J?s esat nav sa??mis e-pasta zi?ojumus 365 Office Small Business dom?na, kas iestat?ta pilna redelegation

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2526164 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

J?s esat nav sa??mis e-pastu 365 Office Small Business vides jom?, kas ir iestat?ti zi?ojumi piln?b? redelegation.

???DUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, r?kojieties ??di:
 1. P?rbaudiet, vai NS resursu ieraksts nor?da uz Office 365. Lai to izdar?tu, izmantojiet r?ku NSlookup. Lai ieg?tu papildinform?ciju par NSlookup, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
  200525 NSlookup.exe, izmantojot
  NS resursu A ieraksts vajadz?tu nor?d?t uz div?m no ??m darb?b?m:
  • ns1.BDM.microsoftonline.com
  • ns2.BDM.microsoftonline.com
  • ns3.BDM.microsoftonline.com
  • ns4.BDM.microsoftonline.com
 2. Ja dom?na nesen tika izveidota pilnu dom?nu redelegation, j?gaida 72 stundas.
 3. Veikt DNS lookup MX A ieraksts. MX A ieraksts vajadz?tu l?dzin?ties ??di:
  <domain-com>. mail.eo.outlook.com

  </domain-com>
  Piez?me. ?aj? piem?r? <domain>ir p?rbaud?ta dom?ns. Piem?ram, ja dom?ns ir contoso.com, MX ieraksts ir contoso com.mail.eo.outlook.com). </domain>
 4. Ja NS ieraksti un MX ieraksti ir pareizi, veiciet darb?bas, kas parasti izmanto, lai nov?rstu pasta pl?smu.
Piez?me. Dom?na probl?mu nov?r?anas vednis no Office 365 port?la var izmantot, lai noteiktu, k? j?izskat?s DNS ierakstus.

PAPILDINFORM?CIJA

Pilns dom?na redelegation ir kur nosaukumu servera (NS) resursu A ieraksts nor?da Biroja 365 dom?na. Pilns dom?na redelegation pieejama tikai Office 365 Small Business abonementiem.

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2526164 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2014. gada 14. j?lijs - P?rskat??ana: 16.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Exchange Online
 • Microsoft Azure Active Directory
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365p o365022013 kbmt KB2526164 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2526164

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com