Kh?c ph?c s? c? các v?n đ? v? chơi tr? chơi tr?c tuy?n b?ng cách s? d?ng Internet Explorer

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2528246 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Khi chơi các tr? chơi tr?c tuy?n t? các web site như Facebook, Yahoo, MSN và các web site khác b?ng cách s? d?ng Internet Explorer, b?n có th? th?y r?ng các tr? chơi tr?c tuy?n có th? không th?c hi?n như mong đ?i. Chơi ho?c c? g?ng đ? chơi tr? chơi tr?c tuy?n có th? cung c?p cho các k?t qu? sau:
 • Tr? chơi có th? th?t b?i đ? t?i v?
 • Tr? chơi s? không B?t đ?u
 • Tr? chơi có th? không n?p hoàn toàn
 • M?t s? ch?c năng c?a tr? chơi có th? không làm vi?c
 • B?n có th? đư?c th? xu?ng t? m?t web site tr? chơi ho?c tr? chơi khi chơi m?t tr? chơi
 • Màn h?nh c?a b?n có th? đi màu đen khi chơi m?t tr? chơi
 • Tr? chơi có th? đóng băng trong th?i gian chơi
Lưu ?N?u b?n đang g?p v?n đ? v?i Internet Explorer ch?c năng khác hơn so v?i ch? tr? chơi, nh?p vào liên k?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trên web site c?a Microsoft.
L?i khuyên cho vi?c gi?i quy?t v?n đ? khi IE treo ho?c ng?ng làm vi?c

Thông tin thêm

Nguyên nhân ph? bi?n nh?t là m?t ti?n ích thi?u ho?c l?i th?i đó là c?n thi?t đ? chơi các tr? chơi. Đ?t tr? chơi tr?c tuy?n d?a trên Silverlight, Flash hay Java và yêu c?u Internet Explorer Ti?n ích đ? ho?t đ?ng.

Trong h?u h?t trư?ng h?p, đ?m b?o r?ng b?n có c?p nh?t m?i nh?t cho Windows Internet Explorer và b?t k? ti?n ích Internet Explorer có th? giúp gi?i quy?t v?n đ? h?u h?t.

Đ? kh?c ph?c s? c? tr? chơi tr?c tuy?n các v?n đ? trong Internet Explorer làm như sau:

Internet Explorer

N?u b?n đang s? d?ng m?t phiên b?n pre-released Internet Explorer 9, t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t các phiên b?n phát hành, và sau đó áp d?ng b?t k? C?p Nh?t áp d?ng nào đư?c cung c?p b?i Windows Update.

N?u b?n đang s? d?ng ActiveX l?c ho?c B?o v? theo d?i, m?t s? n?i dung như tr? chơi ho?c video có th? b? vô hi?u. Đ? t?m hi?u n?u b?n đang s? d?ng ActiveX l?c ho?c đư?c b?o v? theo d?i, h?y xem ch? đ? tr? giúp này:
Làm th? nào đ? s? d?ng theo d?i b?o v? và ActiveX l?c trong Internet Explorer 9.

Microsoft Silverlight

Cho tr? chơi s? d?ng Silverlight, v?n đ? có th? đư?c gi?i quy?t b?ng cách c?p nh?t lên phiên b?n m?i nh?t c?a Silverlight. Các bư?c g? r?i sau đây có th? giúp gi?i quy?t s? c?:

 • cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n m?i nh?tSilverlight và sau đó h?y ch?c ch?n r?ng Silverlight đư?c kích ho?t trong Internet Explorer
 • N?u b?n c?n ph?i g? b? cài đ?t chuyên bi?t và sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i chuy?n thăm Silverlight các Nh?n đư?c Microsoft Silverlight web site và nh?p vào tab g? b? cài đ?t chuyên bi?t Silverlight
 • Đ? đư?c tr? giúp v?i các v?n đ? Silverlight, truy c?p vào cácSilverlight c?ng đ?ng web site

