Straipsnio ID: 2526086 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

??anga

2007 m. ?Microsoft Office? program? paketo 3 pakeitim? paketas (SP3) ir ?Microsoft Office Language Pack 2007? SP3 suteikia naujausius 2007 m. ?Office? program? paketo ir ?Office Language Pack 2007? naujinimus. ?iuose naujinimuose yra dvi pagrindin?s patais? kategorijos:
 • Anks?iau nei?leistos pataisos, kurios buvo sukurtos specialiai ?iam pakeitim? paketui. Neskaitant bendr?j? produkto patais?, pateikiami stabilumo, efektyvumo ir saugos patobulinimai.
 • Visi vie?ieji, saugos, kaupiamieji naujinimai ir kar?tosios pataisos, kurios buvo i?leistos iki 2011 m. rugs?jo m?nesio.
?Office? pakeitim? paketai yra kaupiamieji, tod?l prie? diegiant 3 pakeitim? paket? nereikia ?diegti 1 arba 2 pakeitim? paketo. 3 pakeitim? pakete yra visos pataisos, kurios buvo pateiktos 1 ir 2 pakeitim? paketuose.

Daugiau informacijos


Kaip gauti ir ?diegti ?iuos pakeitim? paketus


1 b?das. ?Microsoft Update? (rekomenduojama)

Nor?dami atsisi?sti pakeitim? paket? i? ?Microsoft Update?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:

?Microsoft Update?

Registracija ?Microsoft Update? yra rekomenduojamas b?das norint atnaujinti produktus ? SP3. ?Microsoft Update? nustatys, kuriuos produktus esate ?dieg?, tada pritaikys visus ?i? produkt? naujinimus.

2 b?das. Atsisi?skite SP3 paket? i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro

I? ?Microsoft? atsisiuntimo centro galima atsisi?sti ?iuos failus:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Office 2007? program? paketo SP3 dabar.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Office Language Pack 2007? SP3 paket? dabar.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? pagalbinius failus, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? pagalbinius failus i? interneto tarnyb?
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo pasiekiama failo pateikimo dien?. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, padedan?iuose apsaugoti failus, kad jie neb?t? neteis?tai kei?iami.

2007 m. ?Office? program? paketo SP3 patobulinim? ap?valga

 • Pateikus ?sp?jimo ie?kos u?klaus? nepateikiami dokumentai, kuriems taikomas pasirinktinis rezultat? apribojimas pagal prieigos teises, net jei ?sp?jim? suk?r?s vartotojas mato tuos dokumentus ir gali pateikti u?klaus?. 
 • Dabar teisingai tam tikr? klaid? prane?im? eilut?se rodomi ?Unicode? nepalaikantys simboliai.
 • Dabar galimi keturi nauji funkcijos ?Pasaulio citat? & bibliografija? bibliografijos stiliai: Harvard Anglia, IEEE, APA Sixth Edition ir MLA Seventh Edition.
 • ? Singap?ro ?Outlook? kalendori? dabar ?traukiami Kinijos naujieji metai.
 • Pataisoma triktis, d?l kurios kartais sutrikdavo ?Excel 2007? veikimas, atidarant anks?iau naujesne ?Excel? versija ?ra?yt? ?Excel? darbaknyg?. Tai ?vyksta, jei faile naudojama nauja funkcija, kuri nepasiekiama 2007 m. ?Office? sistemoje.
 • Pa?alina triktis, kylan?ias d?l prie? reform? buvusi? ir poreformini? pranc?z? k. tezauro taisykli?.
 • Pa?alina trikt?, d?l kurios negalima konfig?ruoti ?ifravimo parametr?, kai jie naudojami su failo format? suderinamumo paketo keitikliu ir ?Office 2003? arba senesn?mis ?Office? versijomis.
 • Pataisoma triktis, d?l kurios kartais ?vyksta gedimas, kai ?Excel? darbaknyg? atidaroma programa ?Excel? ir per?i?rima naudojant ?Windows Explorer? per?i?ros srities funkcij?.
 • Pataiso trikt?, d?l kurios prarandami ?Excel? duomen? filtr? ir juostel?s tinkinimai, kai XLSX failas pirmiau ?ra?omas kaip ODS failas, tada ?ra?omas kaip XLSX failas naudojant program? ?Excel 2007?.

?inomos triktys ir veikimo b?do pasikeitimai
2591067 ?inomos triktys, kurios galimos ?diegus 2007 m. ?Office? program? paketo SP3 ir ?Windows SharePoint Services 3.0? SP3

Technin? informacija

Jei norite gauti daugiau informacijos apie ?? pakeitim? paket? ir per?i?r?ti, kuriems failams jis svarbus, spustel?kite toliau pateikiam? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
2591039 I?sami 2007 m. ?Office? sistemos SP3 laid? technin? informacija


Pakeitim? paketo pa?alinimas

2007 m. ?Microsoft Office? 3 pakeitim? paketas palaiko kliento naujinim? ?alinim? naudojant komand? eilut? ir ?Microsoft? paslaug? paketo ?alinimo ?rank?, skirt? 2007 m. ?Microsoft Office? program? paketui. Pakeitim? paketo ?alinimo ?rank? galima atsisi?sti kaip atskir? fail?. Jei norite gauti daugiau informacijos apie ?? ?rank?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:

954914 ?Microsoft? pakeitim? paket? ?alinimo ?rankis, skirtas ?Microsoft Office 2007? program? paketui
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2526086 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. sausio 31 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
Rakta?od?iai: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB2526086

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com