8a75e6f8d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21126_none_2c8a1facaf8b0376.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,038
Datums (UTC)14-Jan-2012
Laika (UTC)00: 17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_948514f03f6635e907f623ec11d9412e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16947_none_99279d81bbca6f79.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums698
Datums (UTC)14-Jan-2012
Laika (UTC)00: 17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_a0c1c62d9f1194e733b3b1ac4ac71462_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21897_none_b90607e1d68ba3ff.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums698
Datums (UTC)14-Jan-2012
Laika (UTC)00: 17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_a8632322206744625c425cee69cc6851_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16947_none_4af08354c9fd3a9d.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,038
Datums (UTC)14-Jan-2012
Laika (UTC)00: 17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_b66dc840fd8ff3db3c21427fd5850ff9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17761_none_d7dfc80b652d9959.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums698
Datums (UTC)14-Jan-2012
Laika (UTC)00: 17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_b95f6ed8fbe57b551ea05dc53ed04543_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17761_none_bfb2052a0e1bb94c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,038
Datums (UTC)14-Jan-2012
Laika (UTC)00: 17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_c06459c90e4c4570932f89a679bf9c08_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17761_none_c8f465d2cdd5dad3.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums698
Datums (UTC)14-Jan-2012
Laika (UTC)00: 17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_cf20de0e2300bba1ea08dae1fe3c5476_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21126_none_7be5e44e67535509.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums698
Datums (UTC)14-Jan-2012
Laika (UTC)00: 17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_d16bea97cabe7d33e5edf07e6b10d7d3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21126_none_7c388612a9b3b83e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums698
Datums (UTC)14-Jan-2012
Laika (UTC)00: 17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_f026da42ff1ae8eb96b2e5c2596aaa13_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21897_none_dd0162cd55697bab.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums698
Datums (UTC)14-Jan-2012
Laika (UTC)00: 17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-nlasvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16947_none_c3a833162478fde0.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums48,793
Datums (UTC)13-Jan-2012
Laika (UTC)08: 53
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-nlasvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21126_none_c44647913d877fb3.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums48,793
Datums (UTC)13-Jan-2012
Laika (UTC)08: 43
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-nlasvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17761_none_c572ee8821b509a4.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums48,793
Datums (UTC)13-Jan-2012
Laika (UTC)09: 11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-nlasvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21897_none_c5e21d4b3ae5954b.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums48,793
Datums (UTC)13-Jan-2012
Laika (UTC)09: 13
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsUpdate-bf.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums3,153
Datums (UTC)14-Jan-2012
Laika (UTC)00: 18
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums3,215
Datums (UTC)14-Jan-2012
Laika (UTC)00: 17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-nlasvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16947_none_cdfcdd6858d9bfdb.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums47,009
Datums (UTC)13-Jan-2012
Laika (UTC)07: 32
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-nlasvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21126_none_ce9af1e371e841ae.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums47,009
Datums (UTC)13-Jan-2012
Laika (UTC)07: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-nlasvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17761_none_cfc798da5615cb9f.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums47,009
Datums (UTC)13-Jan-2012
Laika (UTC)07: 32
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-nlasvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21897_none_d036c79d6f465746.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums47,009
Datums (UTC)13-Jan-2012
Laika (UTC)07: 45
PlatformaNav piem?rojams
Papildu failus visiem atbalst?tajiem IA x64 versijas Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsIa64_3a9c53cb6879aa365054ebc323bf9e19_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16947_none_1b5a4cadb916a3da.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,036
Datums (UTC)14-Jan-2012
Laika (UTC)00: 17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_446c207297dfe8673f2d38d0f4a62b18_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21897_none_11c2e1ddbb35dc9f.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,036
Datums (UTC)14-Jan-2012
Laika (UTC)00: 17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_475332c5dbadce945f7c8da8519e6b6b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21126_none_7bf7c6bebf8ba7e9.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,036
Datums (UTC)14-Jan-2012
Laika (UTC)00: 17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_d1e9b02a36761327fb5dd7367abadd59_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17761_none_7acf23aa140a9d57.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,036
Datums (UTC)14-Jan-2012
Laika (UTC)00: 17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-nlasvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16947_none_678b3b886c1995a6.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums48,791
Datums (UTC)13-Jan-2012
Laika (UTC)08: 39
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-nlasvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21126_none_6829500385281779.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums48,791
Datums (UTC)13-Jan-2012
Laika (UTC)08: 32
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-nlasvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17761_none_6955f6fa6955a16a.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums48,791
Datums (UTC)13-Jan-2012
Laika (UTC)08: 34
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-nlasvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21897_none_69c525bd82862d11.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums48,791
Datums (UTC)13-Jan-2012
Laika (UTC)08: 44
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsUpdate-bf.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,909
Datums (UTC)14-Jan-2012
Laika (UTC)00: 17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,947
Datums (UTC)14-Jan-2012
Laika (UTC)00: 17
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-nlasvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16947_none_cdfcdd6858d9bfdb.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums47,009
Datums (UTC)13-Jan-2012
Laika (UTC)07: 32
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-nlasvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21126_none_ce9af1e371e841ae.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums47,009
Datums (UTC)13-Jan-2012
Laika (UTC)07: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-nlasvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17761_none_cfc798da5615cb9f.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums47,009
Datums (UTC)13-Jan-2012
Laika (UTC)07: 32
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-nlasvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21897_none_d036c79d6f465746.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums47,009
Datums (UTC)13-Jan-2012
Laika (UTC)07: 45
PlatformaNav piem?rojams

Rekviz?ti

Raksta ID: 2524478 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 16. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Multipoint Server 2010
 • Windows Multipoint Server 2011 Premium
 • Windows Multipoint Server 2011 Standard
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2524478 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2524478

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com