Java


Cho tr? chơi mà yêu c?u Java Ti?n ích, các v?n đ? có th? đư?c gi?i quy?t b?ng cách c?p nh?t các ti?n ích đ? phiên b?n m?i nh?t. Các bư?c g? r?i sau đây có th? giúp gi?i quy?t s? c?:

 • H?y ch?c ch?n r?ng b?n có phiên b?n m?i nh?t Java cài đ?t chuyên bi?t
 • Trong m?t s? trư?ng h?p, nó có th? c?n ph?i g? b? cài đ?t chuyên bi?t Java t? danh sách chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t c?a b?n và sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i phiên b?n m?i nh?t
 • Đ? đư?c tr? giúp v?i các v?n đ? Java, h?y truy c?p vào cácTrung tâm tr? giúp c?a Java web site

Adobe Flash

Cho tr? chơi mà yêu c?u Java Ti?n ích, các v?n đ? có th? đư?c gi?i quy?t b?ng cách c?p nh?t các ti?n ích đ? phiên b?n m?i nh?t. Các bư?c g? r?i sau đây có th? giúp gi?i quy?t s? c?:

 • C?p nh?t lên phiên b?n m?i nh?t Adobe Flash
 • Trong m?t s? trư?ng h?p, nó có th? c?n ph?i g? cài đ?t chuyên bi?t Adobe Flash kh?i danh sách chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t c?a b?n và sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i phiên b?n m?i nh?t
 • Đ? giúp đ? v?i các v?n đ? Adobe Flash, h?y truy c?p Adobe Flash tr? giúp và h? tr? web site

Adobe Shockwave Player

Cho tr? chơi mà yêu c?u Adobe Shockwave Player Ti?n ích, các v?n đ? có th? đư?c gi?i quy?t b?ng cách c?p nh?t các ti?n ích đ? phiên b?n m?i nh?t. Các bư?c g? r?i sau đây có th? giúp gi?i quy?t s? c?:
 • C?p nh?t lên phiên b?n m?i nh?t Adobe Shockwave
 • Trong m?t s? trư?ng h?p, nó có th? c?n ph?i g? cài đ?t chuyên bi?t Adobe Shockwave Player kh?i danh sách chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t c?a b?n và sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i phiên b?n m?i nh?t
 • Đ? đư?c tr? giúp v?i các v?n đ? Adobe Shockwave, truy c?p vào các Adobe Shockwave Player tr? giúp và h? tr? web site

Đ?m b?o r?ng các ti?n ích đư?c cài đ?t chuyên bi?t và kích ho?t

B?n s? c?n ph?i đ?m b?o r?ng các ti?n ích c?n thi?t đư?c kích ho?t trong Internet Explorer, đ? làm đi?u này th?c hi?n theo các bư?c dư?i đây:
 1. Kh?i đ?ng Internet Explorer và nh?p vào bi?u tư?ng công c? và sau đó b?m Tùy ch?n Internet
 2. Nh?p vào Tab chương tr?nh và nh?p vào nút ch?n m?t qu?n l? Ti?n ích
 3. T? l?a ch?n th? xu?ng Hi?n th? ch?n ch?y mà không có quy?n truy c?p
tra c?u ti?n ích sau trong danh sách hi?n th? và đ?m b?o r?ng trạm đậu đư?c li?t kê như là đ? b?t

Lưu ?Khi ki?m tra đ? xem n?u tr?nh b? sung đư?c cài đ?t chuyên bi?t, b?n c?ng có th? xác minh các phiên b?n hi?n t?i c?a tr?nh b? sung.

Tr?nh b? sung cho Microsoft Silverlight đư?c li?t kê như là:
 • Microsoft Silverlight
Ti?n ích cho Adobe Shockwave Player và Adobe Flash đư?c li?t kê như là:

 • Shockwave Active X ki?m soát
 • Shockwave Flash đ?i tư?ng
Ti?n ích cho Java đư?c li?t kê như là:
 • Java Plug-in (có th? nhi?u ti?n ích)

Thu?c tính

ID c?a bài: 2528246 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows Internet Explorer 9
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
T? khóa: 
kbmt KB2528246 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2528246

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com